Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 1 izb. bytu v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, ul. Hradištná 35 - ZMENA termínu konania 07.03.2012 z dôvodu smrti dlžníka

Aktualizované: 7.3.2012
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Devínska Nová Ves, Hradištná 35
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 31 200,00 € (939 931,20 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 1 izbový
balkón/loggia Nie
terasa Nie
Konštrukcia tehla
Celková podlahová plocha 28 m2
Poschodie 1
Celkový počet poschodí 4
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Znalecký posudok 31200 €
Najnižšie podanie 31200 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €Zn. 10900311

  

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

 

pripravuje

 

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

Predpokladaný dátum konania: Po skončení dedičského konania

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 3413, pre okres Bratislava IV, obec Bratislava - m.č. Devínska Nová Ves, katastrálne územie Devínska Nová Ves ako:

 

 • Byt č. 1 na 1.p., vchod: Hradištná 35, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 5295, postaveného na parcele č. 36/1, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Hradištná 31,33,35,
 • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 2881/171334

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Draškovič Marian, rodné priezvisko Draškovič, dátum narodenia: 08.08.1954, bytom Hradištná 5295/35, Bratislava - Devínska Nová Ves, PSČ 841 07, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 5295, postavenom v rámci komplexnej bytovej výstavby na Hradištnej ulici v Bratislave - Devínskej Novej Vsi. Bytový dom pozostáva z troch sekcií so samostatnými vchodmi (Hradištná 31,33,35). Má jedno čiastočne zapustené podzemné a štyri nadzemné podlažia. V suteréne (1.PP) sú situované pivnice a kočikárne, na medziposchodí (1.PP-1.NP) sú hlavné vchody do domu so zádveriami a na ostatných nadzemných podlažiach (1.-4.NP) sú byty, po 3 na každom podlaží. Celkovo je v jednom vchode 12 bytov.

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • zateplenie strechy izoláciou NOBASIL + nová krytina;
 • termostatizácia + hydraulické vyregulovanie systému ÚK;
 • výmena stúpačiek (SV, TÚV, plyn, kanalizácia) - iba vo veľkých bytoch;
 • výmena ležatých rozvodov (SV, TÚV, plyn).

 

Základy - z betónu, základové pásy opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti. Konštrukčne sa jedná o dom s priečnym stenovým systémom. Zvislá nosná konštrukcia - murovaná z tehál (obvodové murivo hr. 300mm, nosné murivo hr. 200mm), deliace konštrukcie murované z tehál hr. 100mm. Stropy - betónové, s rovným podhľadom. Schodisko - železobetónové, s oceľovým zábradlím s dreveným madlom, nášľapná vrstva je z liateho terazza. Zastrešenie - plochá strecha, zateplená. Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu, úplné. Obvodové steny - povrchová úprava z brizolitu. Vnútorné steny v spoločných priestoroch - povrchová úprava z VC omietok (1.PP) a z VC omietok+olejového náteru (nadzemné podlažia). Dvere v dome - plné hladké (1.PP) a dvojkrídlové s presklením (zádverie) v oceľových zárubniach, vstupné brány z exteriéru v kombinácii kov+sklo (s otváraním na kľúč). Okná v spoločných priestoroch (iba na 1.PP) - jednoduché oceľové. Podlahy - betónové (1.PP) a z keramickej dlažby 10*10cm (zádverie, spoločné chodby na nadzemných podlažiach). Vykurovanie - centrálne teplovodné s hydraulickým vyregulovaním systému  a termostatizáciou,  elektroinštalácia - svetelná. Dom je bez výťahu, napojený na všetky inžinierske siete a rozvod káblovej televízie, so zavedeným vysokorýchlostným optickým T-Com Magio internetom.

Prístup k bytovému domu je z mestskej komunikácie. Predpokladanú životnosť domu uvažujem 100 rokov, v užívaní je od roku 1968.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

Byt číslo 1 sa nachádza na prízemí (1.NP) v krajnej sekcii domu. Dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti s kuchynským kútom a z príslušenstva (WC, kúpeľňa, chodba). Miestnosti bytu sú orientované na sever (kuchynský kút) a západ (obývacia izba). Pivnica určená na spoločné užívanie s bytom je situovaná v suteréne (1.PP). Okná bytu sú plastové, s interiérovými žalúziami, dvere bytu protipožiarne v oceľovej zárubni.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

Ø  Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti bytu č.1 na 1.p., vchod Hradištná 35, v prospech Ladislav Jakub (nar. 27.09.1961) podľa EX 817/2011 zo dňa 08.11.2011 (súdny exekútor JUDr. Vladimír Kotrla), P-3359/11

Ø  Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na byt č.1 na 1.p., vchod Hradištná 35, v prospech Ladislav Jakub (nar. 27.09.1961) podľa EX 817/2011 zo dňa 08.11.2011 (súdny exekútor JUDr. Vladimír Kotrla), P-3366/11

Ťarchy:

Ø  Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa § 15 zák. č. 182/93 Z.z., v znení zák. č. 151/95 Z.z.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

07/2012

Ing. Jarmila Lešová

22.01.2012

31 200 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

31 200 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to v hotovosti alebo prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, 811 07  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk