Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba pozemkov a rozostavaných stavieb v Bojniciach, Medzijarky - dátum a čas konania: 31.08.2011 o 08:00 hod.

Aktualizované: 25.5.2012
Lokalita: Trenčiansky kraj, Prievidza, Bojnice, Medzijarky
Druh nehnuteľnosti: Pozemok
Vyvolávacia cena: 593 000,00 € (17 864 718,00 Sk)

Charakteristika

Výmera pozemku 32746 m2
Deň a čas konania dražby 31.8.2011 o 08:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 18.08.2011 o 17:00 hod.
Druhý termín obhliadky 19.08.2011 o 10:00 hod.
Znalecký posudok 593000 €
Najnižšie podanie 593000 €
Minimálne prihodenie 3000 €
Výška dražobnej zábezpeky 49700 € 

Oznámenie o výsledku 

DOBROVOĽNEJ DRAŽBY


CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/


oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 30100111

 

registrovanej na deň 31.08.2011 o 08:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 28.07.2011 pod spis. zn. NCRdr. 4926/2011

 

Navrhovateľ dražby:

Mgr. Peter Podolský - správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06  Bratislava, značka správcu S1230, ako správca úpadcu GRUNTY, s.r.o. v reštrukturalizácii, v konkurze, IČO 43 790 348, so sídlom Klincová 37/B, 821 08  Bratislava

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Prievidza, pre katastrálne územie Dubnica, okres Prievidza, obec Bojnice na LV č. 2729 ako:

 

 • Pozemky parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:
  • parcela č. 341/22 ostatné plochy o výmere 35 m2,
  • parcela č. 341/30 ostatné plochy o výmere 2 m2,
  • parcela č. 341/31 ostatné plochy o výmere 72 m2,
  • parcela č. 950/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1001 m2,
  • parcela č. 950/103 zastavané plochy a nádvoria o výmere 893 m2,
  • parcela č. 950/104 zastavané plochy a nádvoria o výmere 962 m2,
  • parcela č. 950/105 zastavané plochy a nádvoria o výmere 962 m2,
  • parcela č. 950/106 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1017 m2,
  • parcela č. 950/115 zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m2,
  • parcela č. 950/116 zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m2,
  • parcela č. 950/117 zastavané plochy a nádvoria o výmere 199 m2,
  • parcela č. 950/118 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7915 m2,
  • parcela č. 950/119 zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m2,
  • parcela č. 950/120 zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2,
  • parcela č. 950/128 zastavané plochy a nádvoria o výmere 798 m2,
  • parcela č. 950/129 zastavané plochy a nádvoria o výmere 743 m2,
  • parcela č. 950/130 zastavané plochy a nádvoria o výmere 737 m2,
  • parcela č. 950/131 zastavané plochy a nádvoria o výmere 735 m2,
  • parcela č. 950/132 zastavané plochy a nádvoria o výmere 742 m2,
  • parcela č. 950/133 zastavané plochy a nádvoria o výmere 750 m2,
  • parcela č. 950/139 zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2,
  • parcela č. 950/177 zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m2,
  • parcela č. 950/178 zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m2,
  • parcela č. 950/179 zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2,
  • parcela č. 950/180 zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2,
  • parcela č. 951/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 744 m2,
  • parcela č. 951/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 973 m2,

 

 • Stavba, Rozostavaná budova, popis stavby: Bojnice - Medzijarky, obytný súbor I., bez súpisného čísla, postavaná na parcele číslo 950/115
 • Stavba, Rozostavaná budova, popis stavby: Bojnice - Medzijarky, obytný súbor I., bez súpisného čísla, postavaná na parcele číslo 950/116
 • Stavba, Rozostavaná budova, popis stavby: Bojnice - Medzijarky, obytný súbor I., bez súpisného čísla, postavaná na parcele číslo 950/117
 • Stavba, Rozostavaná budova, popis stavby: Bojnice - Medzijarky, obytný súbor I., bez súpisného čísla, postavaná na parcele číslo 950/119
 • Stavba, Rozostavaná budova, popis stavby: Bojnice - Medzijarky, obytný súbor I., bez súpisného čísla, postavaná na parcele číslo 950/120
 • Stavba, Rozostavaná budova, popis stavby: Bojnice - Medzijarky, obytný súbor I., bez súpisného čísla, postavaná na parcele číslo 950/177
 • Stavba, Rozostavaná budova, popis stavby: Bojnice - Medzijarky, obytný súbor I., bez súpisného čísla, postavaná na parcele číslo 950/178
 • Stavba, Rozostavaná budova, popis stavby: Bojnice - Medzijarky, obytný súbor I., bez súpisného čísla, postavaná na parcele číslo 950/179
 • Stavba, Rozostavaná budova, popis stavby: Bojnice - Medzijarky, obytný súbor I., bez súpisného čísla, postavaná na parcele číslo 950/180,

 

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Prievidza, pre katastrálne územie Dubnica, okres Prievidza, obec Bojnice na LV č. 2747 ako:

 

 • Pozemky parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:
  • parcela č. 341/27 ostatné plochy o výmere 212 m2,
  • parcela č. 341/28 ostatné plochy o výmere 208 m2,
  • parcela č. 944/7 záhrady o výmere 248 m2,
  • parcela č. 949/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2,
  • parcela č. 950/86 záhrady o výmere 1541 m2,
  • parcela č. 950/100 záhrady o výmere 888 m2,
  • parcela č. 950/101 záhrady o výmere 887 m2,
  • parcela č. 950/102 záhrady o výmere 880 m2,
  • parcela č. 950/108 záhrady o výmere 1060 m2,
  • parcela č. 950/109 záhrady o výmere 1103 m2,
  • parcela č. 950/110 záhrady o výmere 1100 m2,
  • parcela č. 950/111 záhrady o výmere 1074 m2,
  • parcela č. 950/123 záhrady o výmere 642 m2,
  • parcela č. 950/134 záhrady o výmere 709 m2,
  • parcela č. 950/135 záhrady o výmere 702 m2,
  • parcela č. 950/154 záhrady o výmere 315 m2,
  • parcela č. 950/156 záhrady o výmere 101 m2,

 

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Prievidza, pre katastrálne územie Dubnica, okres Prievidza, obec Bojnice na LV č. 2779 ako:

 

 • Stavba, Rozostavaná budova, popis stavby: rozostavaný bytový dom, bez súpisného čísla, postavaná na parcele číslo 950/113,

 

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Prievidza, pre katastrálne územie Dubnica, okres Prievidza, obec Bojnice na LV č. 2781 ako:

 

 • Stavba, Rozostavaná budova, popis stavby: rozostavaný bytový dom, bez súpisného čísla, postavaná na parcele číslo 950/114,

 

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Prievidza, pre katastrálne územie Dubnica, okres Prievidza, obec Bojnice na LV č. 2782 ako:

 

 • Stavba, Rozostavaná budova, popis stavby: rozostavaný bytový dom, bez súpisného čísla, postavaná na parcele číslo 950/176,

 

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Prievidza, pre katastrálne územie Dubnica, okres Prievidza, obec Bojnice na LV č. 2783 ako:

 

 • Stavba, Rozostavaná budova, popis stavby: rozostavaný bytový dom, bez súpisného čísla, postavaná na parcele číslo 950/122,

 

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Prievidza, pre katastrálne územie Dubnica, okres Prievidza, obec Bojnice na LV č. 2784 ako:

 

 • Stavba, Rozostavaná budova, popis stavby: rozostavaný bytový dom, bez súpisného čísla, postavaná na parcele číslo 950/121,

 

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Prievidza, pre katastrálne územie Dubnica, okres Prievidza, obec Bojnice na LV č. 2785 ako:

 

 • Stavba, Rozostavaná budova, popis stavby: rozostavaný bytový dom, bez súpisného čísla, postavaná na parcele číslo 950/112.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

Predmet dražby - Nehnuteľnosti sa dražia ako súbor vecí.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Rozostavaný bytový dom (C1) na p.č. 950/117

Ide o rozostavané bytové domy - každý o troch bytoch. Postavené sú v samostatnom areáli 15 bytových domov, na svahu so spádom na západ. Prístup k jednotlivým domom zatiaľ nie je, bude sa realizovať spevnená komunikácia z hlavnej cesty smer Kanianka. Domy sú v rôznom stupni rozostavanosti. Murivo je pórobetónové v hrúbke 300 mm, priečka medzi bytmi tehlová, stropné konštrukcie budú prefabrikovaný strop PORFIX, schodište bude železobetónové, strecha bude pultová s malým spádom a z klincovaných väzníkov a s krytinou LINDAB, okna a balkónové dvere plastové - INCON.

Zrealizované v domoch C1, C2, C3 sú: základy vrátane izolácie proti spodnej vode, murivo 1. NP, zásypy a podkladné betóny v 1. NP.

Nie sú zrealizované prípojky vody, prípojky kanalizácie, prípojky elektro.

 

Rozostavaný bytový dom (C2) na p.č. 950/179

Jeden z rozostavaných bytových domov - každý o troch bytoch. Murivo je pórobetónové v hrúbke 300 mm, priečka medzi bytmi tehlová, stropné konštrukcie budú prefabrikovaný strop PORFIX, schodište bude železobetónové, strecha bude pultová s malým spádom a z klincovaných väzníkov a s krytinou LINDAB, okna a balkónové dvere plastové - INCON.

Zrealizované v domoch C1, C2, C3 sú: základy vrátane izolácie proti spodnej vode, murivo 1. NP, zásypy a podkladné betóny v 1. NP.

Nie sú zrealizované prípojky vody, prípojky kanalizácie, prípojky elektro.

Rozostavaný bytový dom (C3) na p.č. 950/180

Jeden z rozostavaných bytových domov - každý o troch bytoch. Murivo je pórobetónové v hrúbke 300 mm, priečka medzi bytmi tehlová, stropné konštrukcie budú prefabrikovaný strop PORFIX, schodište bude železobetónové, strecha bude pultová s malým spádom a z klincovaných väzníkov a s krytinou LINDAB, okna a balkónové dvere plastové - INCON.

Zrealizované v domoch C1, C2, C3 sú: základy vrátane izolácie proti spodnej vode, murivo 1. NP, zásypy a podkladné betóny v 1. NP.

Nie sú zrealizované prípojky vody, prípojky kanalizácie, prípojky elektro.

Rozostavaný bytový dom (B4) na p.č. 950/116

Dom sa nachádza v druhej rade troch bytových domov. Zrealizované na tejto rade domov B4, C5, C6 sú základy, vrátane izolácie proti spodnej vode, murivo I. NP, mimo vstupu, stropná konštrukcia na I. NP, podkladné betóny na I. NP.

Rozostavaný bytový dom (C5) na p.č. 950/178

Dom sa nachádza v druhej rade troch bytových domov. Zrealizované na tejto rade domov B4, C5, C6 sú základy, vrátane izolácie proti spodnej vode, murivo I. NP, mimo vstupu, stropná konštrukcia na I. NP, podkladné betóny na I. NP.

 

Rozostavaný bytový dom (C6) na p.č. 950/119

Dom sa nachádza v druhej rade troch bytových domov. Zrealizované na tejto rade domov B4, C5, C6 sú základy, vrátane izolácie proti spodnej vode, murivo I. NP, mimo vstupu, stropná konštrukcia na I. NP, podkladné betóny na I. NP.

Rozostavaný bytový dom (B7) na p.č. 950/115

Dom patrí do tretej rady troch bytových domov. Zrealizované v domoch B7, C8, C9 je:

základy vrátane izolácie proti spodnej vode, zásypy a podkladné betóny v 1. NP, murivo 1.NP a 2.NP - vstupná časť je vymurovaná len z časti, stropná konštrukcia nad časťou 1.NP (mimo vstupu), zabetónované železobetónové schody na 1.NP, zvislé (hrubé) rozvody kanalizácie.

Rozostavaný bytový dom (C8) na p.č. 950/177

Dom patrí do tretej rady troch bytových domov. Zrealizované v domoch B7, C8, C9 je:

základy vrátane izolácie proti spodnej vode, zásypy a podkladné betóny v 1. NP, murivo 1.NP a 2.NP - vstupná časť je vymurovaná len z časti, stropná konštrukcia nad časťou 1.NP (mimo vstupu), zabetónované železobetónové schody na 1.NP, zvislé (hrubé) rozvody kanalizácie.

Rozostavaný bytový dom (C9) na p.č. 950/120

Dom patrí do tretej rady troch bytových domov. Zrealizované v domoch B7, C8, C9 je:

základy vrátane izolácie proti spodnej vode, zásypy a podkladné betóny v 1. NP, murivo 1.NP a 2.NP - vstupná časť je vymurovaná len z časti, stropná konštrukcia nad časťou 1.NP (mimo vstupu), zabetónované železobetónové schody na 1.NP, zvislé (hrubé) rozvody kanalizácie.

Rozostavaný bytový dom (B10) na p.č. 950/114

Je to štvrtá rada troch bytových domov. Zrealizované v domoch B10, A11, A12 je:

základy vrátane izolácie proti spodnej vode, zásypy a podkladné betóny v 1. NP, murivo 1. NP a 2. NP - vstupná časť je vymurovaná len v časti, stropná konštrukcia nad časťou 1. NP, osadené sú klincované väzníky a poistná izolácia, ktorá je na mnohých miestach narušená a potrhaná. Nad vstupom nie sú väzníky, nie je dokončené murivo nie sú železobetónové schody na 1. NP, zvislé (hrubé) rozvody kanalizácie.

Rozostavaný bytový dom (A11) na p.č. 950/176

Je to štvrtá rada troch bytových domov. Zrealizované v domoch B10, A11, A12 je:

základy vrátane izolácie proti spodnej vode, zásypy a podkladné betóny v 1. NP, murivo 1. NP a 2. NP - vstupná časť je vymurovaná len v časti, stropná konštrukcia nad časťou 1. NP, osadené sú klincované väzníky a poistná izolácia, ktorá je na mnohých miestach narušená a potrhaná. Nad vstupom nie sú väzníky, nie je dokončené murivo nie sú železobetónové schody na 1. NP, zvislé (hrubé) rozvody kanalizácie.

Rozostavaný bytový dom (A11) na p.č. 950/176

Je to štvrtá rada troch bytových domov. Zrealizované v domoch B10, A11, A12 je:

základy vrátane izolácie proti spodnej vode, zásypy a podkladné betóny v 1. NP, murivo 1. NP a 2. NP - vstupná časť je vymurovaná len v časti, stropná konštrukcia nad časťou 1. NP, osadené sú klincované väzníky a poistná izolácia, ktorá je na mnohých miestach narušená a potrhaná. Nad vstupom nie sú väzníky, nie je dokončené murivo nie sú železobetónové schody na 1. NP, zvislé (hrubé) rozvody kanalizácie.

Rozostavaný bytový dom (A12) na p.č. 950/121

Je to štvrtá rada troch bytových domov. Zrealizované v domoch B10, A11, A12 je:

základy vrátane izolácie proti spodnej vode, zásypy a podkladné betóny v 1. NP, murivo 1. NP a 2. NP - vstupná časť je vymurovaná len v časti, stropná konštrukcia nad časťou 1. NP, osadené sú klincované väzníky a poistná izolácia, ktorá je na mnohých miestach narušená a potrhaná. Nad vstupom nie sú väzníky, nie je dokončené murivo nie sú železobetónové schody na 1. NP, zvislé (hrubé) rozvody kanalizácie.

Rozostavaný bytový dom (B13) na p.č. 950/113

Je to posledná piata rada troch bytových domov. Zrealizované v domoch B13, A14, A15 je: základy vrátane izolácie proti spodnej vode, zásypy a podkladné betóny v 1. NP, murivo 1. NP a 2. NP - vrátane vstupnej časti, stropná konštrukcia nad 1.NP, osadené sú klincované väzníky, poistná izolácia, krytina LINDAB bez dokončenia klampiarskych konštrukcií - zvislých zvodov. Nad vstupom nie sú väzníky, nie sú železobetónové vence. Sú zabetónované železobetónové schody na 1.NP, vzislé (hrubé) rozvody kanalizácie. Sú osadené plastové okná a plastové balkónové dvere. V 1. aj v 2. NP nie sú dokončené vnútorné priečky.

Rozostavaný bytový dom (A14) na p.č. 950/112

Je to posledná piata rada troch bytových domov. Zrealizované v domoch B13, A14, A15 je: základy vrátane izolácie proti spodnej vode, zásypy a podkladné betóny v 1. NP, murivo 1. NP a 2. NP - vrátane vstupnej časti, stropná konštrukcia nad 1.NP, osadené sú klincované väzníky, poistná izolácia, krytina LINDAB bez dokončenia klampiarskych konštrukcií - zvislých zvodov. Nad vstupom nie sú väzníky, nie sú železobetónové vence. Sú zabetónované železobetónové schody na 1.NP, vzislé (hrubé) rozvody kanalizácie. Sú osadené plastové okná a plastové balkónové dvere. V 1. aj v 2. NP nie sú dokončené vnútorné priečky.

Rozostavaný bytový dom (A15) na p.č. 950/122

Je to posledná piata rada troch bytových domov. Zrealizované v domoch B13, A14, A15 je: základy vrátane izolácie proti spodnej vode, zásypy a podkladné betóny v 1. NP, murivo 1. NP a 2. NP - vrátane vstupnej časti, stropná konštrukcia nad 1.NP, osadené sú klincované väzníky, poistná izolácia, krytina LINDAB bez dokončenia klampiarskych konštrukcií - zvislých zvodov. Nad vstupom nie sú väzníky, nie sú železobetónové vence. Sú zabetónované železobetónové schody na 1.NP, vzislé (hrubé) rozvody kanalizácie. Sú osadené plastové okná a plastové balkónové dvere. V 1. aj v 2. NP nie sú dokončené vnútorné priečky.

 

Pozemky sú v zastavanom území kúpeľného mesta Bojnice, v okrajovej severnej časti - v časti Dubnica. Pozemky sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy. Prístup k bytovým objektom zatiaľ nie je vybudovaný, bude z hlavnej štátnej komunikácie - Prievidza - Kanianka. Pozemky bude potrebné napojiť na elektrinu, na plynový rozvod na mestský vodovod idúci v okraji komunikácie. Na pozemkoch sú postavené rozostavané bytové objekty, ktoré sú zapísané na LV. Prístup k objektom je po nespevnených prístupových cestách - zatiaľ nie sú zrealizované. Pozemky prístupových komunikácií patria inému vlastníkovi, čo je problém, lebo nie je zabezpečený priamy prístup na ohodnocované pozemky, len po dohode s vlastníkmi pozemkov pod komunikáciami. K pozemkom zatiaľ nie sú zrealizované prípojky vody, kanalizácie a plynu.

 

Pozemky okolo bytových domov sú oplotené. Dopravné spojenie je možné mestskou autobusovou dopravou aj prímestskou dopravou Kanianka Prievidza.

Pozemok je na miernom svahu so spádom na západ.

Mesto Bojnice je kúpeľné mesto s vybudovanou infraštruktúrou, trh s nehnuteľnosťami v tejto lokalite; prevažuje dopyt po nehnuteľnostiach. Mesto má cez 5000 obyvateľov, známu Zoologickú záhradu, Bojnický zámok, je to rekreačná oblasť.

Občianska vybavenosť, ako sú kultúrny dom, Mestský úrad, banky, zdravotné stredisko, pošta, sú v dosahu pešo do 20 minút, aj mestskou dopravou, zástavka je pri nákupnom stredisku a reštaurácii Luna.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

LV č. 2729:

 • Na parc.č. 944/8, 950/1,  950/103, 950/104, 950/105, 950/106, 950/112, 950/115, 950/116, 950/117 (950/118, 950/177, 950/178, 950/179 po zápise GP 444/08) -Záložné právo v prospech Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 9.3.2007 č.V 1160/07 - 61/07 - VZ 41/08
 • Právo zodpoved. vec. bremenu - cez parc.č. 341/8, 951/6 - právo prechodu v prospech vlastníka parc.č. 332/4, 332/5, 334/2, 944/8, 949/9, 950/1,950/95, 950/103, 950/104, 950/105, 950/106 - T.E. - TEPELNÁ ENERGIA Prievidza, IČO 31718761,- V 5820/07 - V 5841/07 - VZ 199/07 - VZ 41/08
 • Na pozemky parc.č. 332/4, 332/5, 944/8, 949/9, 950/1, 950/103, 950/104, 950/105, 950/106 - Záložné právo v prospech DEXIA BANKY SLOVENSKO a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 6216/07 -VZ 223/07 - VZ 41/08
 • Na pozemok parc.č. 341/22, 341/30, 341/31, 950/1, 950/16, 950/103, 950/104, 950/105, 950/106, 950/118, 950/119, 950/120, 950/121, 950/128, 950/129, 950/130, 950/131, 950/132, 950/133, 950/139, 951/2, 951/16 ( 950/180 po zápis GP 444/08) - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 21.1.2008 -V 333/08 -VZ 31/08 - VZ 41/08
 • Na nehnuteľnosti: rozostavanú stavbu na parc.č. 950/112, 950/115, 950/116, 950/117, 950/119, 950/120, 950/121, 950/177, 950/178, 950/179, 950/180 a pozemky parc.č. 950/112, 950/115, 950/116, 950/117, 950/119, 950/120, 950/121, 950/177, 950/178, 950/179, 950/180 - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 259/09 -VZ 38/09
 • JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 449/09 - pl.r.č.k. 17C/133/2009 - Michalička Marek Prievidza - zriad.ex. zál.práva, Z 4765/09 - 166/09
 • Záložné právo v prospech Daňový úrad Prievidza na základe rozh. č. 675/340/69303/09/Kav zo dňa 13.10.2009 -zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, Z 5217/09 - 200/09

LV č. 2747:

 • Na parc.č. 341/27, 944/7, 949/8, 950/86, 950/100, 950/101, 950/102,950/108, 950/109, 950/110, 950/111, 950/134 - Záložné právo v prospech Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 9.3.2007 č.V 1160/07 - 61/07 - VZ 41/08 - VZ 92/09
 • Právo zodpoved. vec. bremenu - právo prechodu v prospech vlastníka parc.č. 944/7, 949/8, 950/86, 950/100, 950/101, 950/102, - T.E. - TEPELNÁ ENERGIA Prievidza, IČO 31718761,- V 5820/07 - V 5841/07 - VZ 199/07 - VZ 41/08 - VZ 92/09
 • Na pozemky parc.č. 944/7, 949/8, 950/86, 950/100, 950/101, 950/102 - Záložné právo v prospech DEXIA BANKY SLOVENSKO a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 6216/07 - VZ 223/07 - VZ 41/08 - VZ 92/09
 • Na pozemok parc.č. 341/28, 950/86, 950/100, 950/101, 950/102, 950/123, 950/135, 950/154, 950/156 - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 21.1.2008 - V 333/08 -VZ 31/08 - VZ 41/08 - VZ 92/09
 • K parc. č. 341/8, 951/6 - Právo zodpovedajúce vecnému bremenu - právo prechodu v prospech vlastníka parc.č. 950/87 - V 5820/07, V 5841/07 - v.z.199/07, v.z. 41/08 - VZ 45/09 - VZ 92/09
 • JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 449/09 - pl.r.č.k. 17C/133/2009 - Michalička Marek Prievidza - zriad.ex. zál.práva, Z 4765/09 - 166/09
 • Záložné právo v prospech Daňový úrad Prievidza na základe rozh.č. 675/340/69303/09/Kav zo dňa 13.10.2009 - zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, Z 5217/09 - 200/09

LV č. 2779:

 • Na parc.č. 950/113 po zápise GP 444/08) -Záložné právo v prospech Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 9.3.2007 č.V 1160/07 - 61/07 - VZ 41/08
 • Na nehnuteľnosti: rozostavanú stavbu na parc.č. 950/113, pozemky parc.č. 950/113 - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 259/09 -VZ 38/09
 • JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 449/09 - pl.r.č.k. 17C/133/2009 - Michalička Marek Prievidza - zriad.ex. zál.práva, Z 4765/09 - 166/09
 • Záložné právo v prospech Daňový úrad Prievidza na základe rozh.č. 675/340/69303/09/Kav zo dňa 13.10.2009 - zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, Z 5217/09 - 200/09

LV č. 2781:

 • Na parc.č. 950/114 po zápise GP 444/08) -Záložné právo v prospech Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 9.3.2007 č.V 1160/07 - 61/07 - VZ 41/08
 • Na nehnuteľnosti: rozostavanú stavbu na parc.č. 950/114, pozemky parc.č. 950/114 - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 259/09 -VZ 38/09
 • JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 449/09 - pl.r.č.k. 17C/133/2009 - Michalička Marek Prievidza - zriad.ex. zál.práva, Z 4765/09 - 166/09
 • Záložné právo v prospech Daňový úrad Prievidza na základe rozh.č. 675/340/69303/09/Kav zo dňa 13.10.2009 - zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, Z 5217/09 - 200/09

LV č. 2782:

 • Na parc.č. 950/176 po zápise GP 444/08) -Záložné právo v prospech Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 9.3.2007 č.V 1160/07 - 61/07 - VZ 41/08
 • Na nehnuteľnosti: rozostavanú stavbu na parc.č. 950/176, pozemky parc.č. 950/176 - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 259/09 -VZ 38/09
 • JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 449/09 - pl.r.č.k. 17C/133/2009 - Michalička Marek Prievidza - zriad.ex. zál.práva, Z 4765/09 - 166/09
 • Záložné právo v prospech Daňový úrad Prievidza na základe rozh.č. 675/340/69303/09/Kav zo dňa 13.10.2009 - zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, Z 5217/09 - 200/09

LV č. 2783:

 • Na nehnuteľnosti: rozostavanú stavbu na parc.č. 950/122, pozemky parc.č. 950/122 - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 259/09 -VZ 38/09
 • Na pozemok parc.č. 950/122 po zápis GP 444/08) - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 21.1.2008 -V 333/08 -VZ 31/08 - VZ 41/08
 • JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 449/09 - pl.r.č.k. 17C/133/2009 - Michalička Marek Prievidza - zriad.ex. zál.práva, Z 4765/09 - 166/09
 • Záložné právo v prospech Daňový úrad Prievidza na základe rozh.č. 675/340/69303/09/Kav zo dňa 13.10.2009 - zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, Z 5217/09 - 200/09

LV č. 2784:

 • Na nehnuteľnosti: rozostavanú stavbu na parc.č. 950/121, pozemky parc.č. 950/121 - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 259/09 -VZ 38/09
 • Na pozemok parc.č. 950/121 po zápis GP 444/08) - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 21.1.2008 -V 333/08 -VZ 31/08 - VZ 41/08
 • JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 449/09 - pl.r.č.k. 17C/133/2009 - Michalička Marek Prievidza - zriad.ex. zál.práva, Z 4765/09 - 166/09
 • Záložné právo v prospech Daňový úrad Prievidza na základe rozh.č. 675/340/69303/09/Kav zo dňa 13.10.2009 - zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, Z 5217/09 - 200/09

LV č. 2785:

 • Na parc.č. 950/112 po zápise GP 444/08) -Záložné právo v prospech Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 9.3.2007 č.V 1160/07 - 61/07 - VZ 41/08
 • Na nehnuteľnosti: rozostavanú stavbu na parc.č. 950/112, pozemky parc.č. 950/112 - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 259/09 -VZ 38/09
 • JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 449/09 - pl.r.č.k. 17C/133/2009 - Michalička Marek Prievidza - zriad.ex. zál.práva, Z 4765/09 - 166/09
 • Záložné právo v prospech Daňový úrad Prievidza na základe rozh.č. 675/340/69303/09/Kav zo dňa 13.10.2009 - zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, Z 5217/09 - 200/09

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

77/2011

Ing. Pohlová Lýdia

22.07.2011

593 000 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

593 000 EUR

Minimálne prihodenie

3000 EUR

 

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Bc. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 784 000 EUR, slovom sedemstoosemdesiatštyritisíc eur.

 

V Bratislave, dňa 31.08.2011

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk