Dobrovoľné dražby

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby konanej dňa 21.11.2011 o 11:00 hod. registrovanej v NCRdr pod spis. zn. 6734/2011 .

Aktualizované: 21.11.2011
Lokalita: Bratislavský kraj, Pezinok, Šenkvice, Družstevná 17
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 55 000,00 € (1 656 930,00 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 66 m2
Poschodie 3
Celkový počet poschodí 4
Deň a čas konania dražby 21.11.2011 o 11:00 hod.
Opakovanie dražby 1.
Znalecký posudok 60500 €
Najnižšie podanie 55000 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 €CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/


OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

                                                                                                                                                                          Zn. 11700111

 

CREDITORS s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách") upúšťa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Pezinok, pre katastrálne územie Veľké Šenkvice, obec Šenkvice, okres Pezinok na LV č. 3109 ako:

  • byt č. 9, na 3. p., vchod Družstevná 17, v bytovom dome súp. č. 1118, postaveného na parcele č. 66/4 - spoluvlastnícky podiel 1/1,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 6696/166857,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6696/166857 k pozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape č. 66/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 402 m2,

a

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Pezinok, pre katastrálne územie Veľké Šenkvice, obec Šenkvice, okres Pezinok na LV č. 3108 ako:

  • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 6696/333408 kpozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape č. 66/3 zastavané plochy anádvoria ovýmere 3348 m2.

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Pecúch Jozef, rodné priezvisko Pecúch, dátum narodenia 07.10.1960, trvale bytom Družstevná 1118/17, 900 81 Šenkvice, okres Pezinok.

Predmetná dražba sa mala konať dňa 21.11.2011 so začiatkom o 11:00 hod. v Kancelárii notára JUDr. Ondrej Ďuriač, Notársky úrad, Krížna č. 2, Bratislava 1 - prízemie vľavo a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 6734/2011.

Dražobník upustil od dražby na základe písomnej žiadosti navrhovateľa dražby.

 

V Bratislave dňa 21.11.2011

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk