Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 1 izb. bytu v Bratislave - Karlovej Vsi, ul. Donnerova - Dátum a čas konania: 04.10.2011 o 12:00 hod. - UPUSTENÉ!

Aktualizované: 22.9.2011
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Karlova Ves, Donnerova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 40 400,00 € (1 217 090,40 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 1 izbový
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 32 m2
Poschodie 6
Celkový počet poschodí 9
Opakovanie dražby 1.
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Deň a čas konania dražby 04.10.2011 o 12 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Prvý termín obhliadky 12.09.2011 o 10:30 hod.
Druhý termín obhliadky 29.09.2011 o 16:30 hod.
Znalecký posudok 40400 €
Najnižšie podanie 40400 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 € 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

Zn. 10500711

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách") upúšťa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Karlova Ves, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m.č. Karlova Ves na LV č. 3136 ako:

 

  • byt č. 53 na 6. p., vchod Donnerova 33, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 717 postaveného na parc.č. 430, 431, 432, 433, 434, 435 a436,
  • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 3241 / 764281.

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Berský Pavel, rodné priezvisko Berský, dátum narodenia 12.07.1981, bytom Donnerova 717/33, 841 04 Bratislava, SR, spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 04.10.2011 so začiatkom o 12:00 hod. na Miletičovej ul. č. 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 5600/2011.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 22.09.2011

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk