Dobrovoľné dražby

UPUSTENÉ OD DRAŽBY !!!!!! Dobrovoľná dražba 1 izb. bytu s balkónom v Trnave, ul. V. Clementisa - Dátum a čas konania: 07.08.2012 o 10:00 hod.

Aktualizované: 28.8.2012
Lokalita: Trnavský kraj, Trnava, Trnava, V. Clementisa
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 31 900,00 € (961 019,40 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Poschodie 4
Celkový počet poschodí 8
Opakovanie dražby 1. kolo
Výška dražobnej zábezpeky 5000 €
Počet izieb 1 izbový
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 34 m2
Deň a čas konania dražby 07.08.2012 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Prvý termín obhliadky 03.07.2012 o 12:00 hod.
Druhý termín obhliadky 02.08.2012 o 11:00 hod.
Znalecký posudok 31900 €
Najnižšie podanie 31900 €
Minimálne prihodenie 200 €OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

Zn. 11800212

 

CREDITORS s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

 

upúšťa


v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Trnava na liste vlastníctva č. 6820, pre okres Trnava, obec Trnava, katastrálne územie Trnava ako:

  • byt č. 11 na 4.p., vchod: Vladimíra Clementisa 4, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 6444, postaveného na parcele č. 5671/43, druh stavby: bytový dom, popis stavby: bytový dom- 96 b.j.- V. Clementisa 4,5,6,7,
  • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 66/10000,
  • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 66/10000 kpozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné č. 5671/43 zastavané plochy anádvoria ovýmere 852 m2.

Predmet Dražby, Nehnuteľnosti sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Buchanec Marián, rodné priezvisko Buchanec, dátum narodenia: 07.11.1952 a Buchancová Jolana, rodné priezvisko Kačová, dátum narodenia: 10.03.1952, obaja bytom Vladimíra Clementisa 6444/4, Trnava, PSČ 917 01, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmetná dražba sa mala konať dňa 07.08.2012 so začiatkom o 10:00 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 4377/2012.

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou (dňa 07.08.2012) zložil veriteľovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 07.08.2012

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk