m: Mgr. Jozef Hargaš | t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.) | e: jozef.hargas@creditors.sk
Adresa: Mozartova 27, 811 02, Bratislava

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby konanej dňa 21.11.2011 o 11:00 hod. registrovanej v NCRdr pod spis. zn. 6734/2011 .

Zverejnené: 21.11.2011
Lokalita: Bratislavský kraj, Pezinok, Šenkvice, Družstevná 17
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 55 000,00 € (1 656 930,00 Sk)

Notice: Trying to get property of non-object in C:\xampp\htdocs\files\application\default\views\scripts\property\partial\attributes.phtml on line 10

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\files\application\default\views\scripts\property\partial\attributes.phtml on line 10


Popis:

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/


OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

                                                                                                                                                                          Zn. 11700111

 

CREDITORS s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách") upúšťa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Pezinok, pre katastrálne územie Veľké Šenkvice, obec Šenkvice, okres Pezinok na LV č. 3109 ako:

a

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Pezinok, pre katastrálne územie Veľké Šenkvice, obec Šenkvice, okres Pezinok na LV č. 3108 ako:

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Pecúch Jozef, rodné priezvisko Pecúch, dátum narodenia 07.10.1960, trvale bytom Družstevná 1118/17, 900 81 Šenkvice, okres Pezinok.

Predmetná dražba sa mala konať dňa 21.11.2011 so začiatkom o 11:00 hod. v Kancelárii notára JUDr. Ondrej Ďuriač, Notársky úrad, Krížna č. 2, Bratislava 1 - prízemie vľavo a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 6734/2011.

Dražobník upustil od dražby na základe písomnej žiadosti navrhovateľa dražby.

 

V Bratislave dňa 21.11.2011