Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu v Bratislave - Ružinove, ul. Nezábudková - dátum a čas konania: 29.03.2011 o 10:30 hod. - UPUSTENÉ

Aktualizované: 9.3.2011
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Ružinov, Nezábudková
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 79 500,00 € (2 395 017,00 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
na hypotekárny úver Nie
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 64 m2
balkón/loggia Áno
Energie 241 €/mesiac 

 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

Zn. 11000310

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“)

 

upúšťa

 

v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Ružinov, okres Bratislava II, obec Bratislava – m.č. Ružinov na LV č. 4630 ako:

 

·               byt č. 6, na 3. p., vchod Nezábudková 28, v bytovom dome súp. č. 811 postaveného na parcele č. 15548/2, 15548/3, 15548/4, 15548/5 a 15548/6,

·               podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 6498/361585

·               spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6498/361585 k parcelám registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape – pozemku parcelné číslo 15548/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2, pozemku parcelné číslo 15548/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 173 m2, pozemku parcelné číslo 15548/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 173 m2, pozemku parcelné číslo 15548/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 173 m2 a pozemku parcelné číslo 15548/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2.

      

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Macháčová Erika, rodné priezvisko Hejtmannová, dátum narodenia 07.10.1957, trvale bytom Nezábudková 811/28, 821 01  Bratislava - Ružinov.

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 29.03.2011 so začiatkom o 10:30 hod v Kancelárii notára JUDr. Ondrej Ďuriač, Krížna 2, 811 07 Bratislava, prízemie vľavo.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave, dňa 09.03.2011

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk