Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba nebytového priestoru v Bratislave - Starom Meste, ul. Sasinkova 3 - dátum a čas konania: 15.04.2011 o 13:00 hod. - UPUSTENÉ!

Aktualizované: 14.4.2011
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava I, Bratislava - Staré Mesto, Sasinkova
Druh nehnuteľnosti: Nebytový priestor
Vyvolávacia cena: 109 000,00 € (3 283 734,00 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 5 izbový
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
na hypotekárny úver Nie
balkón/loggia Nie
terasa Nie
Konštrukcia tehla
Celková podlahová plocha 130 m2
garáž/park. miesto NieOZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

Zn. 11300210

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách") upúšťa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Staré Mesto, okres Bratislava I, obec Bratislava - m.č. Staré Mesto na LV č. 6025 ako:

  • nebytový priestor č. 901, v suteréne, vchod Sasinkova 3, ktorý sa nachádza v stavbe súp.č. 2634 postavenej na parc.č. 9807
  • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 1635/10000,

a

nehnuteľnosť evidovanú Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Staré Mesto, okres Bratislava I, obec Bratislava - m.č. Staré Mesto na LV č. 6267 ako:

  • Spoluvlastnícky podiel oveľkosti 1635/10000 k pozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape č. 9807 zastavané plochy anádvoria ovýmere 256 m2
  • Spoluvlastnícky podiel oveľkosti 1635/10000 k pozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape č. 9808 zastavané plochy anádvoria ovýmere 153 m2.

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 15.04.2011 so začiatkom o 13:00 hod v kancelárii notára JUDr. Ondreja Ďuriača, Notársky úrad, Krížna č. 2, Bratislava 1 - prízemie vľavo a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 1565/2011.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 11.04.2011

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk