Dobrovoľné dražby

Opakovaná dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou o výmere 78,66 m2 v Nitre, ul. Jedlíková 21 - Dátum a čas konania: 15.11.2012 o 10:30 hod.

Aktualizované: 27.11.2012
Lokalita: Nitriansky kraj, Nitra, Nitra, Jedlíková 21
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 47 700,00 € (1 437 010,20 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Stav nehnuteľnosti čiastočná rekonštrukcia
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 78 m2
Poschodie 6
Celkový počet poschodí 7
Opakovanie dražby 2. kolo
Znalecký posudok 56100 €
Deň a čas konania dražby 15.11.2012 o 10:30 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Prvý termín obhliadky 29.10.2012 o 09:30 hod.
Druhý termín obhliadky 14.11.2012 o 11:00 hod.
Najnižšie podanie 47700 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 € 

 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 11400312

 

registrovanej na deň 15.11.2012 o 10:30 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 09.10.2012 pod spis. zn. NCRdr. 7053/2012

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Jedlíkova č. 17, č. 19, č. 21 a č. 23, 949 11 Nitra, súp. č. 558, postavenom na parcele č. 7261/59, 7261/60, 7261/61 a 7261/62, katastrálne územie Nitra, obec Nitra, okres Nitra v zastúpení: HABYTER s.r.o., so sídlom: Spojovacia 3, 949 01 Nitra, IČO: 44 566 743, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 23774/N, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Opakovanie dražby: prvá opakovaná dražba (II. kolo)

 

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Nitre, Správou katastra Nitra na liste vlastníctva č. 5908, pre okres Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Nitra ako:

 

 • Byt č. 46 na 7. p., vchod: o.č. 21, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 558, postaveného na parcele č. 7261/59, 7261/60, 7261/61 a7261/62,
 • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 786/44518,
 • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 786/44518 na pozemku parcelách registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné č. 7261/59 zastavané plochy anádvoria ovýmere 192 m2, parcelné č. 7261/60 zastavané plochy anádvoria ovýmere 188 m2, parcelné č. 7261/61 zastavané plochy anádvoria ovýmere 187 m2 a parcelné č. 7261/62 zastavané plochy anádvoria ovýmere 190 m2,

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov:

Ø  Kerasilidis Savvas, rodné priezvisko Kerasilidis, dátum narodenia 12.08.1963, bytom Jedlíková 21, 949 11 Nitra,

Ø  Kerasilidisová Katarína, rodné priezvisko Vidová, dátum narodenia 30.05.1982, bytom Bezručova 3, 940 02 Nové Zámky,

- spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží".

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 558 na Jedlíkovej ulici číslo 21 v Nitre - časť Klokočina. Bytový dom je osadený v mierne svažitom teréne, má štyri vchody (Jedlíkova 17,19,21 a 23), jedno čiastočne zapustené podzemné a osem nadzemných podlaží. V suteréne (1.PP) sú situované pivnice vlastníkov bytov, ďalej práčovne a sušiarne, ktoré však už neslúžia svojmu účelu, ale sú využívané ako sklady, na medziposchodí (1.PP-1.NP) je zo severovýchodu hlavný vchod do domu, na 1.NP je z juhozápadu zadný východ domu a dva byty a na ostatných nadzemných podlažiach (2.-8.NP) sú byty, po 2 na každom. Celkovo je v jednom vchode 16 bytov.

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • zateplenie strechy + nová krytina;
 • nové klampiarske konštrukcie vrátane prístreškov pred hlavnými vchodmi (LEXAN);
 • zateplenie obvodového plášťa;
 • výmena okien a vchodových dverí v spoločných priestoroch;
 • úprava spoločných priestorov: maľovanie stien+obklady, výmena podláh v zádverí, nátery konštrukcií;
 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK.

Zvislá nosná konštrukcia objektu je betónová plošná, montovaná z celostenových panelov, deliace priečky sú taktiež betónové panelové. Stropy železobetónové, s rovným podhľadom. Schodisko zo železobetónu má nášľapnú vrstvu z liateho terazza, opatrené je kovovým zábradlím s dreveným madlom. Zastrešenie vytvára zateplená plochá strecha. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, úplné. V rámci odstránenia systémových porúch bol dom zateplený kontaktným zateplovacím systémom s vonkajšou povrchovou úpravou z omietok na báze umelých látok. Vnútorné steny majú VC omietky, v zádverí pri hlavnom vchode aj  keramický obklad 20*25cm do výšky 125cm. Interiérové dvere v dome sú plné hladké v oceľovej zárubni. Exteriérové dvere do domu sú v kombinácii plast + sklo, s odomykaním na kľúč. Okná v spoločných priestoroch sú nové, plastové. Podlahy sú betónové (1.PP), z keramickej dlažby 30*30cm (zádverie z JZ) a 33*33cm (zádverie zo SV), medzipodesty a chodby pred bytmi majú povrch z PVC. Vykurovanie domu je centrálne, teplovodné, s vyregulovaným systémom ÚK. Elektroinštalácia v spoločných priestoroch je svetelná. Dom je vybavený osobným výťahom, domovým telefónom a je napojený na všetky inžinierske siete, internet a káblovú televíziu.

Prístup k domu je z mestskej komunikácie, podľa potvrdenia správcu je v užívaní od roku 1986. Predpokladanú životnosť bytového domu určujem 100 rokov.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 • výťah, práčovne, sušiarne, kočikárne, WC pre upratovačku, spoločné televízne antény, hromozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Byt číslo 46 sa nachádza na 6.poschodí (7.NP) vo vnútornej sekcii domu. Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (obývacia izba, spálňa, detská izba) a z príslušenstva (kuchyňa, WC, kúpeľňa, chodba). Miestnosti bytu sú orientované na severovýchod (detská izba, spálňa) a juhozápad (obývacia izba, kuchyňa). Pivnica určená na spoločné užívanie s bytom je situovaná v suteréne (1.PP). K bytu prináleží loggia o rozmeroch 2,27*1,58m (pred kuchyňou). Byt prešiel rozsiahlou rekonštrukciou: plastové okná s vonkajšími roletami, presklená stena s posuvnými dverami v kuchyni, obklady, dlažby, nové zariaďovacie predmety.

Popis miestností bytu a ich vybavenie: 

 • Obývacia izba - podlaha: keramická dlažba 32*32cm, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno plastové+vonkajšie plastové rolety, vykurovanie: oceľový doskový radiátor+merač spotreby tepla, dvere aj so zárubňou demontované;
 • Spálňa - podlaha: keramická dlažba 32*32cm, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno plastové+vonkajšie plastové rolety, vykurovanie: oceľový doskový radiátor+merač spotreby tepla, dvere aj so zárubňou demontované;
 • Detská izba - podlaha: keramická dlažba 32*32cm, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno plastové+vonkajšie plastové rolety, vykurovanie: oceľový doskový radiátor+merač spotreby tepla, dvere aj so zárubňou demontované;
 • Kuchyňa - podlaha: keramická dlažba 32*32cm, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou+keramický obklad 15*15cm do výšky 143cm, stena plast+sklo s posuvnými dverami na loggiu, vykurovanie: rebríkový radiátor+merač spotreby tepla, dvere aj so zárubňou a kuchynská linka so spotrebičmi demontované;
 • Loggia - podlaha z keramickej dlažby 30*30cm;
 • Kúpeľňa s WC - spojené, podlaha: keramická dlažba 30*30cm, strop s rovným podhľadom, steny keramický obklad 20*25cm po strop, lokálne odvetranie, dvere demontované, vybavenie: rohová plastová vaňa+nerezová páková batéria so sprchou, obmurované plastové umývadlo+ nerezová páková batéria, WC kombi, merače spotreby SV a TÚV, plynu - v inštalačnej šachte za WC misou;
 • Chodba - podlaha: keramická dlažba 30*30cm, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, vchodové dvere protipožiarne v oceľovej zárubni, vybavenie: ističe pre byt, domáci vrátnik.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

Ø  Začatie výkonu záložného práva veriteľa HABYTER s.r.o. Nitra (IČO: 44 566 743) formou dobrovoľnej dražby nehnut. byt č.46/VII., č.o.21 v 1/1 a spoluvlast.podiel 786/44518 na spol.častiach, zariad.domu a pozemku, podľa P 157/12 - 505/12

Ø  Zákaz nakladať s nehnuteľnosťou - byt č.46/VII., o.č.21 v celosti a spoluvlastnícky podiel 786/44518 na spoloč.častiach, zariadeniach domu a pozemku, na základe 15Cob/140/2007, podľa P1 190/07 - 795/08

Ø  Upovedomenie o začatí exekúcie EX 59/08-7 zriadením exekučného záložného práva resp. predajom nehnut. bytu č.46/VII., o.č.21 v 1/1 a spoluvlast.podiel 786/44518 na spoloč.častiach, zariad.domu a pozemku (EÚ Nitra - Mgr. Ivan Jambor) v prospech oprávneného Michail Kerasilidis (24.01.1993) zast. matkou Klaudiou Nagyovou, Pohranice 68 podľa P2 752/08 - 3215/08

Ø  Predbežné opatrenie na základe Uznesenia Okresného súdu Nitra č.k. 18C/21/2009-117 - súd zakazuje odporcovi Daňový úrad Nitra II. vykonať právne úkony smerujúce k výkonu záložného práva na nehnut. byt č.46/VII., o.č.21 v celosti a spoluvlastnícky podiel 786/44518 na spoloč.častiach, zariadeniach domu a pozemku, a to najmä začať s daňovou exekúciou predajom nehnut. resp.pokračovať vykonávaním daňovej exekúcie predajom nehnut. až do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Nitra sp.zn. 9C 182/07, podľa P1 63/09 - 1348/09

Ø  Upovedomenie o začatí exekúcie EX 239/2011-12 zriadením exekučného záložného práva na nehnut. byt č.46/VII., č.o.21 v 1/1 a spoluvlast.podiel 786/44518 na spol.častiach, zariad.domu a pozemku (EÚ Nitra - JUDr.Soňa Stodolová) v prospech oprávneného Orange Slovensko, a.s. Bratislava (IČO: 35 697 270) podľa P 559/11 - 1357/11

Ø  Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. Zn. 11400312, dňa 15.11.2012 o 10:30 hod. na nehnut. byt č.46/VII., o.č.21 v celosti a spoluvlastnícky podiel 786/44518 na spoloč.častiach, zariadeniach domu a pozemku, dražobník CREDITORS s.r.o. Bratislava (IČO: 43 891 870), na návrh veriteľa Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov Jedlíkova č.17, č.19, č.21 a č.23, podľa P 1205/12 - 3272/12

Ťarchy:

Ø  Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome - 3526/2002

Ø  Exekučný príkaz EX 546/09-23 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut.byt č.46/VII., o.č.21 v celosti a k spoluvlast. podielu 786/44518 na spoloč.čast.,zariad. domu a pozemku v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., pob.Nitra, IČO: 35 937 874 ( EÚ Nitra - Mgr.E.Tóth) podľa Z 6449/10 - 2542/2011

Ø  Exekučný príkaz EX 59/08-25 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut.byt č.46/VII., o.č.21 v celosti a k spoluvlast. podielu 786/44518 na spoloč.čast.,zariad. domu a pozemku v prospech oprávneného: Michail Kerasilidis (24.1.1993) v zast.Klaudia Nagyová ( EÚ Nitra - Mgr.I.Jambor) podľa Z 4091/11 - 2543/2011

Ø  Daňový úrad NitraII určuje záložné právo podľa Rozhodnutia č.827/340/14565/07/Ant k nehn.:byt č.46/VII.,o.č.21 v 1/1 a spoluvl.podiel 786/44518 na spol.častiach,zariad.domu a pozemku,podľa P1 66/07-924/07, 1153/08, Z 5926/11 - 2544/2011

Ø  Exekučný príkaz EX 239/2011-38 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. byt č.46/VII., o.č.21 v celosti a spoluvlastnícky podiel 786/44518 na spoloč.častiach, zariadeniach domu a pozemku (EÚ Nitra - JUDr.Soňa Stodolová) v prospech oprávneného Orange Slovensko, a.s. Bratislava (IČO: 35 697 270) podľa Z 2435/12 - 1080/12

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

17/2012

Ing. Jarmila Lešová

12.03.2012

56 100 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

47 700 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Mgr. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 42 100 EUR, slovom štyridsaťdvatisíc jednosto eur.

 

V Bratislave, dňa 15.11.2012

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: