Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 1 izb. bytu o výmere 35,97 m2 v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Lotyšská - Dátum a čas konania: 02.04.2013 o 11:15 hod.

Aktualizované: 3.4.2013
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Podunajské Biskupice, Lotyšská
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 35 300,00 € (1 063 447,80 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 1 izbový
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
na hypotekárny úver Nie
balkón/loggia Nie
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 35 m2
Poschodie 5
Celkový počet poschodí 7
Deň a čas konania dražby 02.04.2013 o 11:15 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 14.03.2013 o 15:15 hod.
Druhý termín obhliadky 27.03.2013 o 11:15 hod.
Znalecký posudok 35300 €
Najnižšie podanie 35300 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 € 

Oznámenie o výsledku

DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 12000413

 

registrovanej na deň 02.04.2013 o 11:15 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 27.02.2013 pod spis. zn. NCRdr. 1317/2013

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Lotyšská č. 26, 28, 30 a 32, Bratislava, PSČ 821 06, súp. č. 5182, postavenom na parcele č. 5460, 5461, 5462 a 5463, katastrálne územie Podunajské Biskupice, obec Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II v zastúpení: Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o., so sídlom Priekopnícka 19, 821 06 Bratislava, IČO: 35 815 353, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24429/B, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 4110, pre okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice, katastrálne územie Podunajské Biskupice ako:

 

 • byt č. 17 na 5.p., vchod: Lotyšská č. 32, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 5182, postaveného na parcelách č. 5460, 5461, 5462 a 5463, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Byt.dom,
 • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 3597 / 460642,
 • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 3597 / 460642 kpozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné číslo č. 5460 zastavané plochy anádvoria ovýmere 195 m2, parcelné číslo 5461 zastavané plochy anádvoria ovýmere 191 m2, parcelné číslo 5462 zastavané plochy anádvoria ovýmere 191 m2 a parcelné číslo 5463 zastavané plochy anádvoria ovýmere 196 m2.

 

Záloh - nehnuteľnosť bol vo výlučnom vlastníctve: Adameová Silvia, dátum narodenia: 18.01.1983, bytom Lotyšská 32, Bratislava, PSČ 82106, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Bytový dom so súpisným číslom 5182 bol postavený v rámci panelovej bytovej výstavby v roku 1974 na Lotyšskej ulici v Bratislave - Podunajských Biskupiciach. Situovaný je v rovinatom teréne a pozostáva zo štyroch samostatne prístupných vchodov (Lotyšská 26,28,30,32). Má jedno čiastočne zapustené podzemné a osem nadzemných podlaží. Hlavné vstupy do domu sú zo SZ strany, zadné brány sú do dvora, na JV strane. 

Ohodnocovaný byt sa nachádza vo vchode číslo 32. V suteréne (1.PP) sú situované pivnice vlastníkov bytov, kočikáreň, práčovňa, sušiareň, na medziposchodí suterén-prízemie (1.PP-1.NP) sú vchody do domu (predný a zadný) a na prízemí a siedmich poschodiach (1.-8.NP) sú byty, po tri na každom. Celkom je v danom  vchode 24 bytov.

Technické riešenie:

Ø  Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

Ø  Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť montovaný z dielcov betónových plošných (panely)+zateplenie extrudovaným polystyrénom a nobasilom, deliace konštrukcie taktiež z dielcov betónových plošných (panely); 

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom;

Ø  Schody - železobetónová konštrukcia, dvojramenné, nášľapná vrstva z liateho terazza+kovové zábradlie s kovovým madlom;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - zateplená plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - fatrafólia;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného  plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - omietky na báze umelých látok;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - VC omietky+olejový náter do v. 130cm;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné: kombinované hliník/sklo+odomykanie na magnetický čip;

Ø  Okná - plastové, na 1.PP opatrené oceľovou mrežou;

Ø  Povrchy podláh - pivnice: betónová mazanina, ostatné (podesty a medzipodesty): terazzo dlažba 20*20cm;

Ø  Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná, motorická;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z rúr s tepelnou izoláciou, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťahy - áno (1x osobný);

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet).

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla v jednotlivých bytoch;
 • zateplenie strechy fatrafóliou;
 • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom/nobasilom+omietky na báze umelých látok;
 • výmena okien v spoločných priestoroch + vstupných dverí.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu (v 3597/460642).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, závetria, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, výťahové šachty.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 • kočikárne, sušiarne, práčovne, mangľovne, sklady, WC vsuteréne, miestnosti pod schodmi, miestnosť - rozvodňa slaboprúdu, ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, osvetlenie vspoločných častiach azariadeniach, bleskozvody, miestnosti pre uzávery TÚV, SV, plynu, vzduchotechnika.

Príslušenstvom domu je:

 • kanalizačná avodovodná šachta, prístrešok regulátora plynu.

 

Byt číslo 17 sa nachádza na 5.poschodí (6.NP) v stredovej sekcii bytového domu. Dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti (izba) a z príslušenstva (chodba, WC, kúpeľňa, kuchyňa). Okná bytu sú orientované na juhovýchod (izba, kuchyňa). K bytu prináleží pivničná kobka, situovaná v suteréne (1.PP) domu. Byt nemá balkón ani loggiu a je v pôvodnom stave.

Popis miestností bytu a ich vybavenie:

 • Izba - podlaha: PVC, strop srovným podhľadom, steny sVC omietkou, radiátor liatinový rebrový+merač spotreby tepla, okno pôvodné drevené zdvojené+vonkajšia plastová roleta, dvere demontované, zárubňa kovová;
 • Kuchyňa - podlaha: keramická dlažba 30*30cm, strop srovným podhľadom, steny sVC omietkou+keramický obklad 20*20cm nad pracovnou doskou kuchynskej linky apri sporáku, radiátor liatinový rebrový+merač spotreby tepla, okno pôvodné drevené zdvojené+vonkajšia plastová roleta, dvere demontované, drevená zárubňa, kuchynská linka zmateriálov na báze dreva, vybavenie: nerezový drez+nerezová páková batéria, plynová varná jednotka štvorhoráková, odsávač pár;
 • Chodba - podlaha: keramická dlažba 30*30cm, strop srovným podhľadom (pri kuchyni znížený), steny sVC omietkou, vchodové dvere bezpečnostné protipožiarne voceľovej zárubni, vybavenie: ističe pre byt, domový vrátnik;
 • WC - murované jadro, podlaha: keramická dlažba 30*30cm, strop srovným podhľadom, steny sVC omietkou+keramický obklad 15*20cm do v. 140cm, dvere plné hladké vkovovej zárubni, lokálne odvetranie, vybavenie: WC kombi, merače spotreby SV, TÚV, plynu;
 • Kúpeľňa - murované jadro, podlaha: keramická dlažba 30*30cm, strop srovným podhľadom, steny sVC omietkou+keramický obklad 15*20cm do v. 180cm, dvere plné hladké vkovovej zárubni, lokálne odvetranie, vybavenie: keramické umývadlo+nerezová páková batéria,oceľová vaňa+nerezová páková batéria so sprchou.

 

Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a vstupnými dverami do príslušenstva bytu, umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní, hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami (ističmi) pre byt.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

Ø  Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o, Priekopnícka 19, Bratislava na nehn.:byt č. 17, 5.p., vchod Lotyšská 32 podľa EX 469/12 zo dňa 26.3.2012(súd.ex. JUDr. Václav Kuna) P-1001/12.

Ø  Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na byt č.17 na 5.p., vchod Lotyšská 32 v prospech veriteľa : Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov, P-330/13,

Ø  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe zn. 12000413 s označením dražobníka: CREDITORS s.r.o., IČO: 43891870, na byt č. 17, na 5.p., vchod: Lotyšská 32, P-784/13.

Ťarchy:

Ø  ZALOZ.PRAVO K BYTU V PROSPECH OST.VLASTNIKOV BYTOV V ZMYSLE PARAGRAFU 15 ZAKONA C.182/1993 Z.Z.V ZNENI NESKORSICH ZMIEN A DOPLNKOV

Ø  VEC.BREMENO NA SEKUNDARNE ROZVODY UK A TUV V ZMYSLE §151n OZ

Ø  Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., IČO:31318916 na byt č.17 na 5. posch., vchod Lotyšská 32, podľa V-8230/09 zo dňa 18.05.2009

Ø  Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Bytový podnik Podunajské Biskupice s.r.o., Priekopnícka 19, BA na byt č.17/5p., Lotyšská 32 podľa exekučného príkazu EX 469/2012-6 zo dňa 26.3.2012.( Exekútorský úrad Nitra - súdny exekútor JUDr.Václav Kuna), Z-5429/12.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

10/2013

Ing. Jarmila Lešová

21.02.2013

35 300 EUR


Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

35 300 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

Mgr. Marian Kováč

Sídlo notára:

Zámocká č. 6, 811 01  Bratislava

 

Licitátor dražby: Mgr. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Dražby sa zúčastnilo 11 účastníkov dražby. Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 38 000 EUR, slovom tridsaťosemtisíc eur.

 

V Bratislave, dňa 02.04.2013

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: