Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu o výmere 68,18 m2 v Bratislave - Dúbravke, ul. Landauova 12 - Dátum a čas konania: 26.04.2012 o 12:00 hod. - UPUSTENÉ !

Aktualizované: 28.3.2012
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Dúbravka, Landauova 12
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 81 200,00 € (2 446 231,20 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 68 m2
Poschodie 1
Celkový počet poschodí 8
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
terasa Nie
Deň a čas konania dražby 26.04.2012 o 12:00 hod.
Prvý termín obhliadky 17.04.2012 o 13:00 hod.
Druhý termín obhliadky 24.04.2012 o 13:00 hod.
Znalecký posudok 81200 €
Najnižšie podanie 81200 € 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

____________________________________________________________________________________________________

Zn. 10200512

 

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

upúšťa

v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Dúbravka, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m.č. Dúbravka na LV č. 3141 ako:

  • Byt č. 6 na 2.p., vchod: Landauova 12, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 1813, postaveného na parcele č. 2939, 2940, 2941 a2942, popis stavby: Landauova 12,14,16,18, druh stavby Bytový dom,
  • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 6818/461908,
  • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 6818/461908 na pozemku parcelách registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné č. 2939 zastavané plochy anádvoria ovýmere 200 m2, parcelné č. 2940 zastavané plochy anádvoria ovýmere 197 m2, parcelné č. 2941 zastavané plochy anádvoria ovýmere 198 m2 a parcelné č. 2942 zastavané plochy anádvoria ovýmere 197 m2.

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov:

Graus Jozef, dátum narodenia 17.07.1965 a Grausová Iveta, rodné priezvisko Šteffeková, dátum narodenia 13.07.1969, obaja bytom Landauova 1813/12, Bratislava - Dúbravka, PSČ 841 01, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 26.04.2012 so začiatkom o 12:00 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 1935/2012.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 28.03.2012

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk