Dobrovoľné dražby

UPUSTENÉ ! Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu, 65 m2, Dunajská Streda, ul. Nám. SNP

Aktualizované: 13.6.2011
Lokalita: Trnavský kraj, Dunajská Streda, Dunajská Streda, Nám. SNP
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 35 500,00 € (1 069 473,00 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
na hypotekárny úver Nie
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 65 m2
garáž/park. miesto Nie 

OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

 

 

Zn. 20100111

 

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

  vyhlasuje

 dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

 

na deň 10.06.2011 o 09:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Hotel Therma, Priemyselná 4, 929 01 Dunajská Streda, salónik CigarClub

 

Navrhovateľ dražby:

CON AMICO IMMOBILE s.r.o., Jesenského 24, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 761 015, IČ DPH: SK 2022829655, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo 23838/T, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Dunajská Streda, pre katastrálne územie Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, obec Dunajská Streda na LV č. 4085 ako:

 1.  
  • byt č. 25, na 4. p., vchod 35, v bytovom dome súp. č. 194 postaveného na parcele č. 1880/23, 1880/24 a 1880/25,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 185/10000,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 185/10000 k pozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné číslo 1880/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 182 m2, parcelné číslo 1880/24 zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2 a parcelné číslo 1880/25 zastavané plochy a nádvoria o výmere 182 m2.

 

Predmet dražby je vo výlučnom vlastníctve: Katarína Rákoczová, rodné priezvisko Stemmerová, bytom Nám. SNP 194/35, 929 01 Dunajská Streda, nar. 11.06.1956.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

25.05.2011 o 10:00 hod.

08.06.2011 o 10:00 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v Dunajskej Strede, pred bytovým domom súp. č. 194, námestie SNP č. 35. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Zeman Juraj, tel. č. 02/43640092, 0948 522 269.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 194, postavenom v rámci panelovej bytovej výstavby na Nám. SNP číslo 35 v Dunajskej Strede. Dom pozostáva z jedného čiastočne zapusteného podzemného podlažia a deviatich nadzemných. Na podzemnom podlaží (suterén) sa nachádza práčovňa, sušiareň, kočikáreň a pivničné priestory. Na medzipodeste (1.PP - 1.NP) je situovaný hlavný vchod do domu so zádverím s poštovými schránkami obyvateľov domu. Na ostatných nadzemných podlažiach (1.-9.NP) sú byty, po dva na každom. Celkom je vo vchode 18 bytov.   

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strechy, chodby, obvodové steny, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 • výťahy, práčovne, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, hromozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Zvislá nosná konštrukcia objektu je betónová plošná, montovaná z celostenových panelov, deliace priečky sú taktiež betónové panelové. Stropy sú železobetónové, s rovným podhľadom. Schodisko zo železobetónu má nášľapnú vrstvu z liateho terazza, opatrené je kovovým zábradlím s dreveným madlom. Zastrešenie vytvára zateplená plochá strecha. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. V rámci odstránenia systémových porúch bol dom zateplený kontaktným zateplovacím systémom s vonkajšou povrchovou úpravou z omietok na báze umelých látok. Vnútorné steny majú VC omietky + olejový náter do výšky 145cm. Interiérové dvere sú plné hladké v oceľovej zárubni, vchodové dvere v kombinácii plast+sklo, s odomykaním na magnetický čip. Okná na 1.PP sú pôvodné kovové s oceľovou mrežou, na nadzemných podlažiach nové plastové. Podlahy v dome sú z keramickej dlažby 15*15cm (zádverie, spoločné chodby, medzipodesty) a betónové (priestory na 1.PP). Vykurovanie domu je centrálne, teplovodné. Elektroinštalácia v spoločných priestoroch je svetelná. Dom je vybavený osobným výťahom, napojený na všetky inžinierske siete, vybavený domovým telefónom.

Prístup k domu je z mestskej komunikácie, podľa Zmluvy o prevode (1.5.1.4.) je v užívaní od roku 1979. Predpokladanú životnosť bytového domu určujem 100 rokov.

Byt číslo 25 sa nachádza na 4.p. (4.NP). Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (3x izba) a z príslušenstva tvoreného kuchyňou, kúpeľňou, WC a halou. Miestnosti bytu sú orientované na severozápad a juhovýchod. Okná bytu sú nové plastové, vchodové dvere plné hladké v oceľovej zárubni, s pridaným bezpečnostným zámkom. K bytu prináleží loggia, orientovaná na juhovýchod.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámka:

 • Oznámenie o začatí výkonu zál. práva zál. veriteľom CON AMICO IMMOBILE s.r.o., Jesenského 456/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 761 015 predajom nehnuteľnosti -P1-124/2011 v.z. 309/11

Ťarchy:

 • Záložné právo podľa § 15 ods.1 zák.č. 182/1993 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome -Z-6213/07 v.z. 349/08
 • Záložné právo na byt č.25/IV. v prospech CON AMICO IMMOBILE s.r.o., Jesenského 456/1, 929 01, Dunajská Streda, IČO: 44 761 015 podľa V-2006/10 v.z. 803/10

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

29/2011

Ing. Jarmila Lešová

26.04.2011

40 700 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

35 500 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

4 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka 4013200958/7500, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 20100111.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

 

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to v hotovosti alebo prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk