Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu o výmere 78,66 m2 v Nitre, ul. Jedlíková 17 - Dátum a čas konania: 26.04.2012 o 10:30 hod. UPUSTENÉ!

Aktualizované: 26.4.2012
Lokalita: Nitriansky kraj, Nitra, Nitra, Jedlíková 17
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 57 700,00 € (1 738 270,20 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 78 m2
Poschodie 2
Celkový počet poschodí 7
Deň a čas konania dražby 26.04.2012 o 10:30 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 17.04.2012 o 11:00 hod.
Druhý termín obhliadky 24.04.2012 o 11:00 hod.
Znalecký posudok 57700 €
Najnižšie podanie 57700 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

Zn. 11400212

 

CREDITORS s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

upúšťa

v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Nitre, Správou katastra Nitra na liste vlastníctva č. 5908, pre okres Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Nitra ako:

  • Byt č. 5 na 3. p., vchod: o.č. 17, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 558, postaveného na parcele č. 7261/59, 7261/60, 7261/61 a7261/62,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 786/44518,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 786/44518 na pozemku parcelách registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné č. 7261/59 zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m2, parcelné č. 7261/60 zastavané plochy a nádvoria o výmere 188 m2, parcelné č. 7261/61 zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m2 a parcelné č. 7261/62 zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2.

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov:

Ø  Hukel Ján Ing., dátum narodenia 01.08.1958, bytom podľa LV (5908, k.ú. Nitra) Jedlíková 17, Nitra, PSČ 949 11, SR,

Ø  Hukelová Iveta Mgr., rodné priezvisko Baranová, dátum narodenia 17.01.1961, bytom podľa LV (5908, k.ú. Nitra) Jedlíková 17, Nitra, PSČ 949 11, SR,

- spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 26.04.2012 so začiatkom o 10:30 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 1933/2012.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 26.04.2012

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: