Dobrovoľné dražby

UPUSTENÉ! Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu, 64 m2, v Bratislave - Petržalka, ul. Lietavská

Aktualizované: 10.6.2011
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava V, Bratislava - Petržalka, Lietavská
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 72 700,00 € (2 190 160,20 Sk)

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
na hypotekárny úver Nie
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 64 m2
garáž/park. miesto Nie OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

 Zn. 11100211

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

 vyhlasuje

 dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 10.06.2011 o 15:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Lietavská 5, Bratislava 851 06, Bratislava - m.č. Petržalka, súp. č. 3093, postavenom na parcele č. 2213, katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 01 Bratislava, IČO: 00 169 765, DIČ: 2020794248, v zastúpení: Ing. Vladimír Kesegh, predseda Predstavenstva Bytového družstva Petržalka, JUDr. Mgr. Vladimír Gallo, PhD., podpredseda Predstavenstva Bytového družstva Petržalka, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 28/B, ako záložný veriteľ

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka na LV č. 2274 ako:

 

  • byt č. 13, na 1. p., vchod Lietavská 5, vbytovom dome súp. č. 3093 postaveného na parcele č. 2213,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2087/100000

 

Predmet Dražby, nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Adriana Benčičová, rod. Choreňová, bytom Kultúrna č. 45, 821 04 Bratislava, dátum narodenia 28.11.1966, štátna príslušnosť SR.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

        25.05.2011 od 18:00 do 18:30 hod.

08.06.2011 od 18:00 do 18:30 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v Bratislave - m. č. Petržalka, pred bytovým domom súp. č. 3093, ul. Lietavská č. 5. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Zeman Juraj, tel. č. 02/43640092, 0948 522 269.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 3093, postavenom v rámci panelovej bytovej výstavby na Lietavskej ulici číslo 5 v Bratislave - Petržalke. Dom pozostáva z trinástich nadzemných podlaží, pričom na 1.nadzemnom podlaží (prízemie) je situovaný hlavný vstup do domu,  sušiareň, práčovňa, kočikáreň/miestnosť pre bicykle a pivničné kobky, prislúchajúce k bytom. Na ostatných podlažiach (2.NP-13.NP) sú byty, po štyri na každom. Celkom je vo vchode 48 bytov.   

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

  • základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

  • spoločné vstupné priestory, výťahy, kočikáreň, práčovňa, sušiareň, rozvodňa, STA, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, výťahy.

Zvislá nosná konštrukcia objektu je betónová plošná, montovaná z celostenových panelov. Obvodové steny sú taktiež z celostenových betónových prefabrikátov. Vonkajšie povrchy sú z pohľadového betónu, pri hlavnom vchode kombinované s keramickým obkladom 30*30cm, pri zadnom vchode kabrince 6*25cm.  Vnútorné steny v spoločných priestoroch sú opatrené vápenno cementovou omietkou + olejovým náterom do v. 150cm, v zádverí a pri výťahoch na 1.NP keramickým obkladom 20*25cm do výšky 200cm. Stropy sú s rovným podhľadom, omietnuté vápenno cementovou omietkou. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu sú úplné. Podlahy na 1.NP sú betónové (práčovňa, sušiareň, kočikáreň/miestnosť pre bicykle, pivničné kobky) a z keramickej dlažby 30*30cm (zádverie, spoločná chodba pred výťahmi),  na ostatných podlažiach v spoločných chodbách je podlaha z PVC. Schodiskové ramená majú nášľapnú vrstvu z liateho terazza, na medzipodestách je PVC.  Elektroinštalácia v spoločných priestoroch je svetelná. Vnútorné dvere sú plné hladké a oceľové s presklením, v oceľových zárubniach. Okná v spoločných priestoroch sú zdvojené kovové + sklobetónové tvárnice. Vchodové dvere bytového domu sú kombinované (kov + sklo), opatrené domovým telefónom a uzamykaním na magnetický čip. Dom je vybavený osobným aj nákladným výťahom, napojený je na všetky inžinierske siete a rozvod káblovej televízie.

Prístup k bytovému domu je z mestskej komunikácie. Predpokladaná životnosť domu je 100 rokov, v užívaní je od roku 1982.

Byt číslo 13 sa nachádza na 1.poschodí (2.NP). Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (obývacia izba a 2x spálňa) a z príslušenstva tvoreného kuchyňou, kúpeľňou, WC, halou a predsieňou. Miestnosti bytu sú orientované na západ (spálňa) a východ (spálňa, obývacia izba, kuchyňa). Okná bytu sú pôvodné (zdvojené drevené) s vonkajšími plastovými roletami, loggia (prístupná z kuchyne, o rozmeroch 1,405*2,570m) je zasklená.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Ťarchy:

Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení

zákona č. 151/1995 Z. z.

Exekučné záložné právo v prospech Bytové družstvo Petržalka (IČO: 00 169 765) na byt č.13, na 1.p., vchod

Lietavska 5, podľa exekučného príkazu Ex 1291/2010-18 zo dňa 17.01.2011 (súdny exekútor Mgr.Vladimír

Cipár), Z-1004/11

Exekučné záložné právo v prospech Bytové družstvo Petržalka (IČO: 00 169 765) na byt č.13, na 1.p., vchod

Lietavska 5, podľa exekučného príkazu Ex 1292/2010-24 zo dňa 17.01.2011 (súdny exekútor Mgr.Vladimír

Cipár), Z-1013/11

Exekučné záložné právo v prospech Bytové družstvo Petržalka (IČO: 00 169 765) na byt č.13, na 1.p., vchod

Lietavska 5, podľa exekučného príkazu Ex 1513/2009-19 zo dňa 17.01.2011 (súdny exekútor Mgr.Vladimír

Cipár), Z-1016/11

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

28/2011

Ing. Jarmila Lešová

25.04.2011

72 700 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

72 700 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

10 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka 4013200958/7500, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 11100210.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to v hotovosti alebo prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

  • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
  • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
  • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
  • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
  • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
  • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: