m: Mgr. Jozef Hargaš | t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.) | e: jozef.hargas@creditors.sk
Adresa: Mozartova 27, 811 02, Bratislava

UPUSTENÉ OD DRAŽBY !!!!!! Dobrovoľná dražba 1 izb. bytu s balkónom v Trnave, ul. V. Clementisa - Dátum a čas konania: 07.08.2012 o 10:00 hod.

Zverejnené: 24.5.2012
Lokalita: Trnavský kraj, Trnava, Trnava, V. Clementisa
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 31 900,00 € (961 019,40 Sk)

Notice: Trying to get property of non-object in C:\xampp\htdocs\files\application\default\views\scripts\property\partial\attributes.phtml on line 10

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\files\application\default\views\scripts\property\partial\attributes.phtml on line 10


Popis:

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

Zn. 11800212

 

CREDITORS s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

 

upúšťa


v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Trnava na liste vlastníctva č. 6820, pre okres Trnava, obec Trnava, katastrálne územie Trnava ako:

Predmet Dražby, Nehnuteľnosti sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Buchanec Marián, rodné priezvisko Buchanec, dátum narodenia: 07.11.1952 a Buchancová Jolana, rodné priezvisko Kačová, dátum narodenia: 10.03.1952, obaja bytom Vladimíra Clementisa 6444/4, Trnava, PSČ 917 01, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmetná dražba sa mala konať dňa 07.08.2012 so začiatkom o 10:00 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 4377/2012.

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou (dňa 07.08.2012) zložil veriteľovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 07.08.2012

 

dražobná spoločnosť CREDITORS s.r.o. dražobná spoločnosť CREDITORS s.r.o. dražobná spoločnosť CREDITORS s.r.o. dražobná spoločnosť CREDITORS s.r.o. dražobná spoločnosť CREDITORS s.r.o. dražobná spoločnosť CREDITORS s.r.o. dražobná spoločnosť CREDITORS s.r.o. dražobná spoločnosť CREDITORS s.r.o. dražobná spoločnosť CREDITORS s.r.o. dražobná spoločnosť CREDITORS s.r.o. dražobná spoločnosť CREDITORS s.r.o. dražobná spoločnosť CREDITORS s.r.o. dražobná spoločnosť CREDITORS s.r.o.