Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu v Bratislave - Novom Meste, ul. Tylova - dátum a čas konania: 20.09.2011 o 14:00 hod. - UPUSTENÉ!

Aktualizované: 20.9.2011
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto, Tylova 27
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 82 100,00 € (2 473 344,60 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Celková podlahová plocha 78 m2
Energie 163 €/mesiac
Poschodie 1
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia tehla
garáž/park. miesto Nie
Celkový počet poschodí 3
Deň a čas konania dražby 20.09.2011 o 14:00 hod.
Miesto konania dražby Kancelária notára JUDr. Ondrej Ďuriač, Notársky úrad, Krížna č. 2, Bratislava 1 – prízemie vľavo
Opakovanie dražby 1.
Prvý termín obhliadky 12.09.2011
Druhý termín obhliadky 19.09.2011
Znalecký posudok 82100 €
Najnižšie podanie 82100 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 10000 € 

 

 

Mozartova 27, 811 02 Bratislava, IČO: 43 891 870

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 50044/B

tel/fax: 02/4364 0092, mobil: 0948 522 268

drazby@creditors.sk

 

 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

 

Zn. 10101411

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách") upúšťa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Nové Mesto, okres Bratislava III, obec Bratislava - m.č. Nové Mesto na LV č. 3443 ako:

 

  • byt č. 13, na 1.p., vchod Tylova 27, v bytovom dome súp. č. 1046 postaveného na parcele č. 13680/1 - spoluvlastnícky podiel 1/1,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 7888/144082,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7888/144082 k pozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné číslo 13680/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 559 m2.

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Surovčík Tomáš, rodné priezvisko Surovčík, dátum narodenia 09.02.1980, trvale bytom Slávičie údolie 1575/22, Bratislava - Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 20.09.2011 so začiatkom o 14:00 hod v kancelárii notára JUDr. Ondrej Ďuriač, Notársky úrad, Krížna č. 2, Bratislava 1 - prízemie vľavo a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 5024/2011.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 20.09.2011

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: