Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba pozemkov v Bojniciach, Medzijarky - dátum a čas konania: 31.08.2011 o 09:00 hod. - VYDRAŽENÉ

Aktualizované: 5.9.2011
Lokalita: Trenčiansky kraj, Prievidza, Bojnice, Medzijarky
Druh nehnuteľnosti: Pozemok
Vyvolávacia cena: 15 800,00 € (475 990,80 Sk)

Charakteristika

Výmera pozemku 1201 m2
Deň a čas konania dražby 31.08.2011 o 09:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 18.08.2011 o 17:00 hod.
Druhý termín obhliadky 19.08.2011 o 10:00 hod.
Znalecký posudok 15800 €
Najnižšie podanie 15800 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 4700 €



 

Oznámenie o výsledku 

DOBROVOĽNEJ DRAŽBY


CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/


oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 30100211

 

registrovanej na deň 31.08.2011 o 09:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 28.07.2011 pod spis. zn. NCRdr. 4927/2011

 

Navrhovateľ dražby:

Mgr. Peter Podolský - správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06  Bratislava, značka správcu S1230, ako správca úpadcu GRUNTY, s.r.o. v reštrukturalizácii, v konkurze, IČO 43 790 348, so sídlom Klincová 37/B, 821 08  Bratislava

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Prievidza, pre katastrálne územie Dubnica, okres Prievidza, obec Bojnice na LV č. 2779 ako:

 

 • Pozemok parcela registra „C" evidovaná na katastrálnej mape:
  • parcela č. 950/113 zastavané plochy anádvoria ovýmere 199 m2,

 

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Prievidza, pre katastrálne územie Dubnica, okres Prievidza, obec Bojnice na LV č. 2781 ako:

 

 • Pozemok parcela registra „C" evidovaná na katastrálnej mape:
  • parcela č. 950/114 zastavané plochy anádvoria ovýmere 201 m2,

 

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Prievidza, pre katastrálne územie Dubnica, okres Prievidza, obec Bojnice na LV č. 2782 ako:

 

 • Pozemok parcela registra „C" evidovaná na katastrálnej mape:
  • parcela č. 950/176 zastavané plochy anádvoria ovýmere 202 m2,

 

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Prievidza, pre katastrálne územie Dubnica, okres Prievidza, obec Bojnice na LV č. 2783 ako:

 

 • Pozemok parcela registra „C" evidovaná na katastrálnej mape:
  • parcela č. 950/122 zastavané plochy anádvoria ovýmere 199 m2,

 

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Prievidza, pre katastrálne územie Dubnica, okres Prievidza, obec Bojnice na LV č. 2784 ako:

 

 • Pozemok parcela registra „C" evidovaná na katastrálnej mape:
  • parcela č. 950/121 zastavané plochy anádvoria ovýmere 202 m2,

 

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Prievidza, pre katastrálne územie Dubnica, okres Prievidza, obec Bojnice na LV č. 2785 ako:

 • Pozemok parcela registra „C" evidovaná na katastrálnej mape:
 •  
  •   parcela č. 950/112 zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m2.

 

Predmet dražby je vo výlučnom vlastníctve: GRUNTY, s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO 43 790 348, so sídlom Klincová 37/B, 821 08  Bratislava - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

Predmet dražby - Nehnuteľnosti sa dražia ako súbor vecí.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Pozemky sú v zastavanom území kúpeľného mesta Bojnice, v okrajovej severnej časti - v časti Dubnica. Pozemky sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy. Prístup k bytovým objektom zatiaľ nie je vybudovaný, bude z hlavnej štátnej komunikácie - Prievidza - Kanianka. Pozemky bude potrebné napojiť na elektrinu, na plynový rozvod na mestský vodovod idúci v okraji komunikácie. Na pozemkoch sú postavené rozostavané bytové objekty, ktoré sú zapísané na LV. Je na ne vydané Stavebné povolenie, Objekty sú zakreslené na mape KN podľa Geometrického plánu. Prístup k objektom je po nespevnených prístupových cestách - zatiaľ nie sú zrealizované. Pozemky prístupových komunikácií patria inému vlastníkovi, čo je problém, lebo nie je zabezpečený priamy prístup na ohodnocované pozemky, len po dohode s vlastníkmi pozemkov pod komunikáciami. K pozemkom zatiaľ nie sú zrealizované prípojky vody, kanalizácie a plynu.

Pozemky okolo bytových domov sú oplotené. Dopravné spojenie je možné mestskou autobusovou dopravou aj prímestskou dopravou Kanianka Prievidza.

Pozemok je na miernom svahu so spádom na západ.

Mesto Bojnice je kúpeľné mesto s vybudovanou infraštruktúrou, trh s nehnuteľnosťami v tejto lokalite: prevažuje dopyt po nehnuteľnostiach. Mesto má cez 5000 obyvateľov, známu Zoologickú záhradu, Bojnický zámok, je to rekreačná oblasť.

Občianska vybavenosť, ako sú kultúrny dom, Mestský úrad, banky, zdravotné stredisko, pošta, sú v dosahu pešo do 20 minút, aj mestskou dopravou, zástavka je pri nákupnom stredisku a reštaurácii Luna.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

LV č. 2779:

 • Na parc.č. 950/113 po zápise GP 444/08) -Záložné právo v prospech Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 9.3.2007 č.V 1160/07 - 61/07 - VZ 41/08
 • Na nehnuteľnosti: rozostavanú stavbu na parc.č. 950/113, pozemky parc.č. 950/113 - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 259/09 -VZ 38/09
 • JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 449/09 - pl.r.č.k. 17C/133/2009 - Michalička Marek Prievidza - zriad.ex. zál.práva, Z 4765/09 - 166/09
 • Záložné právo v prospech Daňový úrad Prievidza na základe rozh.č. 675/340/69303/09/Kav zo dňa 13.10.2009 - zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, Z 5217/09 - 200/09

 

LV č. 2781

 • Na parc.č.950/114 po zápise GP 444/08) -Záložné právo v prospech Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 9.3.2007 č.V 1160/07 - 61/07 - VZ 41/08
 • Na nehnuteľnosti: rozostavanú stavbu na parc.č. 950/114, pozemky parc.č. 950/114 - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 259/09 -VZ 38/09
 • JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 449/09 - pl.r.č.k. 17C/133/2009 - Michalička Marek Prievidza - zriad.ex. zál.práva, Z 4765/09 - 166/09
 • Záložné právo v prospech Daňový úrad Prievidza na základe rozh.č. 675/340/69303/09/Kav zo dňa 13.10.2009 - zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, Z 5217/09 - 200/09

 

LV č. 2782:

 • Na parc.č.950/176 po zápise GP 444/08) -Záložné právo v prospech Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 9.3.2007 č.V 1160/07 - 61/07 - VZ 41/08
 • Na nehnuteľnosti: rozostavanú stavbu na parc.č. 950/176, pozemky parc.č. 950/176 - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 259/09 -VZ 38/09
 • JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 449/09 - pl.r.č.k. 17C/133/2009 - Michalička Marek Prievidza - zriad.ex. zál.práva, Z 4765/09 - 166/09
 • Záložné právo v prospech Daňový úrad Prievidza na základe rozh.č. 675/340/69303/09/Kav zo dňa 13.10.2009 - zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, Z 5217/09 - 200/09

LV č. 2783:

 • Na nehnuteľnosti: rozostavanú stavbu na parc.č. 950/122, pozemky parc.č. 950/122 - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 259/09 -VZ 38/09
 • Na pozemok parc.č. 950/122 po zápis GP 444/08) - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 21.1.2008 -V 333/08 -VZ 31/08 - VZ 41/08
 • JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 449/09 - pl.r.č.k. 17C/133/2009 - Michalička Marek Prievidza - zriad.ex. zál.práva, Z 4765/09 - 166/09
 • Záložné právo v prospech Daňový úrad Prievidza na základe rozh.č. 675/340/69303/09/Kav zo dňa 13.10.2009 - zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, Z 5217/09 - 200/09

 

LV č. 2784:

 • Na nehnuteľnosti: rozostavanú stavbu na parc.č. 950/121, pozemky parc.č. 950/121 - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 259/09 -VZ 38/09
 • Na pozemok parc.č. 950/121 po zápis GP 444/08) - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 21.1.2008 -V 333/08 -VZ 31/08 - VZ 41/08
 • JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 449/09 - pl.r.č.k. 17C/133/2009 - Michalička Marek Prievidza - zriad.ex. zál.práva, Z 4765/09 - 166/09
 • Záložné právo v prospech Daňový úrad Prievidza na základe rozh.č. 675/340/69303/09/Kav zo dňa 13.10.2009 - zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, Z 5217/09 - 200/09

 

LV č. 2785:

 • Na parc.č.950/112 po zápise GP 444/08) -Záložné právo v prospech Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 9.3.2007 č.V 1160/07 - 61/07 - VZ 41/08
 • Na nehnuteľnosti: rozostavanú stavbu na parc.č. 950/112, pozemky parc.č. 950/112 - Záložné právo v prospech DEXIA Banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 259/09 -VZ 38/09
 • JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 449/09 - pl.r.č.k. 17C/133/2009 - Michalička Marek Prievidza - zriad.ex. zál.práva, Z 4765/09 - 166/09
 • Záložné právo v prospech Daňový úrad Prievidza na základe rozh.č. 675/340/69303/09/Kav zo dňa 13.10.2009 - zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, Z 5217/09 - 200/09

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

76/2011

Ing. Pohlová Lýdia

19.07.2011

15 800 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

15 800 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Bc. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 23 200 EUR, slovom dvadsaťtritisícdvesto eur.

 

V Bratislave, dňa 31.08.2011

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk