Dobrovoľné dražby

UPUSTENÉ: Dobrovoľná dražba 2 izb. bytu, 66 m2, v Dunajskej Strede, ul. Nám. Ármina Vámberyho

Aktualizované: 25.5.2011
Lokalita: Trnavský kraj, Dunajská Streda, Dunajská Streda, Nám. Ármina Vámberyho
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 32 000,00 € (964 032,00 Sk)

Charakteristika

Počet izieb 2 izbový
na hypotekárny úver Nie
Celková podlahová plocha 70 m2
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
garáž/park. miesto NieOZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

 

Zn. 20100211

 

CREDITORS s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách") upúšťa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Dunajská Streda, pre katastrálne územie Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, obec Dunajská Streda na LV č. 3811 ako:

 

  • byt č. 2, na 3. p., vchod 10, vbytovom dome súp. č. 53 postaveného na parcele č. 44/56, 44/57, 44/58, 44/59, 44/60, 44/61, 44/62, 44/63, 44/64, 44/65, 2372/2, 2372/6, 2372/7, 2372/8 a 2372/9,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 70/7390,
  • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 70/7390 kpozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné číslo 44/61 zastavané plochy anádvoria ovýmere 69 m2, parcelné číslo 44/62 zastavané plochy anádvoria ovýmere 225 m2, parcelné číslo 44/63 zastavané plochy anádvoria ovýmere 225 m2, parcelné číslo 44/64 zastavané plochy anádvoria ovýmere 225 m2 a parcelné číslo 44/65 zastavané plochy anádvoria ovýmere 234 m2.

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve: Lőrinc Tibor, rodné priezvisko Lőrinc, dátum narodenia 31.07.1949, trvale bytom Vrbovka 95, okr. Veľký Krtíš (prechodne Nám. Ármina Vámbéryho 53/10, Dunajská Streda) a Lőrincová Etela, rodné priezvisko Perczelová, dátum narodenia 15.01.1948, trvale bytom Nám. Ármina Vámbéryho 53/10, Dunajská Streda.

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 10.06.2011 so začiatkom o 10:00 hod. v Hoteli Therma, Priemyselná 4, 929 01 Dunajská Streda, salónik CigarClub a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 3070/2011.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk