Dobrovoľné dražby

UPUSTENÉ! Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu, 63 m2, v Bratislave - Rači, ul. Mudrochova

Aktualizované: 13.6.2011
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava III, Bratislava - Rača, Mudrochova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 95 700,00 € (2 883 058,20 Sk)

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
na hypotekárny úver Nie
Celková podlahová plocha 63 m2
Stav nehnuteľnosti kompletná rekonštrukcia
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
garáž/park. miesto Nie OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

 

Zn. 10100811

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

 vyhlasuje

 dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

na deň 10.06.2011 o 15:30 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Mudrochovej ul. č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, Bratislava 831 06, Bratislava III - m.č. Rača, súp. č. 7478, postavenom na parcelách č. 891/16, 891/17, 891/18, 891/19, 891/20 a 891/21, katastrálne územie Rača v zastúpení:

Obchodné meno:           Bytospráva, s.r.o.

Sídlo:                            Nobelova 1, 831 02 Bratislava

IČO:                             31 357 407

IČ DPH:                         SK 2020881566

V zastúpení:                  Ladislav Satmáry, konateľ

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5675/B, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Rača na LV č. 4655 ako:

 

 1.  
  • byt č. 44, na 1.p., vchod Mudrochova 9, v bytovom dome súp. č. 7478 postaveného na parcelách č. 891/16, 891/17, 891/18, 891/19, 891/20 a 891/21,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 6367/405344.

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je vo vlastníctve: Idlbeková Monika, rod. Kvasnicová, narodená 13.09.1972, bytom Mudrochova 9, 831 06 Bratislava, spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

25.05.2011 o 15:45 hod.

08.06.2011 o 15:45 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v Bratislave - m. č. Rača, pred bytovým domom súp. č. 7478, ul. Mudrochova č. 9. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Zeman Juraj, tel. č. 02/43640092, 0948 522 269.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v zateplenom panelovom bytovom dome súpisné číslo 7478, postavenom na Mudrochovej ulici v Bratislave - Rači. Dom má šesť vchodov (Mudrochova 1,3,5,7,9,11) a je situovaný v mierne svažitom teréne. Hodnotený byt je umiestnený vo vchode číslo 9 - vchod pozostáva z jedného podzemného a štyroch nadzemných podlaží. V suteréne sa nachádzajú spoločné priestory,  na medziposchodí (suterén - 1.posch.) je hlavný vchod do domu so zádverím a na ostatných poschodiach (1.-4.posch.) sú byty, po 2 na každom. Celkom je vo vchode 8 bytov.   

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 • spoločné vstupné priestory, STA, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Zvislá nosná konštrukcia, ako aj obvodové steny objektu sú betónové plošné (panel). V rámci odstraňovania systémových porúch bol dom zateplený kontaktným zateplovacím systémom s vonkajšou povrchovou úpravou z omietok na báze umelých látok. Vnútorné steny v spoločných priestoroch sú opatrené vápenno cementovou omietkou + olejovým náterom do v. 140cm. Stropy sú s rovným podhľadom, omietnuté vápenno cementovou omietkou. Strecha je plochá so živičnou krytinou, zateplená. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu sú úplné, nové. Podlahy v suteréne sú betónové,  v zádverí z keramickej dlažby 30*30cm, na medzipodestách a pred bytmi z terazzo dlažby 25*25cm. Schodisko je železobetónové s kovovým zábradlím a kovovým madlom, schodiskové ramená majú nášľapnú vrstvu z liateho terazza. Elektroinštalácia v spoločných priestoroch je svetelná. Vnútorné dvere sú plné hladké v oceľových zárubniach. Okná v spoločných priestoroch sú plastové. Vchodové dvere bytového domu sú kombinované (plast + sklo), opatrené domovým telefónom a uzamykaním na kľúč. Dom nemá výťah, ale je napojený na všetky inžinierske siete a rozvod káblovej televízie.

Prístup k bytovému domu je z mestskej komunikácie. Predpokladaná životnosť domu je 100 rokov, v užívaní je od roku 1971.

Byt číslo 44 sa nachádza na 1.poschodí. Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (detská izba, spálňa, obývacia izba) a z príslušenstva tvoreného kuchyňou, komorou, kúpeľňou, WC a chodbou. Sklad určený na spoločné užívanie s bytom je umiestnený na chodbe pred bytom. Miestnosti bytu sú orientované na severovýchod (detská izba, spálňa) a juhozápad (obývacia izba, kuchyňa, komora). K bytu prináleží loggia, prístupná z kuchyne i obývacej izby.

Popis miestností bytu a ich vybavenie: 

 • Detská izba - podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou + farebná maľba, okno plastové, vykurovanie: liatinový radiátor + merač spotreby tepla, dvere dyhované s presklením v oceľovej zárubni, vybavenie: vstavaná skriňa ROLLDOR;
 • Spálňa - podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno plastové, vykurovanie: liatinový radiátor + merač spotreby tepla, dvere dyhované s presklením v oceľovej zárubni;
 • Obývacia izba - podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno plastové + interiérové žalúzie, vykurovanie: liatinový radiátor + merač spotreby tepla, dvere dyhované s presklením v oceľovej zárubni, východ na loggiu;
 • Loggia - podlaha keramická dlažba 30*30cm;
 • Kuchyňa - podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou + keramický obklad 15*15cm nad pracovnou doskou, okno plastové + interiérové žalúzie, vykurovanie: liatinový radiátor + merač spotreby tepla, kuchynská linka z materiálov na báze dreva (vyrobená na mieru), východ na loggiu, vybavenie: vstavaná plynová varná doska, vstavaná elektrická rúra zn. MORA, odsávač pár zn. MORA, nerezový drez + nerezová páková batéria so sprchou;
 • Komora - podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno drevené zdvojené, dvere lamelové skladacie dyhované v oceľovej zárubni;
 • Kúpeľňa - murovaná, podlaha keramická dlažba 30*60cm, strop s rovným podhľadom (znížený sadrokartónový + bodové svetlá), steny keramický obklad 30*60cm po strop, dvere plné dyhované v oceľovej zárubni, odvetranie lokálnym ventilátorom, vybavenie: sprchovací kút s hydromasážnymi tryskami a zabudovaným sprchovacím panelom, keramické umývadlo zabudované v skrinke + nerezová páková batéria;
 • WC - murované, podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop s rovným podhľadom, steny keramický obklad 20*15cm po strop, dvere plné dyhované v oceľovej zárubni, odvetranie lokálnym ventilátorom, vybavenie: WC kombi, merače spotreby SV, TÚV a plynu v inštalačnej šachte za WC;
 • Chodba - podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop s rovným podhľadom, steny s tehlovým obkladom po strop,  vchodové dvere bezpečnostné v oceľovej zárubni.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámka:

 1. Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na byt č. 44 na 1. p., Mudrochova 9 v prospech Bytosprávy, s.r.o. (IČO: 31357407) podľa Ex 1140/2007 zo dňa20.09.2007 (súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová)
 2. Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľ. bytu č. 44 na 1.p. vo vchode: Mudrochova 9, v prospech Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ( IČO: 31351026) podľa EX 206/08-15 zo dňa 17.8.2008 ( súdny exekútor Mgr. Angelika Slopovská ), P2 -1094/08

Časť C: Ťarchy

 1. Záložné právo - v prospech Stavebnej sporiteľne VÚB Wüstenrot a.s. IČO 31351026 na byt č.44 na I.posch. Mudrochova 9 podľa V-654/2000 zo dňa 15.3.2000;
 2. Por. číslo 56

Záložné právo v prospech Stavebnej sporiteľne VÚB Wüstenrot, a.s. (IČO: 31351026) na byt č. 44 na 1.posch., Mudrochova 9 podľa V-654/2000 zo dňa 15.03.2000;

3.       Por. číslo 56

Exekučné záložné právo na byt č. 44 na 1. p., Mudrochova 9 v prospech Bytosprávy, s.r.o. (IČO: 31357407) podľa Ex 1140/2007 zo dňa 23.10.2007 (súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová)

4.       Por. číslo 56

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnosti na byt č.44 na 1.p., vchod Mudrochova 9, v prospech Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., podľa exekučného príkazu Ex 206/08-20 zo dňa 10.09.2008, (súdny exekútor Mgr. Angelika Slopovská, Bratislava), Z-9886/08

5.       Por. číslo 56

Exekučné záložné právo na byt č. 44 na 1.posch., Mudrochova 9 v prospech Debtinvest Limited (IČO: 609191) podľa Ex 1720/09 zo dňa 09.02.2010 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý);

6.       Por. číslo 56

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnosti na byt č. 44 na 1. posch.,  vchod Mudrochova 9 v prospech oprávneného SKP, k.s., Lazovná 64, Banská Bystrica (IČO: 44915691), správca KP úpadcu KFZ Sys, s.r.o. „v konkurze", Košútska 1342, Sládkovičovo (IČO: 36814148) zast. JUDr. Pavol Konečný, advokát, podľa exekučného príkazu Ex 212/10-57 zo dňa 07.03.2011 (súdny exekútor Mgr. Lujza Mihalovičová), Z-4237/11.

Iné údaje:            

Právo stavby na parc. číslo 891/16-21 v zmysle §23 ods. 5 zákona číslo 182/1993.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

35/2011

Ing. Jarmila Lešová

03.05.2011

95 700 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

95 700 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

10 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka 4013200958/7500, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 10100811.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

 

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to v hotovosti alebo prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

 

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk