Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bardejove, Ťačevská ul. - dátum a čas konania: 05.03.2012 o 11:00 hod.

Aktualizované: 7.3.2012
Lokalita: Prešovský kraj, Bardejov, Bardejov, Ťačevská
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 29 700,00 € (894 742,20 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
na hypotekárny úver Nie
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 71 m2
garáž/park. miesto Nie
Poschodie 11
Celkový počet poschodí 11
Deň a čas konania dražby 05.03.2012 o 11:00 hod.
Miesto konania dražby Hotel ARTIN, Fučíkova 25, 085 01 Bardejov, miestnosť: salónik, prízemie
Opakovanie dražby I. kolo
Prvý termín obhliadky 18.01.2012 o 16:00 hod.
Druhý termín obhliadky 04.03.2012 o 16:30 hod.
Znalecký posudok 29700 €
Najnižšie podanie 29700 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

 

Oznámenie o výsledku

 DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 11501311

 

registrovanej na deň 05.03.2012 o 11:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 12.01.2012 pod spis. zn. NCRdr. 206/2012

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Ťačevská č. 7, 085 01 Bardejov, súp. č. 603, postavenom na parcele č. 2070/12, popis stavby obytný dom K-12, katastrálne územie Bardejov, obec Bardejov, okres Bardejov v zastúpení: SPRAVBYT, s.r.o., so sídlom: Hurbanova 18, 085 01 Bardejov, IČO: 31 683 061, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 1467/P, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Hotel ARTIN, Fučíkova 25, 085 01 Bardejov, miestnosť: salónik, prízemie

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Prešove, Správou katastra Bardejov na liste vlastníctva č. 9033, pre okres Bardejov, obec Bardejov, katastrálne územie Bardejov ako:

 

  • Byt č. 68 na 11. p., vchod: Ťačevská 7, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 603, popis stavby: OBYTNÝ DOM K-12, postaveného na parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné č. 2070/12,
  • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 7145/442996,
  • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 7145/442996 na pozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné č. 2070/12 zastavané plochy anádvoria ovýmere 516 m2.

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Martičková Oľga, rodné priezvisko Molčánová, dátum narodenia: 28.08.1948, bytom Fučíkova 967/26, Bardejov, PSČ 085 01, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Byt č.68 sa nachádza v meste Bardejov, na parcele číslo 2070/12, v bytovom dome č.s. 603, vchod ul. Tačevská 7. Bytový dom je situovaný na sídlisku v lokalite zastavanej bytovými domami a budovami občianskej vybavenosti, v lokalite vhodnej na bývanie. Dom je napojený na všetky inžinierske siete, a to: elektrická prípojka, prípojka plynu, vodovod , kanalizácia a teplovod. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1975 podľa Potvrdenia vydaného správcom bytového domu Spravbyt s.r.o. Bardejov zo dňa 5.1.2012.

TECHNICKÝ POPIS BYTOVÉHO DOMU:

Bytový dom má 12 nadzemných podlaží so šiestimi bytmi na každom podlaží a jedno technické podlažie, kde sa nachádzajú spoločné zariadenia a pivnice.

Bytový dom je založený na betónových základoch. Zvislé nosné konštrukcie sú montované panelové steny. Priečky sú montované panelové, hr.150 mm a 100 mm. Vodorovné nosné konštrukcie sú montované železobetónové s rovným podhľadom. Schodište je železobetónové prefabrikované.  Strecha je plochá, klampiarské konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Bytový dom má dva výťahy, osobný a nákladný. Vchodové dvere bytového domu sú nové plastové, okná v spoločných priestoroch pivníc sú nové plastové s oceľovými mrežami. Vnútorné omietky v spoločných priestoroch sú vápenné hladké, s olejovým náterom do výšky 1m, s keramickým mozaikovým obkladom vo vstupných priestoroch. Podlahy v spoločných priestoroch a na schodoch sú z PVC, z keramickej dlažby vo vstupných priestoroch chodby, a betónové v suteréne.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, sú to základy domu, strecha, chodby k bytom a chodby k pivniciam, priečelia, schodištia, obvodové múry, vchody, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, najmä výťahy a strojovne výťahov, spoločné televízne rozvody, prieduchy, odvetrania, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, vetracie rozvody, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

Predpokladaná celková životnosť panelového bytového domu je 100 rokov. Bytový dom je čiastočne rekonštruovaný, realizované sú nové plastové okná a dvere v spoločných priestoroch. Skutkový stav bytového domu zodpovedá veku, opotrebeniu a bežnej údržbe.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Predmetný byt sa nachádza na poslednom podlaží bytového domu 12./12., v krajnej sekcii. Podľa pôdorysu podlažia, ktorý bol doložený správcom bytového domu SPRAVBYT, má predmetný byt 3 obytné miestnosti, chodbu, šatník, kuchyňu, kúpelňu, WC, loggiu a pivnicu, ktorá sa nachádza v technickom podlaží - v suteréne. V byte je uvažované so štandardným vybavením: drevené zdvojené okná, montované umakartové bytové jadro s plechovou smaltovanou vanou a umývadlom, s bežnou vodovodnou batériou, bez keramických obkladov kúpeľne, WC a kuchyne (štandardné vyhotovenie v ostatných bytoch na podlaží), splachovací záchod samostatného WC. Podlahy obytných miestností, chodby, kuchyne, kúpeľne a WC sú z PVC. Omietky sú vápenné hladké. Dvere sú dyhované, plné a čiastočne zasklené. Kúrenie a teplá voda sú centrálne s plechovými a liatinovými rebrovanými radiátoromi. Kuchynská linka na báze dreva dĺžky 1,8 bm, so smaltovaným drezom a bežnou vodovodnou batériou, plynový sporák, odsávač pár.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

  • Poznamenáva sa: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva č. 11501311 formou dobrovoľnej dražby, kde predmetom dražby budú nehnuteľnosti a to: byt č. 68, 11. p., vchod 7 vbytovom dome čs. 603 na parcele CKN 2070/12 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7145/442996 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku parcela CKN 2070/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 516 m2 vo vlastníctve Martičková Oľga r. Molčanová v podiele 1/1. CREDITORS s.r.o., Miletičova 24, 821 08 Bratislava - P 461/2011
  • Poznamenáva sa: Nariadenie predbežného opatrenia , ktorým sa žalovanej Martičkovej Oľgy, predbežne zakazuje scudziť, zaťažiť, dať do užívania, alebo iným spôsobom nakladadat s nehn.: byt č.68, 11.p., vchod č.7., Uznesenie okr.súdu Bardejov 1C 53/2010-43, P 424/2010

Ťarchy:

  • SPRAVBYT, s.r.o., Bardejov vydáva žiadosť o zapísanie zákonného záložného práva v zmysle § 15 ods.1 z. 182/1993 Z.z. na:byt č.68 na 11.p., vchod 7 v byt.dome s.č.603 na parc.č.2070/12, podiel priestoru na spoloč.častiach a spoloč.zariad.domu o veľkosti 7145/442996, spoluvl.podiel k pozemku - parc.č.2070/12 - zast.pl., Žiadosť - Z 2421/2010

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

3/2012

Ing. Emília Hasíkova

10.01.2012

29 700 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

29 700 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Bc. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 22 900 EUR, slovom dvadsaťdvatisícdeväťsto eur.

 

V Bardejove, dňa 05.03.2012

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: