Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 2 izb. bytu v Bratislave - Lamači, ul. Heyrovského - UPUSTENÉ

Aktualizované: 9.11.2010
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Lamač, Heyrovského
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 83 400,00 € (2 512 508,40 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 2 izbový
na hypotekárny úver Nie
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 75 m2
garáž/park. miesto Nie
                                                    OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

Zn. 10500510

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

 

upúšťa

 

v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

  • Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom vBratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 2315, katastrálne územie Lamač, okres Bratislava IV, obec Bratislava -m.č. Lamač, a to: 
    • Byt č. 52, na 6. p., vchod: Heyrovského 13 vbytovom dome na ul. Heyrovského 13, súpisné č. 2055 na parcele č. 565
    • Podiel priestoru o veľkosti 7542/357042 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné č. 2055 na parcele č. 565, druh stavby: Bytový dom, popis stavby:  Heyrovského 13

 

  • Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom vBratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 3040, katastrálne územie Lamač, okres Bratislava IV, obec Bratislava -m.č. Lamač, ato:
    • Spoluvlastnícky podiel oveľkosti 7542/357042 na parcele registra „C" parcelné č. 565 o výmere 458 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 29.10.2010 so začiatkom o 10:00 hod na Bárdošovej ul. č. 33, 833 12 Bratislava (Poslucháreň P2 v budove Ústavu vzdelávania a služieb) a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 5105/2010.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

 

V Bratislave dňa 22.10.2010 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk