Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Šenkviciach, ul. Družstevná č. 17 - Dátum a čas konania: 10.07.2012 o 11:00 hod. - ZNÍŽENÁ CENA!

Aktualizované: 21.10.2014
Lokalita: Bratislavský kraj, Pezinok, Šenkvice, Družstevná
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 50 000,00 € (1 506 300,00 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Celková podlahová plocha 66 m2
garáž/park. miesto Nie
Poschodie 3
Celkový počet poschodí 4
Opakovanie dražby 1.
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Znalecký posudok 59800 €
Najnižšie podanie 50000 €
Deň a čas konania dražby 10.07.2012 o 11:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Prvý termín obhliadky 26.06.2012 o 11:00 hod.
Druhý termín obhliadky 03.07.2012 o 11:00 hod.
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

Oznámenie o výsledku 

DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

 

CREDITORS s.r.o., Mozartova 27, Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 11700111

 

registrovanej na deň 10.07.2012 o 11:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 29.05.2012 pod spis. zn. NCRdr. 3936/2012

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Družstevnej ul. č. 16 a č. 17, 900 81 Šenkvice, súp. č. 1118, postavenom na parcele č. 66/4, katastrálne územie Veľké Šenkvice, obec Šenkvice, okres Pezinok v zastúpení: SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV, spol. s.r.o., so sídlom: Komenského 10/1438, 900 01 Modra, IČO: 36 773 484, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 45799/B, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Pezinok, pre katastrálne územie Veľké Šenkvice, obec Šenkvice, okres Pezinok na LV č. 3109 ako:

 • byt č. 9, na 3. p., vchod Družstevná 17, vbytovom dome súp. č. 1118, postaveného na parcele č. 66/4 - spoluvlastnícky podiel 1/1,
 • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 6696/166857,
 • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 6696/166857 kpozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape č. 66/4 zastavané plochy anádvoria ovýmere 402 m2,

a

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Pezinok, pre katastrálne územie Veľké Šenkvice, obec Šenkvice, okres Pezinok na LV č. 3108 ako:

 • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 6696/333408 kpozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape č. 66/3 zastavané plochy anádvoria ovýmere 3348 m2.

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Pecúch Jozef, rodné priezvisko Pecúch, dátum narodenia 07.10.1960, trvale bytom Družstevná 1118/17, 900 81 Šenkvice, okres Pezinok.

Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 1118, postavenom v rámci panelovej bytovej výstavby na Družstevnej ulici v obci Šenkvice. Situovaný je v rovinatom teréne. Dom pozostáva z dvoch samostatne prístupných vchodov (Družstevná 16 a 17) a má päť nadzemných podlaží. Na 1.nadzemnom podlaží sú situované murované pivnice majiteľov bytov, kotolňa a plynomerňa (prístupné z vnútorných priestorov domu) a nebytové priestory (prístupné z dvora). Na medzipodlaží (1.-2.NP) sa nachádzajú hlavné vchody do domu (zo severozápadnej strany) so zádverím, na ostatných nadzemných podlažiach (2.- 5.NP) sú byty, po 3 na každom. Celkovo je v dome 24 bytov, vo vchode číslo 17 je 12 bytov.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 • spoločné vstupné priestory, STA, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Technické riešenie:

Bytový dom je založený na ŽB pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislá nosná konštrukcia je betónová plošná, montovaná z celostenových panelov. Obvodové steny sú taktiež z celostenových betónových prefabrikátov. Stropy sú ŽB s rovným podhľadom, omietnuté vápenno cementovou omietkou. Schodisko so ŽB konštrukciou má povrch z liateho terazza, opatrené je kovovým zábradlím s madlom z PVC. Zastrešenie objektu je plochou strechou, ktorá je zateplená a pokrytá krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu sú úplné. Vonkajšiu úpravu povrchov tvoria kabrince 6*25cm (1.NP a vchod) + štrkodrva v maltovine (2.-5.NP). Vnútorné steny sú v spoločných priestoroch opatrené vápenno cementovou omietkou + olejovým náterom do výšky 130cm a kabrincami 10*20cm do výšky 150cm (zádverie). Vnútorné dvere sú plné hladké a oceľové s presklením v oceľových zárubniach, vchodové dvere plastové s presklením, otváranie na magnetický čip. Okná sú nové plastové, na 1.NP pôvodné kovové, niektoré s oceľovou mrežou. Podlahy v spoločných priestoroch (chodby a medzipodesty) sú z PVC, na 1.NP (pivnice, kotolňa, plynomerňa) betónové, v zádverí na keramická dlažba 10*10cm. Vykurovanie je ústredné, dom má vlastnú kotolňu. Elektroinštalácia v spoločných priestoroch je iba svetelná. Dom je bez výťahu, napojený na všetky inžinierske siete.

Prístup k domu je z mestskej komunikácie. Predpokladaná životnosť bytového domu je 100 rokov, v užívaní je od roku 1982.

 

Byt číslo 9 sa nachádza v krajnej sekcii na 3.poschodí (4.NP). Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (obývacia izba, spálňa, izba) a z príslušenstva (kuchyňa, kúpeľňa, WC a zádverie s chodbou). Miestnosti sú orientované na juhovýchod (obývacia izba, izba) a severozápad (spálňa, kuchyňa). Byt je v pôvodnom stave, s bytovým jadrom. K bytu prináleží loggia (uzatvorená roletou) prístupná z obývacej izby.

Popis miestností bytu a ich vybavenie:

 • Obývacia izba - podlaha: PVC, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno plastové + interiérové žalúzie, dvere s presklením v oceľovej zárubni, radiátor oceľový rebrový + merač spotreby tepla, východ na loggiu (podlaha terazzo dlažba 30*30cm, plastová roleta);
 • Spálňa - podlaha: PVC, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno plastové + interiérové žalúzie, dvere s presklením v oceľovej zárubni, radiátor oceľový doskový + merač spotreby tepla;
 • Izba - podlaha: PVC, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno plastové + interiérové žalúzie, dvere s presklením v oceľovej zárubni, radiátor oceľový doskový + merač spotreby tepla;
 • Kuchyňa - podlaha: PVC, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou + farebná maľba + keramický obklad 10*10cm nad pracovnou doskou kuchynskej linky a pri sporáku do výšky 130cm, okno plastové + interiérové žalúzie, dvere s presklením v oceľovej zárubni, radiátor oceľový doskový + merač spotreby tepla, kuchynská linka z materiálov na báze dreva, vybavenie: samostatne stojaci kombinovaný sporák zn. AMICA (plyn + elektrina), nerezový drez + nerezová páková batéria, odsávač pár zn. WHIRLPOOL;
 • Kúpeľňa + WC - bytové jadro, podlaha: PVC, strop s rovným podhľadom, dvere 2x plné, lokálne odvetranie, vybavenie: oceľová vaňa + keramické umývadlo = spoločná nerezová páková batéria so sprchou, WC kombi, merače spotreby TÚV, SV a plynu v inštalačnej šachte za WC;
 • Zádverie s chodbou - podlaha: PVC, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, vchodové dvere pôvodné plné protipožiarne v oceľovej zárubni, vybavenie: domáci vrátnik, elektrické poistky pre byt.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

Ø  Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Družstevnej č. 16 a č. 17, Šenkvice zo dňa 16.08.2011. Podanie P1 301/2011.

Ø  Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti podľa EX 131/2009 v prospech oprávneného: Andrej Pecúch, nar. 19.03.1995, Petra Pecúchová, nar. 14.10.1984. Súdny exekútor JUDr. Ivona Babušková, Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Ø  Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, zriadením exekučného záložného práva č. k. EX 131/2009 z 29.10.2009 v prospech oprávnených: Andrej Pecúch (nar. 19.03.1995) a Petra Pecúchová (nar. 14.10.1984). Súdny exekútor JUDr. Ivona Babušková so sídlom Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Podanie P2 271/2009.

Ťarchy:

Ø  Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. (IČO 00151653) so sídlom v Bratislave, Suché mýto 4 podľa zmluvy V-1420/2006 zo 14.06.2006.

Ø  Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. (IČO 00151653) so sídlom v Bratislave, Suché mýto 4 podľa zmluvy V-3401/2005 z 19.decembra 2005.

Ø  Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.k. EX 131/2009 z 29.10.2009 v prospech oprávnených: Andrej Pecúch (nar. 19.03.1995) a Petra Pecúchová (nar. 14.10.1984). Súdny exekútor JUDr. Ivona Babušková so sídlom Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Podanie Z-2642/2009.

Ø  Záložné právo v zmysle §15 zákona č. 182/1993 Z. z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Podanie Z-444/2010.

 Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

35/2012

Ing. Jarmila Lešová

16.05.2012

59 800 EUR

 Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

50 000 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Bc. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Dražby sa zúčastnili 2 účastníci dražby. Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 48 300 EUR, slovom štyridsaťosemtisíctristo eur.

 

V Bratislave, dňa 10.07.2012

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk