Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s balkónom v Trnave, ul. Andreja Kubinu 23 - dátum a čas konania: 07.03.2012 o 09:00 hod. - UPUSTENÉ!

Aktualizované: 7.3.2012
Lokalita: Trnavský kraj, Trnava, Trnava, Andreja Kubinu 23
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 42 700,00 € (1 286 380,20 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Poschodie 4
Celkový počet poschodí 7
Opakovanie dražby 1. kolo
Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 66 m2
Znalecký posudok 53300 €
Najnižšie podanie 42700 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 4000 €
Deň a čas konania dražby 07.03.2012 o 09:00 hod.
Miesto konania dražby Penzión LUX, Nitrianska 16/1, 917 01 Trnava, zasadacia miestnosť
Prvý termín obhliadky 15.02.2012 o 17:00 hod.
Druhý termín obhliadky 01.03.2012 o 10:00 hod.OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

 

Zn. 11800111

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách") upúšťa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Trnava, pre katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava na LV č. 6797 ako:

 

  • byt č. 26 na 5.p., vchod: Andreja Kubinu 23, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 6938, postaveného na parcele č. 2540/19, druh stavby: bytový dom, popis stavby: bytový dom- 32 b.j.- A.Kubinu 22,23,
  • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 332/10000,
  • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 332/10000 na pozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné č. 2540/19 zastavané plochy anádvoria ovýmere 349 m2.

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve: Hirner Radovan, rodné priezvisko Hirner, dátum narodenia: 28.02.1985, bytom Ulica Andreja Kubinu 6938/23, Trnava, PSČ 917 01, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 07.03.2012 so začiatkom o 09:00 hod. v Penzióne LUX, Nitrianska 16/1, 917 01 Trnava, zasadacia miestnosť a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 720/2012.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 06.03.2012

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk