m: | t: | e:
Adresa: Mozartova 27, 811 02, Bratislava

Dobrovoľná dražba nebytového priestoru, 27,62 m2, v Bratislave - Novom Meste, ul. Námestie Biely kríž - UPUSTENÉ!

Zverejnené: 29.9.2011
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto, Nám. Biely kríž
Druh nehnuteľnosti: Nebytový priestor
Vyvolávacia cena: 11 800,00 € (355 486,80 Sk)

Notice: Trying to get property of non-object in C:\xampp\htdocs\files\application\default\views\scripts\property\partial\attributes.phtml on line 10

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\files\application\default\views\scripts\property\partial\attributes.phtml on line 10


Popis:

 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

           Zn. 10101211/2

 

CREDITORS s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

upúšťa

 

v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Nové Mesto, okres Bratislava III, obec Bratislava - m.č. Nové Mesto na LV č. 4119 ako:

 

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve: Lukáč Miroslav, rodné priezvisko Lukáč, dátum narodenia 23.12.1964, bytom Námestie Biely kríž 1111/4, 831 02 Bratislava - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmetná dražba sa mala konať dňa 19.06.2012 so začiatkom o 10:30 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 3325/2012.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou (30.05.2012) zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 31.05.2012