Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 4 izb. bytu s balkónom v Nitre - časť Klokočina, ul. Čajkovského - dátum a čas konania: 04.10.2011 o 10:00 hod.

Aktualizované: 25.5.2012
Lokalita: Nitriansky kraj, Nitra, Nitra, Čajkovského 40
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 48 000,00 € (1 446 048,00 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 4 izbový
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 99 m2
Poschodie 2
Celkový počet poschodí 12
na hypotekárny úver Nie
garáž/park. miesto Nie
Deň a čas konania dražby 04.10.2011 o 10 hod.
Miesto konania dražby Kancelária notára JUDr. Ondrej Ďuriač, Notársky úrad, Krížna č. 2, Bratislava 1 – prízemie vľavo
Opakovanie dražby druhé kolo dražby
Prvý termín obhliadky 27.09.2011 o 17:00 hod.
Druhý termín obhliadky 03.10.2011 o 09:30 hod.
Znalecký posudok 63900 €
Najnižšie podanie 48000 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

 

Oznámenie o výsledku opakovanej

DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok opakovanej dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 11400111

 

registrovanej na deň 04.10.2011 o 10:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 10.08.2011 pod spis. zn. NCRdr. 5545/2011

 

Navrhovateľ dražby:

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov: "SVB Čajkovského 40", so sídlom Čajkovského 40, Nitra 949 11, Slovenská republika, IČO 42202116, zapísané v registri spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Kancelária notára JUDr. Ondrej Ďuriač, Notársky úrad, Krížna č. 2, Bratislava 1 - prízemie vľavo

 

Opakovanie dražby: druhé kolo dražby

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Nitre, Správou katastra Nitra, pre katastrálne územie Nitra, okres Nitra, obec Nitra na LV č. 5633 ako:

 

  • byt č. 2, na 2. p., vo vchode o.č. 40, vbytovom dome súp. č. 434, popis stavby Bytový dom o.č. 40, postaveného na parcele č. 7524 - spoluvlastnícky podiel 1/1,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 99/3972.

 

Predmet Dražby, nehnuteľnosť bol vo výlučnom vlastníctve: Kurkin Milan, rodné priezvisko Kurkin, dátum narodenia 15.02.1947, trvale bytom Čajkovského 434/40, 949 11 Nitra - Klokočina.

 

Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 434, postavenom v rámci panelovej bytovej výstavby na Čajkovského ulici v Nitre - časť Klokočina. Dom je situovaný v mierne svažitom teréne a pozostáva z trinástich nadzemných podlaží. Na 1.nadzemnom podlaží sa nachádza hlavný vchod do domu so zádverím a s poštovými schránkami, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, WC pre upratovačku, pivnice a zadný východ z domu. Na ostatných podlažiach (2.-13.NP) sú byty, po päť na každom. Celkom je vo vchode 60 bytov.   

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

  • základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

  • výťahy, práčovne, sušiarne, kočikárne, WC pre upratovačku, spoločné televízne antény, hromozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Zvislá nosná konštrukcia objektu je betónová plošná, montovaná z celostenových panelov, deliace priečky sú taktiež betónové panelové. Stropy železobetónové, s rovným podhľadom. Schodisko zo železobetónu má nášľapnú vrstvu z liateho terazza, opatrené je kovovým zábradlím s dreveným madlom. Zastrešenie vytvára novo zateplená plochá strecha. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, nové. V rámci odstránenia systémových porúch bol dom zateplený kontaktným zateplovacím systémom s vonkajšou povrchovou úpravou z omietok na báze umelých látok (2011). Vnútorné steny majú VC omietky + olejový náter do výšky 120cm. Interiérové dvere v dome sú plné hladké v oceľovej zárubni a plastové s presklením - na 1.NP a kovové s presklením v oceľovej zárubni - spoločné chodby pred bytmi. Vchodové dvere do domu sú v kombinácii plast + sklo, s odomykaním na kľúč. Okná v spoločných priestoroch sú nové, plastové. Podlahy na 1.NP sú z terazzo dlažby 30*30cm (zádverie) a 25*25cm (spoločné priestory na 1.NP), z keramickej dlažby 30*30cm (WC pre upratovačku) a betónové (práčovňa, sušiareň, kočikáreň a chodby pred nimi), na ostatných nadzemných podlažiach je PVC. Vykurovanie domu je centrálne, teplovodné, v najbližšom vykurovacom období je plánované vyregulovanie systému. Elektroinštalácia v spoločných priestoroch je svetelná. Dom je vybavený osobným aj nákladným výťahom (prebieha ich rekonštrukcia), domovým telefónom a je napojený na všetky inžinierske siete. V bytovom dome sú nové rozvody vody a kanalizácie. 

Prístup k domu je z mestskej komunikácie, podľa potvrdenia správcu je v užívaní od roku 1980. Predpokladanú životnosť bytového domu určujem 100 rokov.

 

Byt číslo 2 sa nachádza na 2.p. (2.NP). Dispozične pozostáva zo štyroch obytných miestností (3x izba, obývacia izba) a z príslušenstva (kuchyňa, kúpeľňa, WC, hala, šatník, predsieň). Miestnosti bytu sú orientované na severovýchod (3x izba) a juhovýchod (obývacia izba, kuchyňa). Plastové okná sú s interiérovými žalúziami. K bytu prináleží balkón (prístupný z obývacej izby), orientovaný na juhovýchod a pivnica, situovaná na 1.NP.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

  • Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome - 2188/2001
  • Záložné právo v prospech Regionálne poradenské centrum Nitra, IČO 31826075, podľa V 654/2007 zo dňa 1.3.2007 na nehn.- byt č.2/II o.č.40 v 1/1 a spoluvl. podiel 99/3972 na spol. čast. a zariad. domu - 601/2007

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

49/2011

Ing. Jarmila Lešová

19.06.2011

63 900 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

48 000 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Bc. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 48 800 EUR, slovom štyridsaťosemtisícosemsto eur.

 

V Bratislave, dňa 04.10.2011

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: