Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 2 izb. bytu v Bratislave - Novom Meste, ul. Podniková - Dátum a čas konania 17.12.2012 o 11:30 hod.

Aktualizované: 30.11.2012
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto, Podniková
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 53 400,00 € (1 608 728,40 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Celková podlahová plocha 59 m2
Poschodie 3
Opakovanie dražby 1. kolo
Počet izieb 2 izbový
Celkový počet poschodí 7
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
balkón/loggia Nie
Konštrukcia panel
Znalecký posudok 53400 €
Najnižšie podanie 53400 €
Deň a čas konania dražby 17.12.2012 o 11:30 hod.
Prvý termín obhliadky 28.11.2012 o 16:15 hod.
Druhý termín obhliadky 12.12.2012 o 10:45 hod. 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

   Zn. 10101712

 

CREDITORS s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

 

upúšťa

 

v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Nové Mesto, okres Bratislava III, obec Bratislava - m.č. Nové Mesto na LV č. 3097 ako:

 

  • byt č. 19, na 4.p., vchod Podniková 1, vbytovom dome súp. č. 1283 postaveného na parcele č. 13422/1 - spoluvlastnícky podiel 1/1,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 5927/279507,
  • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 5927/279507 kpozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné číslo 13422/1 zastavané plochy anádvoria ovýmere 501 m2.

 

Predmet Dražby, Nehnuteľnosti sú v podielovom spoluvlastníctve:

 

Ø  Crespová Mária, rodné priezvisko Lovecká, dátum narodenia: 30.08.1945, hlásený pobyt bezdomovca Bratislava - Staré Mesto - spoluvlastnícky podiel 1/4,

Ø  Lovecký Fridrich, rodné priezvisko Lovecký, dátum narodenia: 17.10.1946, bytom Podniková 1283/1, Bratislava, PSČ 831 02, SR - spoluvlastnícky podiel 1/4,

Ø  Lovecký Peter, rodné priezvisko Lovecký, dátum narodenia: 23.01.1951, bytom Podniková 1, Bratislava, PSČ 831 02, SR - spoluvlastnícky podiel 1/4,

Ø  Polakovicova Anna, rodné priezvisko Lovecká, dátum narodenia: 15.12.1947, bytom Degeerstraße 22, Düsseldorf, Spolková rep.Nemecko - spoluvlastnícky podiel 1/4.

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 17.12.2012 so začiatkom o 11:30 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 7742/2012.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou (dňa 30.11.2012) zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 30.11.2012

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk