Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 4 izb. bytu o výmere 81,20 m2 v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Bieloruská - Dátum a čas konania: 17.12.2012 o 11:00 hod.

Aktualizované: 17.12.2012
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Podunajské Biskupice, Bieloruská
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 79 200,00 € (2 385 979,20 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Celková podlahová plocha 81 m2
Poschodie 5
Celkový počet poschodí 7
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €
Počet izieb 4 izbový
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Deň a čas konania dražby 17.12.2012 o 11:00 hod.
Znalecký posudok 79200 €
Najnižšie podanie 79200 €
Prvý termín obhliadky 28.11.2012 o 15:30 hod.
Druhý termín obhliadky 12.12.2012 o 10:00 hod. 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

 

CREDITORS s.r.o., Mozartova 27, Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 12000212

 

registrovanej na deň 17.12.2012 o 11:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 14.11.2012 pod spis. zn. NCRdr. 7950/2012

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Bieloruská č. 10, 12, 14, 16, 18, 20, Bratislava, PSČ 821 06, súp. č. 5190, postavenom na parcele č. 5414, 5415, 5416, 5417, 5418 a 5419, katastrálne územie Podunajské Biskupice, obec Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, v zastúpení: Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o., so sídlom Priekopnícka 19, 821 06 Bratislava, IČO: 35 815 353, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24429/B, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice na LV č. 3899 ako:

 

 • byt č. 12 na 5.p., vchod: Bieloruská č. 10, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 5190, postaveného na parcelách č. 5414, 5415, 5416, 5417, 5418 a 5419, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Bieloruská 10, 12, 14, 16, 18, 20,
 • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 812 / 70163,
 • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 812 / 70163 kpozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné číslo č. 5414 zastavané plochy anádvoria ovýmere 185 m2, parcelné číslo 5415 zastavané plochy anádvoria ovýmere 182 m2, parcelné číslo 5416 zastavané plochy anádvoria ovýmere 180 m2, parcelné číslo 5417 zastavané plochy anádvoria ovýmere 182 m2, parcelné číslo 5418 zastavané plochy anádvoria ovýmere 183 m2 a parcelné číslo 5419 zastavané plochy anádvoria ovýmere 182 m2.

 

Záloh - nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve:

 • Ing. Škarpíšková Margita, r. Triskalová, dátum narodenia: 10.07.1956, bytom Homolova 2908/12, Bratislava, PSČ 841 02, SR - spoluvlastnícky podiel 1/6,
 • Triskal Ján, r. Triskal, dátum narodenia: 10.07.1956, bytom Bieloruská 5190/10, Bratislava, PSČ 821 06, SR - spoluvlastnícky podiel 1/6,
 • Triskal Rudolf, r. Triskal, dátum narodenia: 28.10.1944, bytom Bieloruská 5191/28, PSČ 821 06, SR - spoluvlastnícky podiel 1/6,
 • Ing. Ehrenbergerová Soňa, r. Triskalová, dátum narodenia: 15.07.1949, bytom Továrenská ulica 215/10, Rybník, PSČ 935 23, SR - spoluvlastnícky podiel 1/6,
 • Triskal Ladislav, r. Triskal, dátum narodenia: 13.08.1954, bytom Bohrova 1205/7, Bratislava, PSČ 851 01, SR - spoluvlastnícky podiel 1/6,
 • Triskal Milan, r. Triskal, dátum narodenia: 27.09.1965, bytom Mierová 315/6, Bratislava, PSČ 821 05, SR - spoluvlastnícky podiel 1/12,
 • Triskal Boris, r. Triskal, dátum narodenia: 06.12.1966, bytom Račianska 1520/65, Bratislava, PSČ 831 02, SR - spoluvlastnícky podiel 1/12.

 

Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 5190, postavenom v rámci panelovej bytovej výstavby v roku 1972 na Bieloruskej ulici v Bratislave - Podunajských Biskupiciach. Dom pozostáva zo šiestich samostatne prístupných vchodov (Bieloruská 10,12,14,16,18,20). Situovaný je v rovinatom teréne, má jedno čiastočne zapustené podzemné a osem nadzemných podlaží. V suteréne (1.PP) sú situované pivnice vlastníkov bytov, kočikáreň, práčovňa, sušiareň, na medziposchodí suterén-prízemie (1.PP-1.NP) sú vchody do domu (predný a zadný) a na prízemí a siedmich poschodiach (1.-8.NP) sú byty, po dva na každom. Celkom je v jednom  vchode 16 bytov, v celom bytovom dome 96 bytov.

Technické riešenie:

Ø  Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

Ø  Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť montovaný z dielcov betónových plošných (panely)+zateplenie extrudovaným polystyrénom a nobasilom, deliace konštrukcie taktiež z dielcov betónových plošných (panely); 

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom;

Ø  Schody - železobetónová konštrukcia, dvojramenné, nášľapná vrstva z liateho terazza+kovové zábradlie s kovovým madlom;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - zateplená plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - fatrafólia;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného  plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - omietky na báze umelých látok;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - VC omietky+olejový náter do v. 130cm;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné: kombinované plast/sklo+odomykanie na magnetický čip;

Ø  Okná - plastové;

Ø  Povrchy podláh - pivnice: betónová mazanina, ostatné (podesty a medzipodesty): terazzo dlažba 20*20cm;

Ø  Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná, motorická;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z rúr s tepelnou izoláciou, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťahy - áno (1x osobný);

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet).

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla v jednotlivých bytoch;
 • zateplenie strechy fatrafóliou;
 • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom/nobasilom+omietky na báze umelých látok.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 812/70163).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

výťah, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové

 

Byt číslo 12 sa nachádza na 5.poschodí (6.NP) vo vnútornej sekcii bytového domu. Dispozične pozostáva zo štyroch obytných miestností (pracovňa, spálňa, obývacia izba, detská izba) a z príslušenstva (predsieň, WC, kúpeľňa, kuchyňa, komora, šatník). Miestnosti bytu sú orientované na severovýchod (pracovňa, spálňa) a juhozápad (detská izba, obývacia izba, kuchyňa). Pivnica, ktorá patrí k bytu, sa nachádza v suteréne (1.PP). Byt disponuje aj balkónom, ktorý je pred detskou izbou a obývacou izbou, avšak prístupný je iba z obývacej izby.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

Ø  Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č.12000212 zo dňa 14.11.2012 v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov , dražobník CREDITORS s.r.o. IČO: 43 891 870, P-3783/12

Ø  Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti bytu č.12 na 5.p., vchod Bieloruská 10 - podiel 1/6 - v prospech Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. (IČO: 35815353), podľa EX 1926/2011-6 zo dňa 20.07.2011 (súdny exekútor JUDr. Václav Kuna, Nitra), P1-1914/11

Ø  Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na byt č.12 na 5.p., vchod Bieloruská 10 - podiel 1/6 - v prospech Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. (IČO: 35815353), podľa EX 1926/2011-6 zo dňa 20.07.2011 (súdny exekútor JUDr. Václav Kuna, Nitra), P1-1915/11

Ø  Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti bytu č.12 na 5.p., vchod Bieloruská 10 - podiel 1/6 - v prospech Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. (IČO: 35815353), podľa EX 1926/2011-6 zo dňa 24.10.2011 (súdny exekútor JUDr. Václav Kuna), P- 3030/11

Ø Oznámenie o začatí výkonu záložného práva dobrovoľnou dražbou č.12000212 zo dňa 08.10.2012 v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Bieloruská 10,12,14,16,18,20, P-3217/12

 

Ťarchy na všetky spoluvlastnícke podiely:

Ø  Zálož. právo k bytu v prospech ost. vlastníkov bytov v zmysle § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov - Vz 385/99

Ø  Záložné právo v prospech hl. mesta SR BA na prevádzaný byt nesplatenú časť ceny bytu a poz. po dobu 10 r. V prípade prev. bytu na inú osobu ako manžela /ky/, deti, vnukov alebo rodičov podľa  V 37279/97 Z 9.8.1999

Ø  Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Bytový podnik Podunajské Biskupice s.r.o. na byt č. 12/5.posch., Bieloruská 10 a na podiel 812/70163 k pozemkom parc.č. 5414, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419 podľa exekučného príkazu č. EX 1926/2011-6 zo dňa 24.10.2011 (súdny exekútor JUDr. Václav Kuna), Z-18321/11

+ na spoluvlastnícky podiel Triskal Ján okrem vyššie uvedených aj:

Ø  Exekučné záložné právo v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35724803 Bratislava, na byt č.12/5.p., vchod Bieloruská 10, podľa exekučného príkazu č. EX 3426/10u zo dňa 30.04.2011 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Bratislava ), Z-8335/2011

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

62/2012

Ing. Jarmila Lešová

05.11.2012

79 200 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

79 200 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Bc. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Dražby sa zúčastnili 10 účastníci dražby. Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 66 200 EUR, slovom šesťdesiatšesťtisícdvesto eur.

 

V Bratislave, dňa 17.12.2012

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk