Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba bytu (garsónky) v Bratislave - Petržalke, ul. Strečnianska - dátum a čas konania: 12.09.2012 o 10:00 hod.

Aktualizované: 16.9.2012
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava V, Bratislava - Petržalka, Strečnianska
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 39 000,00 € (1 174 914,00 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb Garsónka
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 24 m2
garáž/park. miesto Nie
Poschodie 11
Celkový počet poschodí 12
Deň a čas konania dražby 12.09.2012 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 22.08.2012 o 18:00 hod.
Druhý termín obhliadky 05.09.2012 o 09:30 hod.
Znalecký posudok 39000 €
Najnižšie podanie 39000 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 € 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

 

CREDITORS s.r.o., Mozartova 27, Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 11100712

 

registrovanej na deň 12.09.2012 o 10:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 19.07.2012 pod spis. zn. NCRdr. 4891/2012

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Strečnianska č. 5 a č. 7, 851 05 Bratislava, súp. č. 3085, postavenom na parcelách registra „C" č. 1855 a č. 1856, katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava - m.č. Petržalka, okres Bratislava V v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, so sídlom: Budatínska 1, 851 01 Bratislava, IČO: 00 169 765, DIČ: 2020794248, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 28/B, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka na LV č. 2453 ako:

 • Byt č. 113 na 11. p., vchod: Strečnianska 7, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 3085, postaveného na parcelách registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné č. 1855 aparcelné č. 1856, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Strečnianska 5, 7,
 • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 415/100000.

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Janoščíková Anna, dátum narodenia: 25.02.1947, bytom Strečnianska 3085/7, 851 05 Bratislava - Petržalka, okr. Bratislava V, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 3085, postavenom v roku 1982 v rámci panelovej bytovej výstavby na Strečnianskej ulici v Bratislave - v mestskej časti Petržalka. Dom so stavebným označením L2-19 pozostáva z dvoch samostatných prevádzkovo neprepojených sekcií so samostatnými vchodmi (Strečnianska 5 a Strečnianska 7) a schodiskovými priestormi. S využitím osadenia domu na umelom terénnom stupni s čiastočným zapustením podlažia do terénu boli vytvorené podmienky pre vybudovanie terasy nad suterénom (1.PP) zo severozápadnej strany domu, z ktorej je prístup do vchodov k bytom a do nebytových priestorov, nachádzajúcim sa na celom prízemnom podlaží (1.NP). Tieto priestory sú využívané pre obchod (predajňa elektroinštalačného materiálu predaj alarmov) a služby občanom (kaderníctvo, masáže, nechtový dizajn)+reštaurácia. Samotný dom má jedno podzemné a trinásť nadzemných podlaží. Suterén (1.PP) je prístupný iba z vnútorných priestorov domu. Situované sú tu pivnice prislúchajúce k bytom, elektrorozvodňa a spoločné priestory. Na 1.NP je hlavný vchod do domu a kočikáreň, na ostatných nadzemných podlažiach (2.-13.) sú byty, po 5 na každom podlaží. Celkovo je vo vchode 60 bytov.

Technické riešenie:

 • Základy - základové pásy, pätky a pilóty s izoláciou proti zemnej vlhkosti;
 • Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť aj deliace konštrukcie  montované z dielcov betónových plošných;
 • Stropy - železobetónové s rovným podhľadom, vo vstupných priestoroch domu (1.NP) znížené, z hliníkových segmentov v kovových rámoch.;
 • Schody - železobetónová konštrukcia, nášľapná vrstva z liateho terazza;
 • Zastrešenie bez krytiny - plochá strecha;
 • Krytina strechy - z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov;
 • Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného  plechu;
 • Úpravy vonkajších povrchov - kabrince (1.NP)+nástrek na báze umelých látok (ostatné podlažia);
 • Úpravy vnútorných povrchov -1.NP: keramický obklad 4*4cm po strop, ostatné: VC omietky;
 • Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné a oceľové s presklením  v oceľových zárubniach, vstupné: oceľové s presklením+odomykanie na magnetický čip;
 • Okná - oceľové;
 • Povrchy podláh -1.PP: betónová mazanina, vstupná hala+spoločné priestory na 1.NP+medzipodesty: terazzo dlažba 25*25cm, priestory a chodby pred bytmi: PVC;
 • Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;
 • Elektroinštalácia - svetelná, motorická;
 • Bleskozvod - kompletný rozvod;
 • Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z rúr s tepelnou izoláciou, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory;
 • Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;
 • Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;
 • Výťahy - 1x osobný, 1x nákladný;
 • Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet), oceľové mreže.

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • termostatizácia + hydraulické vyregulovanie systému ÚK.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva domu.

Spoločnými časťami bytového domu sa rozumejú časti nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a  izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, najmä: 

 • výťahy, práčovne, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, vzduchotechnické zariadenia a vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové  prípojky.

Príslušenstvom domu je:

 • vodovodná a kanalizačná šachta.

Ohodnocovaný byt číslo 113 sa nachádza na 11. poschodí (12.NP) vo vnútornej sekcii domu. Pozostáva z 1 miestnosti účelovo využívanej ako obývacia izba s kuchynským kútom a z príslušenstva, ktoré tvorí kúpeľňa s WC a predsieň. Miestnosť bytu je orientovaná na juhovýchod. Byt má murované jadro, pivnica určená na spoločné užívanie s bytom je situovaná v suteréne (1.PP). K bytu prináleží loggia, prístupná z obývacej izby.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

Ø  Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby, dražobník: Creditors s.r.o. (IČO 43891870) na nehnuteľnosť byt č.113 na 7.p., vchod Strečnianska 7 podľa Zn.11100712 zo dňa 25.07.2012, P- 2246/2012, Vz-6524/12

Ø  Oznámenie o začatí výkonu záložného práva dobrovoľnou dražbou záložným veriteľom - Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Strečnianska č. 5 a č. 7, 851 05 Bratislava, P1870/12

Ťarchy:

Ø  Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa §.15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95 Z.z.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

47/2012

Ing. Jarmila Lešová

15.07.2012

39 000 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

39 000 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Mgr. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Dražby sa zúčastnilo 11 účastníkov dražby. V priebehu dražby nebolo urobené ani najnižšie podanie, licitátor dražbu ukončil. Predmet dražby nebol vydražený.

 

V Bratislave, dňa 12.09.2012

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk