Dobrovoľné dražby

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby 1 izb. bytu v Bratislave - Dúbravke, ul. Považanova - dátum a čas konania: 19.01.2011 o 10:00 hod. - VYDRAŽENÉ

Aktualizované: 25.1.2011
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Dúbravka, Považanova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 46 900,00 € (1 412 909,40 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb 1 izbový
na hypotekárny úver Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 40 m2
balkón/loggia Nie
terasa Nie 

 

Oznámenie o výsledku DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                             

                                              

Zn. 10900210

 

 

registrovanej na deň 19.01.2011 o 10:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 16.12.2010 pod spis. zn. NCRdr. 7178/2010

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Považanova 4, Bratislava 841 02, Bratislava - m.č. Dúbravka, súp. č. 1857, postavenom na parcele č. 1481, katastrálne územie Dúbravka, okres Bratislava IV v zastúpení: DOMING, s.r.o., so sídlom Nejedlého 51, 841 02 Bratislava, IČO: 35 790 768, IČ DPH: SK2021511195, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 21977/B, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Poslucháreň P2 v budove Ústavu vzdelávania a služieb, Bárdošova 33, Bratislava 833 12

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Dúbravka, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m.č. Dúbravka na LV č. 3229 ako:

 1.  
  • byt č. 47, na 6. p., vchod Považanova 4, v bytovom dome súp. č. 1857 postaveného na parcele č. 1481 - spoluvlastnícky podiel 1/1
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 4002/599245
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4002/599245 k pozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape - parcelné číslo 1481 zastavané plochy a nádvoria o výmere 643 m2

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 1857, postavenom v rámci panelovej bytovej výstavby na Považanovej ulici číslo 4  v Bratislave - Dúbravke. Dom má jeden vchod a pozostáva z jedného podzemného a trinástich nadzemných podlaží, pričom na 1.PP sú situované pivnice, prislúchajúce k bytom, na 1.NP je hlavný vchod do domu, jeden byt a priestory bývalej  kočikárne, práčovne, sušiarne a žehliarne, ktoré v čase obhliadky slúžia ako priestory pre obchod a služby (kozmetika, predajňa potravín, predajňa plastových okien) a sú prístupné z ulice. Na ostatných nadzemných podlažiach (12) sú byty, po desať na každom. Celkom je vo vchode 121 bytov.   

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 • spoločné vstupné priestory, STA, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, výťahy.

Zvislá nosná konštrukcia objektu je betónová plošná, montovaná z celostenových panelov. Obvodové steny sú taktiež z celostenových betónových prefabrikátov, zateplené extrudovaným polystyrénom (2009). Vonkajšiu úpravu povrchov tvoria omietky  na báze umelých látok, okolo hlavného vchodu do domu je použitý marmolit. Vnútorné steny v spoločných priestoroch sú opatrené vápenno cementovou omietkou + olejový náter do výšky 135 cm, na 1.NP keramický obklad 20*25cm po strop. Stropy sú s rovným podhľadom, omietnuté vápenno cementovou omietkou. Strecha je plochá so živičnou krytinou, výťahové šachty majú strechu novú (2009). Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu sú úplné (2009). Podlahy na 1.PP sú betónové, na ostatných podlažiach v spoločných chodbách a na medzipodestách z terazzo dlažby 20*20cm. Schodiskové ramená majú nášľapnú vrstvu z liateho terazza.  Elektroinštalácia v spoločných priestoroch je iba svetelná. Vnútorné dvere sú plné hladké v oceľových zárubniach. Okná v spoločných priestoroch (1.PP a 1.NP) sú plastové. Vchodové dvere bytového domu sú kombinované (kov + sklo), s otváraním na magnetický čip, opatrené domovým telefónom. Dom je vybavený 2x osobným a 1x nákladným výťahom, napojený je na všetky inžinierske siete a rozvod káblovej televízie.

Prístup k bytovému domu je z mestskej komunikácie. Predpokladaná životnosť domu je 100 rokov, v užívaní je od roku 1973.

Byt číslo 47 sa nachádza na 5.poschodí (6.NP). Dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti (obývacia izba) a z príslušenstva tvoreného kuchyňou, kúpeľňou, WC a predsieňou. Pivnica určená na spoločné užívanie s bytom je umiestnená na 1.PP. Miestnosti bytu sú orientované na západ (obývacia izba, kuchyňa). Okná bytu sú pôvodné drevené zdvojené, vchodové dvere pôvodné hladké, v oceľovej zárubni.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

 • Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Bratislava IV, na byt č.47,6. posch., vchod Považanova 4, podľa rozhodnutia č. 603/340/644-45243/09/Voj zo dňa 11.06.2009, Právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 1.4.2010, P1-665/10

Ťarchy:

 • Záložné právo na byt č. 47/VI. posch ,vchod 4 a podiel 4002/599245 na spoločných častiach, zariadeniach domu a k pozemku v prospech: Daňový úrad Bratislava IV Ševčenkova 32,Bratislava 5 č. 603/340/2915-3809/07/Lazr zo dňa 16.1.2007
 • Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Bratislava IV, na byt č.47,6. posch., vchod Považanova 4, podľa rozhodnutia č. 603/340/644-45243/09/Voj zo dňa 11.06.2009, Právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 1.4.2010, Z-5299/10

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

82/2010

Ing. Jarmila Lešová

09.12.2010

46 900 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

46 900 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

                          

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Bc. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 46 900 EUR, slovom štyridsaťsedemtisícsedemstoosemdesiat eur.

 

V Bratislave, dňa 19.01.2011

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk