Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu v Bratislave - Novom Meste, ul. Námestie Biely kríž - UPUSTENÉ !

Aktualizované: 19.6.2012
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto, Námestie Biely kríž
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 99 800,00 € (3 006 574,80 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Nie
Konštrukcia tehla
Celková podlahová plocha 84 m2
garáž/park. miesto Nie
Poschodie 1
Celkový počet poschodí 3
Deň a čas konania dražby 19.06.2012 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 31.05.2012 o 16:00 hod.
Druhý termín obhliadky 14.06.2012 o 15:30 hod.
Znalecký posudok 99800 €
Najnižšie podanie 99800 €
Minimálne prihodenie 300 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

Zn. 10101011/2

 

CREDITORS s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

upúšťa

 

v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Nové Mesto, okres Bratislava III, obec Bratislava - m.č. Nové Mesto na LV č. 4119 ako:

  • byt č. 17, na 1.p., vchod Námestie Biely kríž 4, vbytovom dome súp. č. 1111 postaveného na parcele č. 13173/2, popis stavby: Nám. Biely kríž, druh stavby: Bytový dom,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 8498/293285,
  • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 8498/293285 kpozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné číslo 13173/2 zastavané plochy anádvoria ovýmere 1117 m2.

Predmet Dražby, Nehnuteľnosti sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Lukáč Miroslav, rodné priezvisko Lukáč, dátum narodenia 23.12.1964 a Lukáčová Jana, rodné priezvisko Danielová, dátum narodenia 06.01.1968, obaja bytom Námestie Biely kríž 1111/4, 831 02 Bratislava - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmetná dražba sa mala konať dňa 19.06.2012 so začiatkom o 10:00 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 3324/2012.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou (18.06.2012) zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 18.06.2012

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk