Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Petržalke, ul. Pifflova - dátum a čas konania: 14.02.2012 o 10:00 hod. - VYDRAŽENÉ!

Aktualizované: 14.2.2012
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava V, Bratislava - Petržalka, Pifflova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 69 200,00 € (2 084 719,20 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 73 m2
Poschodie 6
Opakovanie dražby 1. kolo
Výška dražobnej zábezpeky 10000 €
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
terasa Nie
Celkový počet poschodí 8
Deň a čas konania dražby 14.02.2012 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Prvý termín obhliadky 30.01.2012 o 10:00 hod.
Druhý termín obhliadky 08.02.2012 o 10:00 hod.
Znalecký posudok 69200 €
Najnižšie podanie 69200 €
Minimálne prihodenie 200 € 

 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 11100411

 

registrovanej na deň 14.02.2012 o 10:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 04.01.2012 pod spis. zn. NCRdr. 33/2012

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Pifflova č. 1 a č. 3, 851 01 Bratislava, Bratislava V - m.č. Petržalka, súp. č. 1242, postavenom na parcele č. 4563 a č. 4564, katastrálne územie Petržalka, v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 01 Bratislava, IČO: 00 169 765, DIČ: 2020794248, v zastúpení: Ing. Vladimír Kesegh, predseda Predstavenstva Bytového družstva Petržalka, JUDr. Mgr. Vladimír Gallo, PhD., podpredseda Predstavenstva Bytového družstva Petržalka, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 28/B, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka na LV č. 2462 ako:

 

 • Byt č. 62 na 6.p., vchod: Pifflova 3, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 1242, postaveného na parcele č. 4563 ač. 4564, druh stavby Bytový dom, popis stavby Pifflova 1, Pifflova 3,
 • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 1/48.

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Tomková Greta, rodné priezvisko Portíková, dátum narodenia: 15.09.1969, bytom Pifflova 3, Bratislava, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 1242, postavenom v rámci panelovej bytovej výstavby na Pifflovej ulici číslo 3 v Bratislave - Petržalke. Dom postavený v stavebnej sústave BA-NKS P 1.14s pozostáva z dvoch samostatných prevádzkovo neprepojených sekcií so samostatnými vchodmi (Pifflova 1 a 3), pričom v každom vchode sú po 2 schodištia. Bytový dom pozostáva z deviatich nadzemných podlaží: na 1.nadzemnom podlaží sa nachádza v každom vchode vstupná hala, pivničné kobky a nebytové priestory (práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre mopedy), na 2.-9.nadzemnom podlaží sú byty, po dva na každom podlaží. Celkovo je vo vchode 16 bytov.

Technické riešenie:

Základy sú z betónu, základové pásy sú opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti. Konštrukčne sa jedná o dom s priečnym stenovým systémom. Zvislá nosná konštrukcia je  montovaná z plošných betónových dielcov, deliace konštrukcie taktiež.  Stropy sú s rovným podhľadom, na 1.NP znížené, z hliníkových profilov. Schodisko je železobetónové, s oceľovým zábradlím s kovovým madlom, nášľapná vrstva je z liateho terazza. Zastrešenie vytvára plochá strecha, pokrytá asfaltovými pásmi. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, úplné. Vonkajšia úprava povrchu je vytvorená pohľadovým betónom. Vnútorné steny v spoločných priestoroch sú z kabrincov 25*6,5cm - po strop (1.NP - vstupná hala), z VC omietok (1.NP - pivnice, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre mopedy) a z VC omietok + olejového náteru - do v. 200cm (ostatné nadzemné podlažia. Dvere v dome sú plné hladké v oceľových zárubniach, vstupné brány z exteriéru v kombinácii plast+sklo (s otváraním na magnetický čip), brány v interiéri v kombinácii kov+sklo. Okná sú nové, plastové (2011). Podlahy betónové (spoločné priestory na 1.NP), z keramickej dlažby 10*10cm (vstupná hala na 1.NP) a z PVC (chodby a medzipodesty na ostatných nadzemných podlažiach). Vykurovanie je centrálne teplovodné, elektroinštalácia svetelná. Každé schodisko má jeden osobný výťah. Dom je napojený na všetky inžinierske siete a rozvod káblovej televízie.

Prístup k bytovému domu je z mestskej komunikácie. Predpokladanú životnosť domu uvažujem 100 rokov, v užívaní je od roku 1987.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 • spoločné vstupné priestory, práčovňa, sušiareň, STA, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

Byt číslo 62 sa nachádza na 6.poschodí (7.NP) vo vnútornej sekcii domu. Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (obývacia izba, spálňa, detská izba) a z príslušenstva (kuchyňa, WC, kúpeľňa, chodba, hala). Miestnosti bytu sú orientované na sever (obývacia izba, kuchyňa) a juh (spálňa, detská izba). Pivnica určená na spoločné užívanie s bytom je situovaná na prízemí (1.NP). Byt bol čiastočne rekonštruovaný (kuchyňa, podlahy v detskej izbe a spálni).

Popis miestností bytu a ich vybavenie: 

 • Spálňa - podlaha: veľkoplošné lamináty, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno drevené zdvojené, vykurovanie: oceľový doskový radiátor, dvere plné hladké v montovanej oceľovej zárubni;
 • Detská izba - podlaha: veľkoplošné lamináty, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno drevené zdvojené, vykurovanie: oceľový doskový radiátor, dvere plné hladké v montovanej oceľovej zárubni;
 • Obývacia izba - podlaha: PVC + koberec, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno drevené zdvojené, vykurovanie: oceľový doskový radiátor, dvere demontované aj so zárubňou - vytvorený oblúkový priechod;
 • Kuchyňa - podlaha: PVC, strop s rovným podhľadom, steny VC omietka + keramický obklad 15*20cm nad pracovnou doskou kuchynskej linky, okno drevené zdvojené, vykurovanie: liatinový radiátor, 2x dvere demontované aj so zárubňou - vytvorené priechody, kuchynská linka z materiálov na báze dreva, vybavenie: nerezový drez + nerezová páková batéria, celoplynový sporák zn. MORA, odsávač pár zn. MORA, východ na loggiu;
 • WC - bytové jadro, podlaha: PVC, dvere plné hladké v oceľovej zárubni,   lokálne odvetranie, vybavenie: WC kombi, merače spotreby SV, TÚV a plynu v inštalačnej šachte;
 • Kúpeľňa - bytové jadro, podlaha: PVC, dvere plné hladké v oceľovej zárubni, lokálne odvetranie, vybavenie: smaltovaná vaňa + klasická batéria, keramické umývadlo + klasická batéria;
 • Chodba + hala - podlaha: PVC + koberec + keramická dlažba 34*34cm pri vchodových dverách, strop s rovným podhľadom, steny VC omietka, vchodové dvere bezpečnostné protipožiarne v oceľovej zárubni,   vybavenie: ističe pre byt, domáci vrátnik.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

 • Začatie výkonu záložného práva dobrovoľnou dražbou prostredníctvom dražobníka CREDITORS s.r.o. (IČO 43891870) na bytč.62 na 6.p., vchod Pifflova 3 zo dňa 01.12.2011, P-3473/11

Ťarchy:

 • Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa §.15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95 Z.z.
 • Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava (IČO 31320155) na byt č.62 na 6.p., vchod Pifflova 3, podľa V-6871/08 zo dňa 14.03.2008
 • Exekučné záložné právo v prospech Jozef Tomka (nar.03.08.1992) na byt č.62 na 6.p., vchod Pifflova 3, podľla exekučného príkazu Ex 23/10-44 zo dňa 07.12.2010 (súdny exekútor Mgr. Drahomír Kriváň), Z-18297/10
 • Exekučné záložné právo v prospech Jozef Tomka (nar.03.08.1992) na byt č.62 na 6.p., vchod Pifflova 3, podľla exekučného príkazu Ex 22/10-47 zo dňa 07.12.2010 (súdny exekútor Mgr. Drahomír Kriváň), Z-18298/10

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

89/2011

Ing. Jarmila Lešová

23.12.2011

69 200 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

69 200 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Bc. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

Výsledok dražby: Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 84 000 EUR, slovom osemdesiatštyritisíc eur.

V Bratislave, dňa 14.02.2012

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk