Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu o výmere 85,78 m2 v Šali, ul. Letná č. 3 - Dátum a čas konania: 26.04.2012 o 11:30 hod.

Aktualizované: 25.5.2012
Lokalita: Nitriansky kraj, Šaľa, Šaľa, Letná 569/3
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 39 500,00 € (1 189 977,00 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 85 m2
Poschodie 6
Celkový počet poschodí 7
Deň a čas konania dražby 26.04.2012 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 17.04.2012 o 10:00 hod.
Druhý termín obhliadky 24.04.2012 o 10:00 hod.
Znalecký posudok 39500 €
Najnižšie podanie 39500 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 € 

 

Oznámenie o výsledku 

DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                          

Zn. 10600212

 

registrovanej na deň 26.04.2012 o 11:30 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 23.03.2012 pod spis. zn. NCRdr. 2108/2012

 

Navrhovateľ dražby:

SVB Letná 569, so sídlom Letná 569, 927 01 Šaľa, IČO: 37 856 332, Zapísané v registri Spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

 

 

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Nitre, Správou katastra Šaľa na liste vlastníctva č. 3943, pre okres Šaľa, obec Šaľa, katastrálne územie Šaľa ako:

 • Byt č. 43 na 6.p., vchod: 3, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 569, postaveného na parcele č. 960/4, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Bytový dom,
 • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 187/10000,
 • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 187/10000 na pozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné č. 960/4 zastavané plochy anádvoria ovýmere 692 m2.

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve:

Ø  Bertoková Mária, rodné priezvisko Kovácsová, dátum narodenia: 31.05.1949, bytom Ul. Letná 569/3, Šaľa, PSČ 92701, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 569, postavenom v rámci panelovej bytovej výstavby na Letnej ulici číslo 3 v Šali. Dom pozostáva z jedného čiastočne zapusteného podzemného a ôsmich nadzemných podlaží. V suteréne (1.PP) sú situované pivnice, prislúchajúce k bytom, na medziposchodí suterén-prízemie (1.PP-1.NP) je zadný východ domu a miestnosť pre upratovačku, na  prízemí (1.NP) je hlavný vchod do domu a dva byty a  na ostatných siedmich poschodiach (2.-8.NP) sú byty, po tri na každom. Celkovo je vo vchode 23 bytov.   

Zvislá nosná konštrukcia objektu je betónová plošná, montovaná z celostenových panelov, deliace priečky sú taktiež betónové panelové. Stropy železobetónové, s rovným podhľadom. Schodisko zo železobetónu má nášľapnú vrstvu z liateho terazza, opatrené je kovovým zábradlím s kovovým madlom. Zastrešenie vytvára zateplená plochá strecha. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, úplné. V rámci odstránenia systémových porúch bol dom zateplený kontaktným zateplovacím systémom s vonkajšou povrchovou úpravou z omietok na báze umelých látok, so soklom z marmolitu. Vnútorné steny majú VC omietky+olejový náter do v. 130cm. Interiérové dvere v dome sú plné hladké v oceľovej zárubni a plastové (zádverie pri zadnom východe). Exteriérové dvere do domu sú v kombinácii plast + sklo, s odomykaním na kľúč. Okná v spoločných priestoroch sú nové, plastové. Podlahy sú betónové (1.PP), z terazzo dlažby 20*20cm (zádveria), chodby pred bytmi majú povrch z liateho terazza, medzipodesty z liateho terazza a  PVC. Vykurovanie domu je centrálne, teplovodné, s vyregulovaným systémom ÚK. Elektroinštalácia v spoločných priestoroch je svetelná. Dom je vybavený osobným výťahom, domovým telefónom a je napojený na všetky inžinierske siete, internet a káblovú televíziu.

Prístup k domu je z mestskej komunikácie, podľa potvrdenia správcu je v užívaní od roku 1977. Predpokladanú životnosť bytového domu určujem 100 rokov.

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • zateplenie strechy + nová krytina;
 • nové klampiarske konštrukcie vrátane prístrešku pred hlavným vchodom;
 • zateplenie obvodového plášťa;
 • výmena okien a vchodových dverí v spoločných priestoroch;
 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 • spoločné vstupné priestory, STA, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Byt číslo 43 sa nachádza na 6.poschodí (7.NP). Dispozične pozostáva z troch obytných  miestností (obývacia izba, 2x izba) a z príslušenstva tvoreného predsieňou, kuchyňou, kúpeľňou, WC, špajzou a pivnicou. Špajza je umiestnená na medzipodeste (medzi 5. a 6. poschodím). Pivnica určená na spoločné užívanie s bytom sa nachádza na 1.PP. Miestnosti bytu sú orientované na juhozápad (2x izba) a severovýchod (obývacia izba, kuchyňa). K bytu prináleží balkón (z obývacej izby).

 

Popis miestností a ich vybavenie:

 • Predsieň - podlaha keramická dlažba 20*30cm, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou a maľbou, vchodové dvere nové z tvrdého dreva, bezpečnostné, protipožiarne, vybavenie: ističe elektriny pre byt, domáci vrátnik;
 • Kuchyňa - podlaha keramická dlažba 25*25cm, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou a maľbou + keramický obklad 20*25cm nad kuchynskou linkou a pri sporáku, radiátor oceľový doskový + merač spotreby tepla, okno plastové+interiérové žalúzie, kuchynská linka z materiálov na báze dreva, vybavenie: nerezový drez + nerezová páková batéria, celoplynový sporák, odsávač pár;
 • Obývacia izba - podlaha veľkoplošné lamináty, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou a maľbou, radiátor oceľový doskový + merač spotreby tepla, okno+dvere na balkón plastové+interiérové žalúzie, dvere: 1x plné masív v oceľovej zárubni, 1x hladké s presklením v oceľovej zárubni, východ na balkón;
 • Izba - podlaha veľkoplošné lamináty, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou a maľbou, radiátor oceľový doskový + merač spotreby tepla, okno plastové+interiérové žalúzie, dvere plné v oceľovej zárubni;
 • Izba - podlaha veľkoplošné lamináty, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou a maľbou, radiátor oceľový doskový + merač spotreby tepla, okno plastové+interiérové žalúzie, dvere s presklením v oceľovej zárubni,;
 • Kúpeľňa - murovaná, podlaha keramická dlažba 25*25cm, steny  keramický obklad 20*25cm po strop, dvere s presklením v oceľovej zárubni, vybavenie: oceľová vaňa+nerezová páková batéria so sprchou, keramické umývadlo s nohou+nerezová páková batéria;
 • WC -  murované, podlaha keramická dlažba 33*33cm, steny keramický obklad 15*20cm do v. 200cm, dvere plné v oceľovej zárubni,  lokálne odvetranie, vybavenie: WC kombi, merače spotreby TÚV, SV a plynu (za plastovou roletou za WC misou).

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

Ø  Exekútorský úrad Trenčín, Mierové námestie 1, JUDr. Ladislav Ďorďovič - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 255/2009 zo dňa 18.12.2009 byt č. 43/VI/3 - Bertoková Mária [*31.05.1949] - P2 104/09

Ø  CREDITORS s.r.o., Miletičova 24, 821 08 Bratislava, IČO: 43891870 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva Spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov SVB Letná 569 so sídlom v Šali, IČO: 37856332 zo dňa 15.02.2012 formou dobrovoľnej dražby - byt č. 43/VI./3 - P 35/12.

Ťarchy:

Ø  Zákonné záložné právo podľa § 15 odst. l zák. č. 182/1993 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Ø  Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 - Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. Z 22321-09 podľa č. V 1028/09 zo dňa 10.08.2009 - byt č. 43/VI./3.

Ø  Exekútorský úrad Trenčín, JUDr. Ladislav Ďorďovič, ml., Mierové námestie 1, 911 01 Trenčín - Exekučný príkaz EX 255/2009 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 05.01.2010 - byt č. 43/VI./3 - Z 36/2010.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

21/2012

Ing. Jarmila Lešová

22.03.2012

39 500 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

39 500 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Bc. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Dražby sa zúčastnilo 10 účastníkov dražby. Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 29 650 EUR, slovom dvadsaťdeväťtisíc šesťstopäťdesiat eur.

 

V Bratislave, dňa 26.04.2012

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk