Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 2 izb. bytu v Bratislave - Ružinove, ul. Šalviová - Dátum a čas konania: 05.06.2012 o 10:00 hod. - UPUSTENÉ!

Aktualizované: 4.6.2012
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Ružinov, Šalviová
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 58 600,00 € (1 765 383,60 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 2 izbový
Stav nehnuteľnosti čiastočná rekonštrukcia
balkón/loggia Nie
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 48 m2
Poschodie 0
Celkový počet poschodí 9
Deň a čas konania dražby 05.06.2012 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 17.05.2012 o 11:00 hod.
Druhý termín obhliadky 31.05.2012 o 11:00 hod.
Znalecký posudok 58600 €
Najnižšie podanie 58600 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 10000 €
Energie 131 €/mesiac
garáž/park. miesto Nie 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

Zn. 11900212

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

upúšťa

 

 v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Ružinov, okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Ružinov na LV č. 5137 ako:

 

  • byt č. 1 na prízemí, vchod: Šalviová 36, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 877, postaveného na parcele č. 15578/3 ač. 15578/4, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Šalviová 34, 36,
  • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 1055/100000.

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Mach Milan, rodné priezvisko Mach, dátum narodenia: 16.10.1959, bytom Šalviová č. 877/36, Bratislava - Ružinov, PSČ 821 01, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmetná dražba sa mala konať dňa 05.06.2012 so začiatkom o 10:00 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 2877/2012.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 04.06.2012

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk