Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu v Bratislave - Ružinove, ul. Nezábudková - dátum a čas konania: 17.12.2010 o 10:00 hod. - UPUSTENÉ

Aktualizované: 15.12.2010
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Ružinov, Nezábudková
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 67 500,00 € (2 033 505,00 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
na hypotekárny úver Nie
Celková podlahová plocha 65 m2
Energie 192 €/mesiac
garáž/park. miesto Nie
balkón/loggia Nie
terasa Nie
Konštrukcia panel 

 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

                                                                                                                        Zn. 11000210

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

 

upúšťa

 

v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Ružinov, okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Ružinov na LV č. 4630 ako:

  • byt č. 2, na 1. p., vchod Nezábudková 28, vbytovom dome súp. č. 811 postaveného na parcele č. 15548/2, 15548/3, 15548/4, 15548/5 a 15548/6,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 6574/361585
  • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 6574/361585 kpozemku parcelné číslo 15548/2 zastavané plochy anádvoria ovýmere 176 m2, pozemku parcelné číslo 15548/3 zastavané plochy anádvoria ovýmere 173 m2, pozemku parcelné číslo 15548/4 zastavané plochy anádvoria ovýmere 173 m2, pozemku parcelné číslo 15548/5 zastavané plochy anádvoria ovýmere 173 m2 a pozemku parcelné číslo 15548/6 zastavané plochy anádvoria ovýmere 176 m2,

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve:

1/ Haba Oskar, rodné priezvisko Haba, dátum narodenia 28.08.1967, bytom Nezábudková 28, 821 01 Bratislava - spoluvlastnícky podiel 1/2,

2/ Priputenová Adela, rodné priezvisko Priputenová, dátum narodenia 17.12.1971, bytom Nezábudková 28, 821 01 Bratislava - spoluvlastnícky podiel 1/2.

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 17.12.2010 so začiatkom o 10:00 hod v Kancelárii notára JUDr. Ondrej Ďuriač, Krížna 2, 811 07 Bratislava, prízemie vľavo.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk