Dobrovoľné dražby

UPUSTENÉ! Dobrovoľná dražba 4 izb. bytu, 84 m2, v Bratislave - Novom Meste, ul. Námestie Biely kríž

Aktualizované: 10.6.2011
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto, Námestie Biely kríž
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 101 000,00 € (3 042 726,00 Sk)

Charakteristika

Počet izieb 4 izbový
na hypotekárny úver Nie
Celková podlahová plocha 84 m2
garáž/park. miesto Nie
Stav nehnuteľnosti čiastočná rekonštrukcia
balkón/loggia Nie
terasa Nie
Konštrukcia tehla 

OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

 

Zn. 10101011

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

 

vyhlasuje

 

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 09.06.2011 o 15:30 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Kancelária notára JUDr. Ondrej Ďuriač, Notársky úrad, Krížna č. 2, Bratislava 1 - prízemie vľavo

 

Navrhovateľ dražby:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Nám. Biely kríž 2, 4 a 6, Bratislava  831 02, Bratislava - m.č. Nové Mesto, súp. č. 1111, postavenom na parcele č. 13173/2, katastrálne územie Nové Mesto, okres Bratislava III v zastúpení: Bytospráva, s.r.o., so sídlom Nobelova 1, 831 02 Bratislava, IČO: 31 357 407, IČ DPH: SK 2020881566, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5675/B, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Nové Mesto, okres Bratislava III, obec Bratislava - m.č. Nové Mesto na LV č. 4119 ako:

 

 • byt č. 17, na 1.p., vchod Námestie Biely kríž 4, vbytovom dome súp. č. 1111 postaveného na parcele č. 13173/2,
 • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 8498/293285,
 • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 8498/293285 kpozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné číslo 13173/2 zastavané plochy anádvoria ovýmere 1117 m2

 

Predmet Dražby, nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve: Lukáč Miroslav, rodné priezvisko Lukáč, dátum narodenia 23.12.1964 a Lukáčová Jana, rodné priezvisko Danielová, dátum narodenia 06.01.1968, obaja trvale bytom Námestie Biely kríž 1111/4, 831 02 Bratislava.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

25.05.2011 o 17:00 hod.

08.06.2011 o 17:00 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v Bratislave - m. č. Nové Mesto, pred bytovým domom súp. č. 1111, ul. Námestie Biely kríž č. 4. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Zeman Juraj, tel. č. 02/43640092, 0948 522 269.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v tehlovom bytovom dome súpisné číslo 1111, postavenom na Nám. Biely kríž číslo 4 v Bratislave - Novom Meste. Dom má tri vchody (Nám. Biely kríž 2,4,6), pozostáva z jedného podzemného a troch nadzemných podlaží a je situovaný v rovinatom teréne. V suteréne (1.PP) sa nachádzajú pivnice prislúchajúce k bytom, spoločné priestory (práčovne, sušiarne, mangľovne), z ktorých mnohé neslúžia svojmu účelu, CO kryt a kotolňa, na medzipodlaží (1.PP-1.NP) sú hlavné vchody do domu so zádverím a na ostatných nadzemných podlažiach (1.-3.NP) sú byty, po 4 na každom. Celkom je v dome 36 bytov, v predmetnom vchode je 12 bytov.   

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 • spoločné vstupné priestory, práčovňa, sušiareň, mangľovňa, STA, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Zvislá nosná konštrukcia, ako aj obvodové steny objektu sú murované z tehál. Vonkajšie povrchy sú z brizolitu. Vnútorné steny v spoločných priestoroch sú opatrené vápenno cementovou omietkou + olejovým náterom do v. 145cm. Stropy sú s rovným podhľadom, omietnuté vápenno cementovou omietkou. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu sú úplné, nové. Podlahy v suteréne (1.PP) sú betónové,  na ostatných podlažiach v spoločných chodbách a na medzipodestách terazzo dlažba 20*20cm. Schodisko je železobetónové s kovovým zábradlím a dreveným madlom, schodiskové ramená majú nášľapnú vrstvu z liateho terazza. Elektroinštalácia v spoločných priestoroch je svetelná. Vnútorné dvere sú plné hladké v oceľových zárubniach, v zádverí drevené kývavé s presklením, v drevenej zárubni. Okná v spoločných priestoroch sú jednoduché oceľové (1.PP), plastové (1.PP a medzipodesty) a zo sklobetónových tvárnic (medzipodesty). Vchodové dvere bytového domu sú kombinované (kov + sklo), opatrené domovým telefónom a uzamykaním na kľúč. Dom nemá výťah, ale je napojený na všetky inžinierske siete a rozvod káblovej televízie.

Prístup k bytovému domu je z mestskej komunikácie. Predpokladaná životnosť domu je 100 rokov, v užívaní je od roku 1955.

Byt číslo 17 sa nachádza na 1.poschodí (1.NP). Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (3x izba) a z príslušenstva tvoreného kuchyňou, komorou, kúpeľňou, WC, chodbou a predizbou. Miestnosti bytu sú orientované na sever (2x izba, kuchyňa) a juh (izba).

Popis miestností bytu a ich vybavenie: 

 • Izba 1 - podlaha: pôvodné drevené parkety, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno plastové + interiérové žalúzie + sieťky proti hmyzu, vykurovanie: oceľový radiátor + merač spotreby tepla, dvere demontované, ostala iba oceľová zárubňa;
 • Predizba - podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou + farebná maľba, dvere plné v oceľovej  zárubni;
 • WC - murované, podlaha keramická dlažba 33*33cm, strop s rovným podhľadom, steny keramický obklad 20*25cm do výšky 150cm + VC omietka, dvere plné hladké v oceľovej zárubni, odvetranie lokálnym ventilátorom, vybavenie: WC s hornou splachovacou nádržkou;
 • Kúpeľňa - murovaná, podlaha: keramická dlažba 33*33cm, strop s rovným podhľadom, steny: keramický obklad 15*15cm do výšky 195cm + VC omietka, dvere plné hladké  v oceľovej zárubni, odvetranie lokálnym ventilátorom, vybavenie: oceľová vaňa + nerezová páková batéria so sprchou, keramické umývadlo + nerezová páková batéria;
 • Izba 2 - podlaha: pôvodné drevené parkety, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno plastové + interiérové žalúzie + sieťky proti hmyzu, vykurovanie: oceľový radiátor + merač spotreby tepla, dvere s presklením v oceľovej zárubni, vybavenie: ROLLDOR;
 • Izba 3 - podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno plastové + interiérové žalúzie + sieťky proti hmyzu, vykurovanie: radiátor KORAD + merač spotreby tepla, dvere s presklením v oceľovej zárubni;
 • Kuchyňa - podlaha: keramická dlažba 33*33cm, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou + farebná maľba + keramický obklad 15*15cm nad pracovnou doskou + drevený obklad do v. 142cm, okno plastové + interiérové žalúzie + sieťky proti hmyzu, vykurovanie: radiátor KORAD + merač spotreby tepla, dvere do izby 2 lamelové skladacie v oceľovej zárubni, dvere do chodby demontované, kuchynská linka z materiálov na báze dreva (vyrobená na mieru), vybavenie: vstavaná plynová varná doska zn. ZANUSSI, vstavaná elektrická rúra zn. ELECTROLUX, odsávač pár zn. ZANUSSI, silgranitový drez + silgranitová páková batéria so sprchou;
 • Komora - podlaha PVC, steny s VC omietkou, dvere plné dyhované v obložkovej zárubni;
 • Chodba - podlaha: keramická dlažba 33*33cm + veľkoplošné laminátové parkety, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou + farebná maľba,  vchodové dvere plné v oceľovej zárubni.

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Záložné právo podľa § 15 z. 182/93 Z.z. v znení z. 151/95 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov.

Záložné právo v prospech Istrochem a.s. na prevádzaný byt na nesplatenú časť ceny bytu a pozemku podľa V-2448/02 z 27.6.2002

Záložné právo v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava (IČO: 00151653) na byt č. 17, na 1.p, vchod: Biely kríž 4, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku o veľkosti 8498/293285, podľa V-4135/10 zo dňa 15.3.2010

Exekučné záložné právo v prospech INKASO Pohľadávok, spol. s r.o. (36 039 039) a v neprospech Lukačová Jana (06.01.1968) na byt č. 17/1.posch., Biely kríž 4 a na podiel k pozemku parc.č. 13173/2 podľa exekučného príkazu EX 9166/08-20 zo dňa 17.06.2010 (súdny exekútor Mgr. Štefan Marček), Z-8873/10

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

33/2011

Ing. Jarmila Lešová

02.05.2011

101 000 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

101 000 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

10 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka 4013200958/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. s variabilným symbolom: 10101011.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to v hotovosti alebo prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk