Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 2 izb. bytu o výmere 50,92 m2 v Bratislave - Vrakuni, ul. Slatinská - Dátum a čas konania: 02.04.2013 o 09:45 hod.

Aktualizované: 2.4.2013
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Vrakuňa, Slatinská
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 55 400,00 € (1 668 980,40 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Poschodie 4
Celkový počet poschodí 7
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €
Počet izieb 2 izbový
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
na hypotekárny úver Nie
balkón/loggia Nie
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 50 m2
Deň a čas konania dražby 02.04.2013 o 09:45 hod.
Prvý termín obhliadky 14.03.2013 o 14:30 hod.
Druhý termín obhliadky 27.03.2013 o 10:30 hod.
Znalecký posudok 55400 €
Najnižšie podanie 55400 € 

Oznámenie o výsledku

DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 11900412

 

registrovanej na deň 02.04.2013 o 09:45 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 22.02.2013 pod spis. zn. NCRdr. 1315/2013

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Slatinská č. 10 a č. 12, 821 07 Bratislava, súp. č. 5020, postavenom na parcele č. 3661, 3662/1 a 3662/2, katastrálne územie Vrakuňa, obec Bratislava - m.č. Vrakuňa, okres Bratislava II, v zastúpení: Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., so sídlom Strojnícka 8, 827 01 Bratislava, IČO: 35 970 740, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38785/B, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Vrakuňa, okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Vrakuňa na LV č. 3563 ako:

 

 • byt č. 42 na 4.p., vchod: Slatinská 12, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 5020, postaveného na parcele č. 3661, 3662/1 a3662/2, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Slatinská 10, 12,
 • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 2049/100000.

 

Záloh - nehnuteľnosť bol vo výlučnom vlastníctve: Malý Ján, rodné priezvisko Malý, dátum narodenia: 26.02.1966, bytom Galaktická 3225/8, Bratislava, PSČ 821 02, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Bytový dom so súpisným číslom 5020 bol postavený v rámci panelovej bytovej výstavby v roku 1976 na Slatinskej ulici v Bratislave - Vrakuni. Situovaný je v rovinatom teréne a pozostáva z dvoch samostatne prístupných vchodov (Slatinská 10 a 12). Má jedno čiastočne zapustené podzemné a osem nadzemných podlaží.     Hodnotený byt sa nachádza vo vchode číslo 12. V suteréne (1.PP) sú sústredené pivnice patriace k bytom, práčovňa, sušiareň a kočikáreň/miestnosť pre bicykle, na medziposchodí suterén (1.PP)/prízemie (1.NP) je zo severovýchodu zadný vchod do domu, prístupný priamo z terénu, na prízemí (1.NP) je z juhozápadu hlavný  vchod do domu, prístupný vonkajšími schodmi + 3 byty a na ostatných siedmich poschodiach (2.-8.NP) sú byty, po tri na každom. Celkovo je v danom vchode 24 bytov.  

 

Technické riešenie:

 • Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;
 • Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť montovaný z dielcov betónových plošných (panely)+zateplenie extrudovaným polystyrénom, deliace konštrukcie taktiež z dielcov betónových plošných (panely); 
 • Stropy - železobetónové s rovným podhľadom, v zádverí hlavného vchodu kazetový strop znížený, so sadrokartónovým podhľadom;
 • Schody - interiérové: železobetónová konštrukcia, dvojramenné, nášľapná vrstva z liateho terazza+kovové zábradlie s kovovým madlom, exteriérové: železobetónová konštrukcia, jednoramenné, nášľapná vrstva z vymývanej dlažby 40*40cm+ kovové zábradlie s kovovým madlom;
 • Zastrešenie - zateplená plochá strecha;
 • Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného  plechu;
 • Úpravy vonkajších povrchov - omietky na báze umelých látok+marmolit;
 • Úpravy vnútorných povrchov - VC omietky+olejový náter do v. 135cm, v zádverí vchodov marmolit do v. 135cm;
 • Dvere - v spoločných priestoroch 1.PP: hladké plné v oceľových zárubniach, balkóny na medziposchodiach: plastové, vstupné: hliníkové s presklením+odomykanie na magnetický čip;
 • Okná - plastové, v 1.PP s mrežami;
 • Povrchy podláh - pivnice: betónová mazanina, ostatné (chodby, podesty a medzipodesty): terazzo dlažba 20*20cm, podlaha na balkónoch na medziposchodiach: keramická dlažba;
 • Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;
 • Elektroinštalácia - svetelná, motorická;
 • Bleskozvod - kompletný rozvod;
 • Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory;
 • Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;
 • Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;
 • Výťahy - áno (1x osobný);
 • Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet, optika).

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla v jednotlivých bytoch (2011);
 • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom+omietky na báze umelých látok (2012);
 • výmena okien a dverí v spoločných priestoroch (2012);
 • zateplenie strechy (2009).

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 2049/100000).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 • výťah, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne aplynové prípojky.

 

Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a vstupnými dverami do príslušenstva bytu, umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní, hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami (ističmi) pre byt.

 

Byt číslo 42 sa nachádza na 4.poschodí (5.NP) v krajnej sekcii bytového domu. Dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností (obývacia izba, spálňa) a z príslušenstva (predsieň, kuchyňa, WC a kúpeľňa). Miestnosti bytu sú orientované na juhozápad. Byt je bez vykonaných rekonštrukcií, v pôvodnom stave. Nemá pivnicu.

 

Popis miestností bytu a ich vybavenie:

 • Obývacia izba - podlaha: PVC, strop srovným podhľadom, steny sVC omietkou, radiátor liatinový rebrový+merač spotreby tepla, okno pôvodné drevené zdvojené+vonkajšia plastová roleta, dvere hladké spresklením voceľovej zárubni;
 • Spálňa - podlaha: PVC, strop srovným podhľadom, steny sVC omietkou, radiátor liatinový rebrový+merač spotreby tepla, okno pôvodné drevené zdvojené+vonkajšia plastová roleta, dvere hladké spresklením voceľovej zárubni;
 • Kuchyňa - podlaha: PVC, strop srovným podhľadom, steny sVC omietkou+keramický obklad 20*20cm nad pracovnou doskou kuchynskej linky, radiátor liatinový rebrový+merač spotreby tepla, okno pôvodné drevené zdvojené+vonkajšia plastová roleta, dvere demontované,oceľová zárubňa, rohová kuchynská linka zmateriálov na báze dreva, vybavenie: samostatne stojaci celoplynový sporák, nerezový drez+nerezová páková batéria;
 • WC - murované, podlaha: PVC, strop srovným podhľadom, steny VC omietka, dvere plné hladké v oceľovej zárubni, vybavenie: WC kombi, merače spotreby SV, TÚV aplynu vinštalačnej šachte za WC;
 • Kúpeľňa - murovaná, podlaha: PVC, strop srovným podhľadom, steny VC omietka+keramický obklad 15*15cm do v. 135cm, dvere demontované,oceľová zárubňa, lokálne odvetranie, vybavenie: oceľová vaňa+nerezová páková batéria so sprchou, keramické umývadlo+klasická batéria;
 • Predsieň- podlaha: PVC, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, vchodové dvere plné hladké protipožiarne v oceľovej zárubni, vybavenie: domáci vrátnik, elektrické ističe pre byt, vstavaná skriňa.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

Ø  Začatie výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby na: byt č. 42, 4.p., vchod Slatinská 12, navrhovateľ ostatní vlastníci bytov a NP, dražobník CREDITORS s.r.o. IČO: 43891870 podľa oznámenia zo dňa 4.1.2013, P-52/13,

Ø  Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby Zn. 11900412, navrhovateľ: ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov, dražobník CREDITORS s.r.o. zo dňa 22.2.2013, P-786/13.

Ťarchy:

Ø  Záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa §15 zák.č.182/93 Z.z. v znení zák.č.151/95 Z.z.

Ø  Záložné právo v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o. (IČO 45730008) na byt č. 42 na 4.p., vchod Slatinská 12, podľa V-15038/08 zo dňa 26.05.2008 a podľa zmluvy o postúpení pohľadávky podľa Z-5475/11; zmluva o postúpení pohľadávky, podľa Z-5201/12.

 

 Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

03/2013

Ing. Jarmila Lešová

08.02.2013

55 400 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

55 400 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

Mgr. Marian Kováč

Sídlo notára:

Zámocká č. 6, 811 01  Bratislava

 

Licitátor dražby: Mgr. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Dražby sa zúčastnilo 9 účastníkov dražby. Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 44 500 EUR, slovom štyridsaťštyritisícpäťsto eur.

 

V Bratislave, dňa 02.04.2013

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: