Dobrovoľné dražby

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby 2 izb. bytu v Bratislave - Dúbravke, ul. Považanova - dátum a čas konania: 19.01.2011 o 09:00 hod. - VYDRAŽENÉ

Aktualizované: 25.1.2011
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Dúbravka, Považanova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 63 700,00 € (1 919 026,20 Sk)

Charakteristika

Počet izieb 2 izbový
Celková podlahová plocha 54 m2
na hypotekárny úver Nie
balkón/loggia Nie
terasa Nie
Konštrukcia panel 

Oznámenie o výsledku DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 10900110

 

 

registrovanej na deň 19.01.2011 o 09:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 16.12.2010 pod spis. zn. NCRdr. 7169/2010

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Považanova 4, Bratislava 841 02, Bratislava - m.č. Dúbravka, súp. č. 1857, postavenom na parcele č. 1481, katastrálne územie Dúbravka, okres Bratislava IV v zastúpení: DOMING, s.r.o., so sídlom Nejedlého 51, 841 02 Bratislava, IČO: 35 790 768, IČ DPH: SK2021511195, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 21977/B, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Poslucháreň P2 v budove Ústavu vzdelávania a služieb, Bárdošova 33, Bratislava 833 12

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Dúbravka, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m.č. Dúbravka na LV č. 3229 ako:

 1.  
  • byt č. 25, na 4. p., vchod Považanova 4, v bytovom dome súp. č. 1857 postaveného na parcele č. 1481 - spoluvlastnícky podiel 1/1
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 5435/599245
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5435/599245 k pozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape - parcelné číslo 1481 zastavané plochy a nádvoria o výmere 643 m2

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 1857, postavenom v rámci panelovej bytovej výstavby na Považanovej ulici číslo 4 v Bratislave - Dúbravke. Dom má jeden vchod a pozostáva z jedného podzemného a trinástich nadzemných podlaží, pričom na 1.PP sú situované pivnice, prislúchajúce k bytom, na 1.NP je hlavný vchod do domu, jeden byt a priestory bývalej  kočikárne, práčovne, sušiarne a žehliarne, ktoré v čase obhliadky slúžia ako priestory pre obchod a služby (kozmetika, predajňa potravín, predajňa plastových okien) a sú prístupné z ulice. Na ostatných nadzemných podlažiach (12) sú byty, po desať na každom. Celkom je vo vchode 121 bytov.   

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 • spoločné vstupné priestory, STA, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, výťahy.

Zvislá nosná konštrukcia objektu je betónová plošná, montovaná z celostenových panelov. Obvodové steny sú taktiež z celostenových betónových prefabrikátov, zateplené extrudovaným polystyrénom (2009). Vonkajšiu úpravu povrchov tvoria omietky  na báze umelých látok, okolo hlavného vchodu do domu je použitý marmolit. Vnútorné steny v spoločných priestoroch sú opatrené vápenno cementovou omietkou + olejový náter do výšky 135 cm, na 1.NP keramický obklad 20*25cm po strop. Stropy sú s rovným podhľadom, omietnuté vápenno cementovou omietkou. Strecha je plochá so živičnou krytinou, výťahové šachty majú strechu novú (2009). Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu sú úplné (2009). Podlahy na 1.PP sú betónové, na ostatných podlažiach v spoločných chodbách a na medzipodestách z terazzo dlažby 20*20cm. Schodiskové ramená majú nášľapnú vrstvu z liateho terazza.  Elektroinštalácia v spoločných priestoroch je iba svetelná. Vnútorné dvere sú plné hladké v oceľových zárubniach. Okná v spoločných priestoroch (1.PP a 1.NP) sú plastové. Vchodové dvere bytového domu sú kombinované (kov + sklo), s otváraním na magnetický čip, opatrené domovým telefónom. Dom je vybavený 2x osobným a 1x nákladným výťahom, napojený je na všetky inžinierske siete a rozvod káblovej televízie.

Prístup k bytovému domu je z mestskej komunikácie. Predpokladaná životnosť domu je 100 rokov, v užívaní je od roku 1973.

Byt číslo 25 sa nachádza na 3.poschodí (4.NP). Dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností (obývacia izba, spálňa) a z príslušenstva tvoreného kuchyňou, kúpeľňou, WC a predsieňou. Pivnica určená na spoločné užívanie s bytom je umiestnená na 1.PP. Miestnosti bytu sú orientované na západ (obývacia izba, spálňa, kuchyňa). Okná bytu sú pôvodné drevené zdvojené, vchodové dvere pôvodné hladké.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

 • Začatie výkonu záložného práva veriteľom: ostatný vlastníci bytov a nebytových priestorov, dobrovoľnou dražbou, P2- 980/10
 • Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby dražobníkom CREDITORS s.r.o. IČO: 43891870 zo dňa 16.12.2010, P2-1069/10
 • Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti, bytu č. 25 na 4.p., vchod Považanova 4, v prospech DOMING, s.r.o. (IČO 35790768) podľa EX 4/2010-64 zo dňa 11.8.2010 (súdny exekútor JUDr. Andrea Farkašová), P1-1622/10.

Ťarchy:

 • Záložné právo v prospech Hl.mesta SR v zmysle par.18,pís.b ods.5 zák.č.182/1993 Z.z. v znení zák.č.151/1995 Z.z. podľa V-46094/98 zo dňa 30.8.1999 - Vz 2685/99
 • Vecné bremeno - právo v doživotnom a bezodplatnom užívaní nehnuteľnosti v prospech Ďurgalová Anna r.Pavlíková [*21.07.1924] podľa V-3102/01 zo dňa 21.5.2002 - Vz 769/02
 • Exekučné záložné právo v prospech DOMING s.r.o., (IČO 35790768) na byt č.25, 4.p., Považanova 4, podľa exekučného príkazu č.EX 4/2010 zo dňa 14.06.2010 (súdny exekútor JUDr. Andrea Farkašová), Z-8505/10
 • Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov na byt č. 25 na 4.p., vchod Považanova 4, podľa § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa žiadosti zo dňa 14.07.2010, Z-10139/10

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

81/2010

Ing. Jarmila Lešová

09.12.2010

63 700 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

63 700 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

                           

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Bc. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 47 780 EUR, slovom štyridsaťsedemtisícsedemstoosemdesiat eur.

 

V Bratislave, dňa 19.01.2011

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk