Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bardejove, Ťačevská ul. - dátum a čas konania: 05.03.2012 o 12:00 hod.

Aktualizované: 13.2.2012
Lokalita: Prešovský kraj, Bardejov, Bardejov, Ťačevská 7
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 34 600,00 € (1 042 359,60 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 71 m2
Poschodie 11
Celkový počet poschodí 11
Deň a čas konania dražby 05.03.2012 o 12:00 hod.
Miesto konania dražby Hotel ARTIN, Fučíkova 25, 085 01 Bardejov, miestnosť: salónik, prízemie
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 18.01.2012 o 16:30 hod.
Druhý termín obhliadky 04.03.2012 o 17:00 hod.
Znalecký posudok 34600 €
Najnižšie podanie 34600 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 €



OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY                      

Zn. 11501511

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách") upúšťa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Prešove, Správou katastra Bardejov na liste vlastníctva č. 9033, pre okres Bardejov, obec Bardejov, katastrálne územie Bardejov ako:

  • Byt č. 71 na 11. p., vchod: Ťačevská 7, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 603, popis stavby: OBYTNÝ DOM K-12, postaveného na parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné č. 2070/12,
  • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 7145/442996,
  • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 7145/442996 na pozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné č. 2070/12 zastavané plochy anádvoria ovýmere 516 m2.

Predmet Dražby, nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve: Klimek Vladimír, rodné priezvisko Klimek, dátum narodenia: 30.01.1965, bytom Ťačevská 603/7, Bardejov, PSČ 085 01, SR a Klimeková Júlia, rodné priezvisko Feifičová, dátum narodenia: 06.11.1970, bytom Ťačevská 603/7, Bardejov, PSČ 085 01, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmetná dražba sa mala konať dňa 05.03.2012 so začiatkom o 12:00 hod. v Hoteli ARTIN, Fučíkova 25, 085 01 Bardejov, miestnosť: salónik, prízemie a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 208/2012.

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.


V Bratislave dňa 10.02.2012

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: