Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu v Bratislave - Ružinove (k.ú. Trnávka), ul. Doležalova - Dátum a čas konania: 20.01.2012 o 12:00 hod.

Aktualizované: 13.2.2012
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Ružinov, Doležalova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 85 000,00 € (2 560 710,00 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Celková podlahová plocha 86 m2
Poschodie 0
Celkový počet poschodí 3
Opakovanie dražby 1. kolo
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
balkón/loggia Nie
Konštrukcia tehla
Deň a čas konania dražby 20.01.2012 o 12:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Prvý termín obhliadky 04.01.2012
Druhý termín obhliadky 18.01.2012
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €
Znalecký posudok 85000 €
Najnižšie podanie 85000 €
Minimálne prihodenie 200 € 

Oznámenie o výsledku 

DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 10200311

 

registrovanej na deň 20.01.2012 o 12:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 13.12.2011 pod spis. zn. NCRdr. 7939/2011

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Doležalova č. 1, 3, 5, 7, 9, 11 a č. 13, 821 04 Bratislava, súp. č. 3417, postavenom na parcele č. 15095/13, 15095/17, 15095/18, 15095/19, 15095/20, 15095/21 a 15095/22, katastrálne územie Trnávka, obec Bratislava - m.č. Ružinov, okres Bratislava II v zastúpení: BYTOKOMPLET - D, s.r.o., so sídlom: Kamenárska 18, 821 04 Bratislava, IČO: 35 799 285, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 22797/B, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Trnávka, okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Ružinov na LV č. 3331 ako:

 

 • Byt č. 1 na prízemí, vchod: Doležalova 11, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 3417, postaveného na parcele č. 15095/13, 15095/17, 15095/18, 15095/19, 15095/20, 15095/21 a 15095/22, druh stavby: Bytový dom,
 • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 8629/657462,
 • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 8629/657462 na pozemku parcelách registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné č. 15095/13 zastavané plochy anádvoria ovýmere 275 m2, parcelné č. 15095/17 zastavané plochy anádvoria ovýmere 227 m2, parcelné č. 15095/18 zastavané plochy anádvoria ovýmere 229 m2, parcelné č. 15095/19 zastavané plochy anádvoria ovýmere 228 m2, parcelné č. 15095/20 zastavané plochy anádvoria ovýmere 229 m2, parcelné č. 15095/21 zastavané plochy anádvoria ovýmere 227 m2 a parcelné č. 15095/22 zastavané plochy anádvoria ovýmere 275 m2.

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve:

Ø  Vrbovská Vlasta, rodné priezvisko Čajkovičová, dátum narodenia: 16.06.1967, bytom Hanácka 3405/6, Bratislava, PSČ 821 04, SR - spoluvlastnícky podiel 1/4,

Ø  Čajkovičová Beata, rodné priezvisko Čajkovičová, dátum narodenia: 15.03.1969, bytom Doležalova 3417/11, Bratislava, PSČ 821 04, SR - spoluvlastnícky podiel 1/4,

Ø  Čajkovič Anton, rodné priezvisko Čajkovič, dátum narodenia: 20.10.1970, bytom Doležalova 3417/11, Bratislava, PSČ 821 04, SR - spoluvlastnícky podiel 1/4,

Ø  Čajkovič Patrik, rodné priezvisko Čajkovič, dátum narodenia: 27.08.1972, bytom Doležalova 3417/11, Bratislava, PSČ 821 04, SR - spoluvlastnícky podiel 1/4.

 

Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v tehlovom bytovom dome so súpisným číslom 3417, postavenom na Doležalovej ulici číslo 11 v Bratislave - mestskej časti Ružinov. Dom je situovaný v rovinatom teréne, má sedem vchodov (Doležalova 1, 3,5,7,9,11 a 13) a pozostáva z jedného podzemného a štyroch nadzemných podlaží (z toho posledné podlažie je nadstavba z roku 2008). V suteréne (1.PP) sa nachádzajú pivnice prislúchajúce k bytom, spoločné priestory (práčovne, sušiarne, mangľovne), z ktorých mnohé už neslúžia svojmu účelu a CO kryt. Na medzipodlaží (1.PP-1.NP) sú hlavné vchody do domu a v jednej časti prevádzky obchodov (prístupné z ulice), na ostatných nadzemných podlažiach (1.-4.NP) sú byty. Vo vchode, kde je situovaný hodnotený byt, sú na 1.NP dva byty, na 2.-3.NP po tri byty a v nadstavbe (4.NP) štyri byty - celkom 12 bytov.

Zvislá nosná konštrukcia je murovaná z tehál. Obvodové steny boli v rámci odstraňovania systémových porúch opatrené kontaktným zateplovacím systémom s povrchovou úpravou omietkami na báze umelých látok (2011). Vnútorné steny v spoločných priestoroch sú s VC omietkou + olejový náter do v. 150cm. Stropy sú s rovným podhľadom, omietnuté VC omietkou. Strecha je sedlová s krytinou z pálenej škridly - zhotovená v rámci nadstavby (2008). Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu sú úplné, nové (2008). Podlahy v suteréne (1.PP) sú betónové, na nadzemných podlažiach v spoločných chodbách a na medzipodestách je položená dlažba 15*15cm. Schodisko je železobetónové s kovovým zábradlím a dreveným madlom, schodiskové ramená majú nášľapnú vrstvu z liateho terazza. Elektroinštalácia v spoločných priestoroch je svetelná. Vnútorné dvere sú plné hladké, v oceľových zárubniach (1.PP) a presklené v drevenom ráme (zádverie). Okná v spoločných priestoroch sú nové plastové (2008). Vchodové dvere do domu sú pôvodné, kombinované (kov + drôtené sklo), opatrené domovým vrátnikom a uzamykaním na kľúč. Dom nemá výťah. Napojený je na všetky inžinierske siete a rozvod káblovej televízie.

Prístup k bytovému domu je z mestskej komunikácie. Predpokladanú životnosť domu vzhľadom na použité materiály uvažujem 120 rokov, v užívaní je od roku 1957 (nadstavba od roku 2008).

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 • spoločné vstupné priestory, práčovňa, sušiareň, mangľovňa, STA, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Byt číslo 1 sa nachádza na prízemí (1.NP). Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (obývacia izba, izba sestry, izba brata) a z príslušenstva (kuchyňa, komora, WC, kúpeľňa, chodba). Miestnosti bytu sú orientované na juhozápad (obývacia izba, izba sestry) a severovýchod (kuchyňa, izba brata). Pivnica určená na spoločné užívanie s bytom je situovaná v suteréne (1.PP).

 

Popis miestností bytu a ich vybavenie: 

 • Obývacia izba - podlaha: veľkoplošné lamináty, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou + maľba, okno drevené zdvojené, vykurovanie: liatinový radiátor + merač spotreby tepla, dvere presklené v oceľovej zárubni;
 • Izba sestry - podlaha: veľkoplošné lamináty, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou + maľba, okno drevené zdvojené, vykurovanie: liatinový radiátor + merač spotreby tepla, dvere plné v oceľovej zárubni;
 • Izba brata - podlaha: veľkoplošné lamináty, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou + maľba, okno drevené zdvojené, vykurovanie: liatinový radiátor + merač spotreby tepla, dvere dvojkrídlové s presklením v oceľovej zárubni;
 • Kuchyňa - podlaha: keramická dlažba 34*34cm, strop s rovným podhľadom, steny keramický obklad 15*20cm do výšky 130cm okolo sporáka a nad pracovnou doskou kuchynskej linky + VC omietka, okno drevené zdvojené, vykurovanie: liatinový radiátor + merač spotreby tepla, dvere demontované, ostala iba oceľová zárubňa,  kuchynská linka z materiálov na báze dreva (1,68m), vybavenie: nerezový drez + nerezová batéria - klasická, celoplynový sporák zn. ZANUSSI;
 • Komora - steny VC omietka, dvere plné v oceľovej zárubni;
 • WC - murované, podlaha: keramická dlažba 31,5*31,5cm, strop s rovným podhľadom, steny keramický obklad 20*25cm po strop, dvere plné v oceľovej zárubni, lokálne odvetranie, vybavenie: WC kombi, merače spotreby SV, TÚV a plynu;
 • Kúpeľňa - murovaná, podlaha: keramická dlažba 33*33cm, strop s rovným podhľadom, steny keramický obklad 20*25cm do výšky 175cm + VC omietka, dvere plné v oceľovej zárubni, lokálne odvetranie, vybavenie: oceľová vaňa + nerezová páková batéria, keramické umývadlo;
 • Chodba - podlaha: keramická dlažba 34*34cm, strop s rovným podhľadom, steny VC omietka, vchodové dvere pôvodné protipožiarne v oceľovej zárubni, vybavenie: vstavaná šatníková skriňa, ističe pre byt, domáci vrátnik;
 • Pivnica - murovaná, podlaha betónová, strop skosený (situovaná pod schodiskom v zádverí), steny s VC omietkou, dvere plné v oceľovej zárubni.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Ťarchy:

 • Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebyt. priestorov podľa § 15 zák. č. 182/93 Z.z. v znení zák. č. 151/95 Z.z.

Poznámky:

 • Ku 17, 107, 108, 109: Prijatie návrhu na začatie konania v právnej veci navrhovateľa Beata Čajkovičová proti odporcom Vlasta Vrbovská a spol. Okresným súdom Bratislava II pod spisovou značkou 7C/155/2011 dňa 19.08.2011o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti, bytu č. 1/prízemie, Doležalova č. 11 a podielu 8629/657462 k pozemkom parc.č. 15095/13,17,18,19,20,21,22 podľa P-2830/11,
 • Ku 107: Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnisti - spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/4 bytu č.1 na prízemí, vchod Doležalova 11, v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Bratislava (IČO: 35937874), podľa EX 869/2011 zo dňa 28.04.2011 (súdny exekútor JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, Skalica), P1-1010/11

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

85/2011

Ing. Jarmila Lešová

09.12.2011

85 000 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

85 000 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Bc. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 63 750 EUR, slovom šesťdesiattritisíc sedemstopäťdesiat eur.

 

V Bratislave, dňa 20.01.2012

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk