Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 2 izb. bytu v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Latorická - Dátum a čas konania: 17.12.2012 o 10:30 hod.

Aktualizované: 4.1.2013
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Podunajské Biskupice, Latorická
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 54 800,00 € (1 650 904,80 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 2 izbový
Celková podlahová plocha 53 m2
Poschodie 1
Celkový počet poschodí 6
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €
balkón/loggia Nie
Konštrukcia panel
Deň a čas konania dražby 17.12.2012 o 10:30 hod.
Znalecký posudok 54800 €
Najnižšie podanie 54800 €
Prvý termín obhliadky 28.11.2012 o 15:00 hod.
Druhý termín obhliadky 12.12.2012 o 09:30 hod. 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

 

CREDITORS s.r.o., Mozartova 27, Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 12000112

 

registrovanej na deň 17.12.2012 o 10:30 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 14.11.2012 pod spis. zn. NCRdr. 7949/2012

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Latorická č. 8, 10 a 12, Bratislava, PSČ 831 02, m.č. Podunajské Biskupice, súp. č. 5124, postavenom na č. 5632, 5633 a 5634, katastrálne územie Podunajské Biskupice, obec Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, v zastúpení: Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o., so sídlom Priekopnícka 19, 821 06 Bratislava, IČO: 35 815 353, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24429/B, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice na LV č. 4484 ako:

 

 • byt č. 1 na 2.p., vchod: Latorická č. 12, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 5124, postaveného na parcelách č. 5632, 5633 a5634, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Obytný dom,
 • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 5324 / 235608,
 • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5324 / 235608 k pozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné číslo č. 5632 zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2, parcelné číslo 5633 zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2, parcelné číslo 5634 zastavané plochy a nádvoria o výmere 232 m2.

 

Záloh - nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Mihalovicová Jana, dátum narodenia: 31.10.1969, bytom Latorická 5124/12, Bratislava, PSČ 821 07, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 5124, postavenom v rámci panelovej bytovej výstavby v roku 1976 na Latorickej ulici v Bratislave - Podunajských Biskupiciach. Dom je situovaný v rovinatom teréne a pozostáva z troch samostatne prístupných vchodov (Latorická 8,10 a 12). Pôvodne mal 5 nadzemných podlaží, v roku 2000 bola zrealizovaná nadstavba s jedným podlažím. Na prízemí (1.NP), ktoré je prístupné z juhozápadnej strany priamo z terénu, je situovaný zadný vchod do domu, pivnice vlastníkov bytov, kočikáreň, práčovňa a sušiareň, na 1.poschodí (2.NP), prístupnom zo severovýchodu vonkajšími schodmi, je hlavný vchod do domu, zádverie a 3 byty a na ostatných štyroch poschodiach (3.-6.NP) sú byty, na každom po tri.  Celkom je v jednom  vchode 15 bytov, v celom bytovom dome 45 bytov.  

Technické riešenie:

 • Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;
 • Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť montovaný z dielcov betónových plošných (panely)+zateplenie extrudovaným polystyrénom, deliace konštrukcie taktiež z dielcov betónových plošných (panely); 
 • Stropy - železobetónové s rovným podhľadom;
 • Schody - železobetónová konštrukcia, dvojramenné, nášľapná vrstva z liateho terazza+kovové zábradlie s dreveným madlom;
 • Zastrešenie - manzardová strecha;
 • Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného  plechu;
 • Úpravy vonkajších povrchov - omietky na báze umelých látok+marmolit;
 • Úpravy vnútorných povrchov - VC omietky+olejový náter do v. 135cm;
 • Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné: kombinované kov/sklo+odomykanie na kľúč;
 • Okná - plastové;
 • Povrchy podláh - pivnice: betónová mazanina, ostatné (chodby, podesty a medzipodesty): terazzo dlažba 20*20cm;
 • Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;
 • Elektroinštalácia - svetelná, motorická;
 • Bleskozvod - kompletný rozvod;
 • Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory;
 • Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;
 • Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;
 • Výťahy - áno (1x osobný);
 • Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet).

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla v jednotlivých bytoch;
 • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom+omietky na báze umelých látok.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 5324/235608).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

       • výťah, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové

 

Byt číslo 1 sa nachádza na 1.poschodí (2.NP) v krajnej sekcii bytového domu. Dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností (2x izba) a z príslušenstva (predsieň, kuchyňa, WC a kúpeľňa). Miestnosti bytu sú orientované na juhozápad. Okná bytu sú pôvodné drevené zdvojené, vchodové dvere plné hladké, v oceľovej zárubni, protipožiarne. Pivnica, ktorá patrí k bytu, sa nachádza na prízemí (1.NP).

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

Ø  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Zn. 12000112 zo dňa 14.11.2012 dražobníkom CREDITORS s.r.o., Bratislava, IČO: 43891870 na byt č.1 /2p., vchod Latorická 12, /navrhovateľ ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Latorická č.8, 10 a 12, Bratislava/, P-3781/12

Ø  Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného právo v prospech Bytový podnik Podunajské Biskupice s.r.o., Priekopnícka 19, Bratislava, na byt č. 1/2.p., vchod Latorická 12, podľa EX 168/2010-6, zo dňa 03.05.2012, (súdny exekútor JUDr. Václav Kuna, Nitra), P-1341/2012

Ø  Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného právo v prospech Bytový podnik Podunajské Biskupice s.r.o., Priekopnícka 19, Bratislava, na byt č. 1/2.p., vchod Latorická 12, podľa EX 1657/2011-6, zo dňa 03.05.2012, (súdny exekútor JUDr. Václav Kuna, Nitra), P-1343/2012

Ø  Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti, v prospech Bytový podnik Podunajské Biskupice s.r.o., Priekopnícka 19, Bratislava, na byt č. 1/2.p., vchod Latorická 12, podľa EX 168/2010-6, zo dňa 03.05.2012, (súdny exekútor JUDr. Václav Kuna, Nitra), P- 1344/2012

Ø  Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby, dražobník CREDITORS s.r.o., IČO: 43891870 na byt č.1/2.p., vchod Latorická 12, podľa P-3218/12

Ø  Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti v prospech Bytový podnik Podunajské Biskupice s.r.o., Priekopnícka 19, Bratislava, na byt č. 1, na 2.p., vchod: Latorická 12, podľa EX 1657/2011-6 zo dňa 3.5.2012 (súdny exekútor JUDr. Václav Kuna), P- 1351/12              

Ťarchy:

Ø  Záložné právo k bytu v prospech ost. vlastníkov bytov v zmysle § 15 zákona č. 182/1993 Z.z.v znení neskorších zmien a doplnkov.

Ø  Záložné právo v prospech predávajúceho podľa § 18 písm. b, ods. 4 zák.č. 182/1993 Z.z. v znení zák.č. 151/1995 Z.z. podľa V 3007/99 z 12.1.01.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

64/2012

Ing. Jarmila Lešová

07.11.2012

54 800 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

54 800 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Bc. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Dražby sa zúčastnili 11 účastníci dražby. Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 53 000 EUR, slovom päťdesiattritisíc eur.

 

V Bratislave, dňa 17.12.2012

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk