Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 4 izb. bytu v Bratislave - Vrakuni, ul. Poľnohospodárska č. 36 - UPUSTENÉ !

Aktualizované: 14.3.2013
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Vrakuňa, Poľnohospodárska
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 77 000,00 € (2 319 702,00 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Poschodie 2
Celkový počet poschodí 8
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €
Počet izieb 4 izbový
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 78 m2
Deň a čas konania dražby 02.04.2013 o 09:00 hod.
Znalecký posudok 77000 €
Najnižšie podanie 77000 € 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

______________________________________________________________________________________

Zn. 11900312

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

upúšťa

 

 v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Vrakuňa, okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Vrakuňa na LV č. 3610 ako:

  • byt č. 22 na 2. p., vchod: Poľnohospodárska 36, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 14143, postaveného na parcele č. 491/135, 491/136 a491/137, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Poľnohospodárska 34/A, 36,
  • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 2250/100000.

 

Predmet dražby, nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Krajčovičová Marta, dátum narodenia: 09.11.1957 a Krajčovič Štefan, dátum narodenia: 01.07.1958, obaja bytom Poľnohospodárska 14143/36, Bratislava, PSČ 821 07, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 02.04.2013 so začiatkom o 09:00 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 1314/2013.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 14.03.2013

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk