Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba pozemkov v Bojniciach, Medzijarky - dátum a čas konania: 12.01.2012 o 13:00 hod. - VYDRAŽENÉ!

Aktualizované: 13.2.2012
Lokalita: Trenčiansky kraj, Prievidza, Bojnice
Druh nehnuteľnosti: Pozemok
Vyvolávacia cena: 4 320,00 € (130 144,32 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Výmera pozemku 471 m2
Deň a čas konania dražby 12.01.2012 o 13:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 10.01.2012
Druhý termín obhliadky 11.01.2012
Znalecký posudok 4320 €
Najnižšie podanie 4320 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 1200 € 

Oznámenie o výsledku DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 30100311

 

registrovanej na deň 12.01.2012 o 13:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 12.12.2011 pod spis. zn. NCRdr. 7861/2011

 

Navrhovateľ dražby:

Mgr. Peter Podolský - správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06  Bratislava, značka správcu S1230, ako správca úpadcu GRUNTY, s.r.o. v reštrukturalizácii, v konkurze, IČO 43 790 348, so sídlom Klincová 37/B, 821 08  Bratislava

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správou katastra Prievidza, pre katastrálne územie Dubnica, okres Prievidza, obec Bojnice na LV č. 2744 ako:

  • Pozemky parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:
    • parcela č. 342/1 trvalý trávny porast ovýmere 313 m2,
    • parcela č. 830/4 zastavaná plocha anádvorie ovýmere 84 m2,
    • parcela č. 833/6 zastavaná plocha anádvorie ovýmere 74 m2.

Všetko v spoluvlastníckom podieli 9/10.

 

Predmet dražby - pozemky sú v podielovom spoluvlastníctve: GRUNTY s.r.o. v reštrukturalizácii, v konkurze, IČO 43 790 348, so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava - spoluvlastnícky podiel 9/10.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Pozemky komunikácia

Pozemky sú v zastavanom území kúpeľného mesta Bojnice, v okrajovej severnej časti - v časti Dubnica. Pozemky sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria.

Na pozemkoch p.č. 830/4 je cestná komunikácia a na p.č. 833/6 je chodník.

Mesto Bojnice je kúpeľné mesto s vybudovanou infraštruktúrou, trh s nehnuteľnosťami v tejto lokalite: prevažuje dopyt po nehnuteľnostiach. Mesto má cez 5000 obyvateľov, známu Zoologickú záhradu, Bojnický zámok, je to rekreačná oblasť.

Občianska vybavenosť, ako sú kultúrny dom, Mestský úrad, banky, zdravotné stredisko, pošta, sú v dosahu pešo do 20 minút, aj mestskou dopravou, zástavka je pri nákupnom stredisku a reštaurácii Luna.

 

Pozemky záhrady

Pozemky sú v zastavanom území kúpeľného mesta Bojnice, v okrajovej severnej časti - v časti Dubnica.

Mesto Bojnice je kúpeľné mesto s vybudovanou infraštruktúrou, trh s nehnuteľnosťami v tejto lokalite: prevažuje dopyt po nehnuteľnostiach. Mesto má cez 5000 obyvateľov, známu Zoologickú záhradu, Bojnický zámok, je to rekreačná oblasť.

Občianska vybavenosť, ako sú kultúrny dom, Mestský úrad, banky, zdravotné stredisko, pošta, sú v dosahu pešo do 20 minút, aj mestskou dopravou, zástavka je pri nákupnom stredisku a reštaurácii Luna.

Pozemok p.č. 342/1 je využívaný ako trvalý trávnatý porast - záhradka.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

  • JUDr. Bujna - Ex. príkaz č.EX 449/09 - pl.r.č.k. 17C/133/2009 - Michalička Marek Prievidza - zriad.ex. zál.práva, Z 4765/09 - 166/09
  • Záložné právo v prospech Daňový úrad Prievidza na základe rozh.č. 675/340/69303/09/Kav zo dňa 13.10.2009 - zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane, Z 5217/09 - 200/09

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

78/2011

Ing. Pohlová Lýdia

19.07.2011

4 320 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

4 320 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Bc. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 3030 EUR, slovom tritisíctridsať eur.

 

V Bratislave, dňa 12.01.2012


 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk