Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Vrakuni, ul. Rajčianska 34 - Dátum a čas konania: 07.03.2012 o 14:30 hod. - UPUSTENÉ !

Aktualizované: 7.3.2012
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Vrakuňa, Rajčianska 34
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 69 800,00 € (2 102 794,80 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 66 m2
Poschodie 4
Celkový počet poschodí 7
Deň a čas konania dražby 07.03.2012 o 14:30 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 22.02.2012 o 16:00 hod.
Druhý termín obhliadky 29.02.2012 o 11:00 hod.
Znalecký posudok 69800 €
Najnižšie podanie 69800 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 € 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

 

Zn. 11900111

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách") upúšťa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Vrakuňa, okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Vrakuňa na LV č. 3432 ako:

 

  • byt č. 41 na 4. p., vchod: Rajčianska 34, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 5090, postaveného
    • na parcele č. 1123, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Rajčianska 36,
    • na parcele č. 1124, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Rajčianska 34,
    • na parcele č. 1125, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Rajčianska 32,
  • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 1933/100000.

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve: Adamek Emil, rodné priezvisko Adamek, dátum narodenia 03.02.1950 a Adameková Eva, dátum narodenia 30.12.1948, obaja bytom Rajčianska 34, Bratislava, PSČ 821 07, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 07.03.2012 so začiatkom o 14:30 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 721/2012.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 06.03.2012

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk