Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s balkónom v Šali, ul. V. Šrobára č. 4 - dátum a čas konania: 03.10.2012 o 10:00 hod. - UPUSTENÉ!

Aktualizované: 17.9.2012
Lokalita: Nitriansky kraj, Šaľa, Šaľa, V. Šrobára
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 41 600,00 € (1 253 241,60 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Poschodie 5
Celkový počet poschodí 7
Deň a čas konania dražby 03.10.2012 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 19.09.2012 o 10:00 hod.
Druhý termín obhliadky 26.09.2012 o 11:00 hod.
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 €
Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 85 m2
Znalecký posudok 41600 €
Najnižšie podanie 41600 € 

 Oznámenie o

UPUSTENÍ OD DRAŽBY

 

Zn. 10600712

   CREDITORS s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

upúšťa

v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

nehnuteľnosti evidované Katastrálnym v Nitre, Správou katastra Šaľa na liste vlastníctva č. 4335, pre okres Šaľa, obec Šaľa, katastrálne územie Šaľa ako:

  • Byt č. 40 na 5.p., vchod: 4, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 570, postaveného na parcele č. 960/5, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Bytový dom,
  • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 186/10000,
  • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 186/10000 na pozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné č. 960/5 zastavané plochy anádvoria ovýmere 693 m2,

Predmet Dražby, Nehnuteľnosti sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Kumai Vladimír, rodné priezvisko Kumai, dátum narodenia: 20.12.1976 a Kumaiová Alica, rodné priezvisko Kumanová, dátum narodenia: 11.08.1976, obaja bytom V. Šrobára 570/4, Šaľa, PSČ 92701, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmetná dražba sa mala konať dňa 03.10.2012 so začiatkom o 10:00 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 5957/2012.

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: