Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba bytu v Bratislave - Petržalke, ul. Fedinova - Dátum a čas konania: 19.07.2012 o 10:00 hod.

Aktualizované: 19.7.2012
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava V, Bratislava - Petržalka, Fedinova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 78 300,00 € (2 358 865,80 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Konštrukcia panel
Poschodie 3
Celkový počet poschodí 12
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €
Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Áno
Celková podlahová plocha 71 m2
Znalecký posudok 78300 €
Najnižšie podanie 78300 €
Minimálne prihodenie 200 €
Deň a čas konania dražby 19.07.2012 o 10:00 hod.
Prvý termín obhliadky 28.06.2012 o 09:30 hod.
Druhý termín obhliadky 17.07.2012 o 17:30 hod. 

 Oznámenie o

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

 

Zn. 11100612

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

 

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

 

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov


na deň 19.07.2012 o 10:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Fedinova č. 6 a 8, 851 01 Bratislava, súp. č. 1111, postavenom na parcele č. 3468 a č. 3469, katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava - m.č. Petržalka, okres Bratislava V v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, so sídlom: Budatínska 1, 851 01 Bratislava, IČO: 00 169 765, DIČ: 2020794248, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 28/B, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka na LV č. 2305 ako:

 

  • Byt č. 31 na 3. p., vchod: Fedinova 6, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 1111, postaveného na parcelách registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné č. 3468 aparcelné č. 3469, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Fedinova 6, 8,
  • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 111/10000.

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Fedorko Eduard, Ing., rodné priezvisko Fedorko, dátum narodenia: 11.08.1979, bytom Budovateľská 2860/105, časť Spišská Sobota, 058 03 Poprad, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

28.06.2012 o 09:30 hod.

17.07.2012 o 17:30 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Bratislava - m.č. Petržalka, pred bytovým domom súp. č. 1111, vchod Fedinova č. 6. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Všeobecné údaje:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 1111, postavenom v rámci panelovej bytovej výstavby na Fedinovej ulici v Bratislave - v mestskej časti Petržalka. Dom so stavebným označením DI-5 pozostáva z dvoch samostatných, prevádzkovo neprepojených sekcií so samostatnými vchodmi (Fedinova 6 a Fedinova 8) a schodiskovými priestormi. S využitím osadenia domu na umelom terénnom stupni, s čiastočným zapustením podlažia do terénu boli vytvorené podmienky pre vybudovanie terasy nad suterénom z južnej strany domu. Suterén je priamo prístupný z priľahlej komunikácie a sú v ňom situované súkromné garáže. Z terasy (prízemie) je vstup do domu, ako aj do nebytových priestorov, využívaných pre služby občanom (stávková kancelária, bazár, záložňa, predajňa vína, pizzeria, fittnes). Na 1.-12. poschodí sa nachádzajú byty, po 4 na každom. Celkovo je v jednom vchode 48 bytov.

 

Technický popis bytového domu:

Zvislá nosná konštrukcia objektu je betónová plošná, obojsmerná, montovaná z celostenových panelov. Obvodové steny sú taktiež z celostenových betónových prefabrikátov. Vonkajšiu úpravu povrchov tvoria kabrince 6*25cm (celé prízemie), ostatné povrchy sú s nástrekom na báze umelých látok. Vnútorné povrchy: omietky vápenné hladké+olejový náter do výšky 130cm, keramický obklad 6,5*16,5cm po strop (vstupná hala). Stropy sú s rovným podhľadom, vo vstupnej hale znížené, z hliníkových segmentov. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu sú úplné. V spoločných chodbách a v schodiskových priestoroch na podestách sú podlahy s povrchom z PVC (nadzemné podlažia), vo vstupnej hale je kamenná dlažba 40*60cm, v zádverí zadného východu terazzo dlažba 25*25cm. Schodiskové ramená majú nášľapnú vrstvu z liateho terazza. Elektroinštalácia v spoločných priestoroch je iba svetelná. Vchodové aj interiérové dvere do domu sú v kombinácii kov-sklo, s otváraním na kľúč. Okná v priestoroch schodiska a chodieb boli vymenené - pôvodné kopility boli nahradené plastovými oknami, v priestoroch pivníc ostali okná pôvodné. Dom je vybavený nákladným aj osobným výťahom, napojený je na všetky inžinierske siete, rozvod káblovej televízie a so zavedeným vysokorýchlostným internetom.

Prístup k bytovému domu je z mestskej komunikácie. Predpokladanú životnosť domu uvažujem 100 rokov, v užívaní je od roku 1985.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä:

Ø  základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia domu, vchod, schodisko, chodby, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie a miestnosti v suteréne určené na spoločné užívanie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, a slúžia výlučne tomuto domu, najmä:

Ø  bleskozvody, ventilačné prieduchy, vodovodné, kanalizačné, telefónne, elektrické a plynové rozvody a domové prípojky.

 

Byt číslo 31 sa nachádza na 3.poschodí v stredovej sekcii domu. Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (izba, spálňa, obývacia izba) a z príslušenstva (kuchyňa, WC, kúpeľňa, 2x predsieň). Miestnosti bytu sú orientované na sever (kuchyňa, izba, obývacia izba) a juh (spálňa). K bytu prináleží loggia o výmere 4,86m² (zo spálne). Pivnica určená na spoločné užívanie s bytom je situovaná na chodbe toho istého poschodia, na akom sa nachádza aj byt. Okná v byte sú plastové, vchodové dvere do bytu  protipožiarne v oceľovej zárubni.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

Ø Začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom - Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Fedinova č.6, č.8, formou dobrovoľnej dražby zo dňa 11.05.2012, P-1426/12

Ø Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 12.04.2012, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., IČO 31320155, P-1205/12

Ø Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností bytu č. 31, 3.p., Fedinova 6, v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., podľa EX 1592/2010-K zo dňa 27.01.2011 (súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák ), P1-1811/11.

                                                                                                                 

Ťarchy:

Ø  Záložné právo v prospech vlastníkov byt. a nebyt.priestor v dome podľa §15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95 Z.z.

Ø  Záložné právo na nehnuteľnosť byt č. 31, 3.p., Fedinova 6, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 111/10000 v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155 podľa V-5495/2005 zo dňa 14.2.2006.

 

Iné údaje: Právo stavby na parc.č.3468,3469 podľa §23, ods.5 zákona č.182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

37/2012

Ing. Jarmila Lešová

10.06.2012

78 300 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

78 300 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

6 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. 4013200958/7500, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 11100612.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

  • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
  • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
  • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
  • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
  • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
  • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, 811 07  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: