Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu v Hubiciach, okr. Dunajská Streda - UPUSTENÉ

Aktualizované: 9.11.2010
Lokalita: Trnavský kraj, Dunajská Streda, Hubice, Hubice
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 60 000,00 € (1 807 560,00 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Stav nehnuteľnosti novostavba
na hypotekárny úver Nie
balkón/loggia Áno
terasa Áno
Konštrukcia tehla
Celková podlahová plocha 72 m2Oznámenie o upustení od dražby

 

Zn. 10700110

 

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

 

ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

 

upúšťa

 

v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

LV č.

Katastrálny úrad

Správa katastra

Katastrálne územie

Okres

Obec

284

Trnava

Dunajská Streda

Hubice

Dunajská Streda

Hubice

 

PARCELY registra „C" evidované na katastrálnej mape:

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 72/937 k pozemku:

 

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

51/2

1306

Zastavané plochy a nádvoria

51/16

90

Zastavané plochy a nádvoria

51/17

209

Zastavané plochy a nádvoria

51/18

97

Zastavané plochy a nádvoria

51/27

148

Zastavané plochy a nádvoria

51/30

6

Zastavané plochy a nádvoria

51/32

14

Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

Podiel priestoru o veľkosti 72/937 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu:

 

Súpisné číslo

Na parcele č.

Druh stavby

Popis stavby

Poznámka

27

51/16

Bytový dom

bytový dom

 

27

51/17

Bytový dom

bytový dom

 

27

51/18

Bytový dom

bytový dom

 

 

 

Byty a nebytové priestory:

  • Byt č. 3, na 1. p., vchod: 27 vbytovom dome súp. č. 27 na parcele č. 51/16, 51/17 a51/18

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 29.10.2010 so začiatkom o 10:30 hod na Bárdošovej ul. č. 33, 833 12 Bratislava (Poslucháreň P2 v budove Ústavu vzdelávania a služieb).

 

Dražobník upustil od dražby na základe písomnej žiadosti navrhovateľa dražby.

 

V Bratislave, dňa 29.10.2010                                                                                                      

_

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk