m: Mgr. Jozef Hargaš | t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.) | e: jozef.hargas@creditors.sk
Adresa: Mozartova 27, 811 02, Bratislava

Dobrovoľná dražba 2 izb. bytu v Bratislave - Ružinove, ul. Šalviová - Dátum a čas konania: 05.06.2012 o 10:00 hod. - UPUSTENÉ!

Zverejnené: 19.4.2012
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Ružinov, Šalviová
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 58 600,00 € (1 765 383,60 Sk)

Notice: Trying to get property of non-object in C:\xampp\htdocs\files\application\default\views\scripts\property\partial\attributes.phtml on line 10

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\files\application\default\views\scripts\property\partial\attributes.phtml on line 10


Popis:

 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

Zn. 11900212

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

upúšťa

 

 v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Ružinov, okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Ružinov na LV č. 5137 ako:

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Mach Milan, rodné priezvisko Mach, dátum narodenia: 16.10.1959, bytom Šalviová č. 877/36, Bratislava - Ružinov, PSČ 821 01, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmetná dražba sa mala konať dňa 05.06.2012 so začiatkom o 10:00 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 2877/2012.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 04.06.2012