Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 1 izb. bytu v Bratislave - Dúbravke, ul. Cabanova - dátum a čas konania: 15.11.2012 o 10:00 hod. - UPUSTENÉ!

Aktualizované: 14.11.2012
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Dúbravka, Cabanova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 40 000,00 € (1 205 040,00 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb 1 izbový
Celková podlahová plocha 35 m2
Poschodie 2
Celkový počet poschodí 4
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Najnižšie podanie 40000 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €
balkón/loggia Nie
Konštrukcia panel
Deň a čas konania dražby 15.11.2012 o 10:00 hod.
Prvý termín obhliadky 29.10.2012 o 13:30 hod.
Druhý termín obhliadky 14.11.2012 o 09:30 hod.
Znalecký posudok 40000 €
Energie 73 €/mesiacOZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

           Zn. 10900412

CREDITORS s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

upúšťa

 

v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Dúbravka, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m.č. Dúbravka na LV č. 3001 ako:

 

  • byt č. 5 na 2.p., vchod: Cabanova č. 38, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 2191, postaveného na parcelách č. 1227, 1228, 1229 a 1230, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Cabanova 36, 38, 40, 42,
  • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 3537 / 248243,
  • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 3537 / 248243 kpozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné číslo 1227 zastavané plochy anádvoria ovýmere 191 m2, parcelné číslo 1228 zastavané plochy anádvoria ovýmere 190 m2, parcelné číslo 1229 zastavané plochy anádvoria ovýmere 190 m2 a parcelné číslo 1230 zastavané plochy anádvoria ovýmere 192 m2.

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Nesméri Viliam, dátum narodenia: 06.07.1954, bytom Cabanova 2191/38, 841 02 Bratislava - Dúbravka, okr. Bratislava IV, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmetná dražba sa mala konať dňa 15.11.2012 so začiatkom o 10:00 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 7052/2012.

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou (dňa 14.11.2012) zložil veriteľovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 14.11.2012

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk