Dobrovoľné dražby

Opakovaná dobrovoľná dražba GARÁŽE v Bratislave - Ružinove, ul. Mraziarenská - dátum a čas konania: 27.12.2012 o 12:00 hod.

Aktualizované: 4.1.2013
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Ružinov, Mraziarenská
Druh nehnuteľnosti: Nebytový priestor
Vyvolávacia cena: 14 535,00 € (437 881,41 Sk) - Vyvolávacia cena

Charakteristika

Konštrukcia tehla
Celková podlahová plocha 14 m2
garáž/park. miesto Áno
Poschodie -1
Celkový počet poschodí 7
Deň a čas konania dražby 27.12.2012 o 12:00 hod.
Miesto konania dražby Kancelária notára JUDr. Ondrej Ďuriač, Notársky úrad, Krížna č. 2, Bratislava 1 - prízemie vľavo
Opakovanie dražby Tretie kolo
Prvý termín obhliadky 12.12.2012 o 10:30 hod.
Druhý termín obhliadky 20.12.2012 o 14:00 hod.
Znalecký posudok 17100 €
Najnižšie podanie 14535 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 4000 € 

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

 

Zn. 30100412

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

 

vyhlasuje

 

opakovanú dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 27.12.2012 o 12:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Kancelária notára JUDr. Ondrej Ďuriač, Notársky úrad, Krížna č. 2, Bratislava 1 - prízemie vľavo

 

Navrhovateľ dražby:

Mgr. Peter Podolský - správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06  Bratislava, značka správcu S1230, ako správca úpadcu REAL SERVICES, s.r.o., v konkurze, IČO 35 895 063, so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava

 

Opakovanie dražby:  tretia dražba (III. kolo)

 

Predmet dražby:

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Nivy, okres Bratislava II, obec BA-m.č. Ružinov na LV č. 4000 ako:

  • Nebytový priestor č. 2 - G40, vchod Mraziarenská, nachádzajúci sa vsuteréne budovy so súpisným číslom 16531 postavenej na parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné číslo 10710/21, popis stavby Podzemné garáže - Mraziarenská ul.,
  • Podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 1458/69820.

 

Predmet dražby je vo výlučnom vlastníctve: REAL SERVICES, s.r.o., v konkurze, IČO 35 895 063, so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

12.12.2012 o 10:30 hod.

20.12.2012 o 14:00 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 10 minút pred termínom obhliadky v Bratislave, pred vchodom do areálu podzemných garáží na Mraziarenskej ul. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Zeman Juraj, tel. č. 02/43640092, 0948 522 269.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Obytný dom bol postavený v roku 2004. Pozostáva z viacerých samostatných vchodov. Objekt má 7 nadzemných podlaží. Prvé NP sú spoločné priestory, v suteréne sú garáže. Dom je z monolit. žb. tyčovej nosnej konštrukcie, výplňové murivo je murované z tehloblokov, hr. stien je 38 cm, s plochou strechou.

Vertikálne prepojenie podlaží je 2-ramenými žb. montovanými schodiskami. Vonkajšie povrchy sú upravené ušlachtilou omietkovinou a zateplené. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. V dome sú výťahy.

Nosné konštrukcie nejavia známky porúch, ktoré by boli spôsobené nedostatočnou únosnosťou, resp. pretvorením hlavných nosných prvkov. Dom vykazuje známky primeranej údržby.

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: základné technické zariadenia a vybavenia domu - výťahy ÚK, TÚV z centrálneho zdroja, prípojka studenej vody z verejného vodovodu, prípoj na verejnú kanalizáciu, prípojka zemného plynu, prípojka elektroinštalácie, bleskozvod, telefónne prípojky, teplonosné prípojky, rozvody SKT, vzduchotechnika, spoločné prízemné priestory, práčovne - sušiarne, kočíkárne, mangľovne a ost.

Podiel na spoločných zariadeniach a spoločných častiach domu odpovedá podielu 1458/69820.

Oceňovaný nebytový priestor sa nachádza v suteréne, na Mraziarenskej ul. so súp. číslom 16531, v Bratislave, k.ú. Nivy.

V suteréne je umiestnená garáž. Výška stropu je 2,70 m. Priestor je murovaný, uzamykateľný so sklápacou oceľovou bránou na diaľkové ovládanie. Podlaha je odolná proti oderu, betonová. Priestor nie je omietaný, je vymurovaný z tvárnic. V garáži je zavedená el. energia.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámka:

Ø  Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti, NP č.2-G40/sut., Mraziarenská, v prospech oprávneného: ML-catering, s.r.o. (IČO 36280089) podľa exekučného príkazu EX 1582/10 zo dňa 28.1.2010 (súdny exekútor Ing.Mgr.Ivan Ružička), P1-213/11.

Ø  Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe na NP č.2-G40/sut., Mraziarenská podľa zn.30100412 zo dňa 6.11.2012, dražobník - CREDITORS s.r.o., IČO 43891870, P-3581/12.

Ťarchy:

Ø  Právo stavby na poz. parc.č.10710/21 v prospech nadobudateľov podľa § 23 zák.č.182/93 Z.z. v znení zák.č.151/95 Z.z.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

86/2012

Ing. Pohlová Lýdia

16.07.2012

17 100 EUR

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

14 535 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

4 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka 4013200958/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. s variabilným symbolom: 30100412.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

  • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
  • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
  • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
  • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
  • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
  • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V Bratislave, dňa 06.12.2012

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: