Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu v Bratislave - Petržalke, ul. Jasovská č. 5 - upustené

Aktualizované: 13.2.2012
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava V, Bratislava - Petržalka, Jasovská 5
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 78 600,00 € (2 367 903,60 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 70 m2
Poschodie 2
Celkový počet poschodí 8
Znalecký posudok 78600 €
Najnižšie podanie 78600 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách") upúšťa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka na LV č. 2532 ako:

 

  • Byt č. 24 na 2. p., vchod: Jasovská 5, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 3124, postaveného na parcele č. 2495 ač. 2496, druh stavby Bytový dom, popis stavby Jasovská 5, Jasovská 7,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 147/10000

a

pozemok evidovaný Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka na LV č. 3912 ako:

 

  • Podiel na pozemku parcelách registra „C" evidovaných na katastrálnej mape č. parcely 2495 zastavané plochy a nádvoria o výmere 357 m2 ač. parcely 2496 zastavané plochy a nádvoria o výmere 428 m2 - o veľkosti 147/10000.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk